Cat timp dureaza poprirea si cand se ridica poprirea de pe cont?

cat timp dureaza poprirea

In urmatorul material vom parcurge cateva aspecte & sfaturi pentru a intelege cat timp dureaza poprirea si cand se ridica poprirea de pe cont. Uneori, poprirea dureaza 1 luna, alteori, 10 zece ani.

Sunt avocat Velicu Daniel, membru in Baroul Bucuresti, specializat in tot ce inseamna executarea silita, prin poprire, executare silita imobiliara s.a. astfel de proceduri, ce implica forta coercitiva a Statului.

Am devenit renumit la nivel national, pentru lupta contra Bancilor & firmelor de recuperare a creantelor bancare, castigand contra acestora peste 500 de procese, in ciuda piedicilor de tot felul, unele amintite aici.

Articolele mele, expuse aici, sunt folosite, atat de avocati, cat si de justitiabili, pentru anularea executarilor si a datoriilor, sau pentru simpla si completa informare.

Clientii ma admira si apreciaza, poate si pentru ca duc demersurile unde alti avocati nici cu gandul nu ajung. Pe de alta parte, clientii din provincie sunt nevoiti sa angajeze avocati din Bucuresti, ce nu se tem sa se razboiasca cu judecatorii din provincie, multi din ei, impostori dovediti, in special – clientii entitatilor cu care avem procese.

Ai Dreptul fundamental de a anula poprirea!

ATENTIE! Daca primiti acte de la executori, trebuie sa contestati executarea silita in termenul de 15 zile, pentru a scapa definitiv si irevocabil de urmarire. Contestatia la executare te poate salva de executarea abuziva.

Daca nu ai formulat contestatie impotriva popririi, in termenul de 15 zile, afla cum poti exercita LEGAL o contestatie la executare ORICAND. Executarea silita a unui credit bancar poate fi contestata oricand, contestatia e imprescriptibila !

Conform art. 13 Alin. (8) LEGEA nr. 193/2000 (**republicată**) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă.

Poprirea atrage nulitatea executarii silite daca este inferioara sumei de 2.079 Ron

Conform art. 729 Cod.proc.civ., Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește jumătate din acest cuantum.

Venitul minim net pe economie actual este de 2.079 ron.

Asadar, executorul judecatoresc, ce retine mai mult de 310 ron pe luna din veniturile lunare totale de 2.079 ron, risca sa piarda toti banii primiti, intrucat Codul de procedura civila stabileste sanctiuni drastice acestei stari ilegale.

ATENTIE la Articolul 730 din Codul de procedura civila, ce stabileste Sancțiunea aplicabila pentru poprirea sumelor inferioare limitei minime:

Art. 730 Renunțarea la beneficiul dispozițiilor prevăzute în articolele din prezenta secțiune, precum și urmărirea ori cesiunea făcută cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

Daca te intrebi Cat timp dureaza poprirea si cand se ridica poprirea de pe cont, afla mai intai de reglementarea masurii popririi

Din perspectiva civila, poprirea este reglementata in Codul de procedura civila

Conform art 781 din Codul de procedura civila, articol intitulat Obiectul popririi

1)Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condițiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său.

(2) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât și încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 729, dacă este cazul.

(3) Poprirea se poate înființa și asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanțe sunt certe și lichide.

(4) Se va putea popri și creanța cu termen ori sub condiție. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiției.

Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție;

b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înființării popririi. Atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.

Competenta persoanei / organului, care demareaza masura popririi

Atentie ! Doar un executor judecatoresc sau ANAF poate cere infiintarea masurii popririi si doar in urma respecarii unor conditii si proceduri reglementate de legislatia in vigoare.

Ca sa intelegi Cat timp dureaza poprirea si cand se ridica poprirea de pe cont, afla de competenta executorului judecatpresc.

Masura popririi se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul.

Competenta unui executor judecatoresc tine de raza teritoriala a Curtii de Apel unde isi exercita activitatea. Uite aici tablou executorilor.

https://www.executori.ro/tabloul-executorilor/

Cat timp dureaza poprirea?

La aceasta intrebare, extrem de complexa, exista o duzina de posibile raspunsuri, din care amintim cateva:

 • Daca nu detii conturi, teroretic poprirea nu dureaza nicio zi, intrucat bancile infiinteaza poprirea doar asupra conturilor existente la data la care primesc adresa de la executor;

 • In cazul popririi asupra veniturilor salariale (inclusive pensie), poprirea dureaza pana la acoperirea debitului SAU pana la incetarea contractului de munca.

ATENTIE! Daca esti interesat cat timp dureaza masura popririi, si vrei o metoda aflata la limita legii, afla ca poti inceta contractul de munca si incheia, a doua zi, alt contract de munca, cu acelasi angajator, pentru a inceta si ocoli masura popririi.

 • Plata debitului in versiunea numerar, la biroul executorului judecatoresc, sau, prin ordin de plata, in contul creditorului (atentie la cheltuielile si onorariului cerute de executor, caci se adauga la debit) sau in contul executorului.

