Darea in Plata te scapa de creditul bancar | Avocat Dare in Plata

Ai contractat un Credit de la Banca ori IFN pentru a cumpara / renova un imobil ori ai ipotecat imobilul ? Piata imobiliara a cazut odata cu pretul imobilului? Valoarea imprumutului s-a triplat si valoarea de piata a bunului s-a injumatatit ? Una dintre Solutiile problemei o reprezinta Darea in plata.

darea in plata

 

Legea Darii in plata, ulterior modificarilor de mai jos a fost ” validata ” de Curtea Constitutionala, in 17 iunie 2021, astfel toti debitorii pot apela cu incredere la Procedura darii in plata. Toti acei debitori care au avut procese pierdute anterior modificarii legii din anul 2023, pot reparcurge procedura privind darea in plata.

 

Caror persoane se aplica Darea in plata si ce raporturi juridice beneficiaza de acest “privilegiu”

 

Dare in plata imobil executat silit de Banca | Executat de B2Kapital

 

Darea in plata se poate aplica in toate acele raporturi juridice, nascute intre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

Cesionarii creantelor sunt Firmele de recuperare a creantelor bancare. 

Acestea sunt asa zisii Recuperatorii de creante sau Colectorii creantelor bancare in legatura cu care am scris cu alta ocazie. 

In privinta acestor firme, in special cele offshore, noi am descoperit de curand si am expus in public, in exclusivitate, activitatea lor clandestina.

Consumatorii sunt persoanele protejate prin Protecţia Consumatorilor, adica persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândesc, utilizează ori consumă produse ori servicii financiare, în afara activităţii sale profesionale.

O exceptie importanta de la dare in plata o reprezinta creditele acordate prin programul “Prima casă”.

 

Scadenta anticipata a creditului e abuziva | Poti opri executarea oricand

 

Conditiile aplicarii institutiei Darea in plata

 

Consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului.

Atragem atentia asupra unei capcane in care poate pica debitorul intrucat va fi obligat sa achite toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului creditorului.

 

Conditiile obtinerii unui caz de dare in plata sunt urmatoarele:

 

– suma împrumutata nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, la cursul de schimb publicat de B.N.R. în ziua încheierii contractului de credit;

– creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

– consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

– Dacă în termenul legal, părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord. Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere şi nici mai lung de 90 de zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de un creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunţarea la notificarea de dare în plată şi părţile vor fi repuse de drept în situaţia anterioară. Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

 

ATENTIE ! De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat

 

Creditul cesionat la recuperatori Kruk, Eos s.a. nu e titlu executoriu

 

– Este indeplinita impreviziunea.

 

In ce priveste impreviziunea drept conditie la Darea in plata amintim urmatoarele ipoteze ce trebuie indeplinite in mod alternativ si nu cumulativ.

  1. Reprezintă impreviziune acea situatia in care pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit. Daca la data incheierii contractului de credit francul / euro/ dolarul avea o valoare de 3 Lei si in prezent moneda este de 4.8 Lei, asistam la indeplinirea acestei conditii. 
  2. SAU