 • pana cand debitorul consemnează, cu afectațiune speciala (asigura banii intr-un cont bancar special deschis), toate sumele pentru acoperirea cărora a fost înființată poprirea, la dispoziția executorului judecătoresc. Debitorul poate sa apeleze si la un Bilet la Ordin ori Fila Cec. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care îl va înștiința de îndată pe terțul poprit.

 • Anularea masurii popririi, prin intermediul Judecatoriei pe raza teritoriala unde debitorul detine sediul / domiciliul / rezidenta.

 • Incetarea executarii silite pentru insolvabilitatea debitorului, desi legea nu prevede un moment anume pentru ca executorul sa dispuna incetarea executarii silite pentru acest temei – lipsa bunurilor urmaribile din patrimonial debitorului.

 • Suspendarea executarii silite in intregime, sau suspendarea masurii de poprire se poate obtine printr-un angajament de plata incheiat intre creditor si debitor.

ATENTIE la efectele unui angajament de plata. In ce priveste creantele fiscale, a se vedea art. 203 din Codul de procedura fiscala, intitulat Suspendarea executării silite: Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată. suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în valută, începând cu data și ora comunicării către instituțiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire.

Cat timp dureaza poprirea si cand se ridica poprirea de pe cont?

Cand se ridica poprirea de pe cont in ce priveste creantele fiscale

In ce priveste creantele fiscale, a se vedea art. 234 din Codul de procedura fiscala:

În măsura în care creanțele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire sau prin alte modalități prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mică ori egală cu suma creanțelor fiscale astfel stinse, se ridică, prin decizie întocmită de organul de executare silită, în cel mult două zile de la data stingerii.

Organul de executare silită ridică poprirea bancară pentru sumele care depășesc cuantumul creanțelor înscrise în adresa de înființare a popririi în situația în care, din informațiile comunicate de bănci, rezultă că sumele indisponibilizate în favoarea organului de executare silită acoperă creanțele fiscale înscrise în adresa de înființare a popririi și sunt îndeplinite condițiile pentru realizarea creanței.

Poprirea bancară se ridică și în situația în care organul de executare silită constată că poprirea a rămas fără obiect (adica a fost acoperit debitul sau s-a constatat plata debitului anterior demararii executarii).

Cand se ridica poprirea de pe cont in ce priveste creantele civile/comerciale

Daca a aparut un mod de incetare a masurii popririi, ai fi interesat de momentul Cand se ridica poprirea de pe cont.

Conform Articolul 794 din Codul de procedura civila, intitulat Desființarea popririi, se precizeaza:

“Dacă după înființarea popririi cauza în temeiul căreia s-a înființat aceasta a încetat să mai existe, executorul judecătoresc, din oficiu sau la cererea debitorului poprit, va dispune desființarea popririi printr-o adresă către terțul poprit. “

Cat timp dureaza poprirea / Cum obtii ridicarea masurii popririi?

CATRE BEJ

Ref dosarul de executare nr. . . . ./ . . . .

Subsemnata (ul) / Subscrisa …………………….., având C.N.P. …………………………………………………. / C.I.F. …… ….., cu domiciliul / cu sediul în ……..

în calitate de debitor , formulez  / formulăm şi depunem prezenta

CERERE DE ÎNCETARE A EXECUTĂRII SILITE

declanșate împotriva subsemnatului, întrucât

 • s-a realizat obligația prevăzută în acesta, s-au achitat cheltuielile de executare precum și alte sume datorate potrivit legii,

 • nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri,

 • a fost desfiinţat titlul executoriu prin ………………

 • a fost anulată executarea prin ………………………………

(se va indica starea de fapt care a determinat încetarea executării silite).

(În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt şi în drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului şi debitorului. În cazurile în care executarea nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri, creditorul a renunţat la executare sau a fost anulată executarea executorul judecătoresc.)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 703 C.pr.civ..

Anexez / Anexăm înscrisuri doveditoare intervenirii cauzei de încetare a executării.

                    DATA                                                                 SEMNĂTURA                

Sunt genul de avocat care se implica total in cauzele clientilor, dovada procedura demarata la Curtea Constitutionala impotriva legii popririi

Mi-as dori sa opresc toate executarile demarate ilegal prin poprire, de aceea iti explic Cat timp dureaza poprirea si cand se ridica poprirea de pe cont.

Privind masura popririi recomand urmatoarele articole:

Un exemplu de bune practici privind situatia cat timp dureaza poprirea si cand se ridica poprirea de pe cont.

Poprire demarata in anul 2023.

Contestatie introdusa in febr 2023

Poprire anulata in decembrie 2023

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000996952&id_inst=299

Admite contestatia la executare. Dispune anularea executării silite, a Încheierii de încuviin?are a executării silite pronuntate de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti la data de 09.02.2023 în dosarul nr. 4650/299/2023, precum si a tuturor actelor de executare silită emise în dosarul de executare silită nr. 182/2023 aflat pe rolul B.E.J. Lupulescu Gigel. Pronuntată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instantei astăzi, 27.12.2023

Cum faci sa ridici poprirea de pe cont /salariu:

 • daca ai primit actele in cutia postala recent / mesajul de la banca, contactezi un avocat specializat in executari

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.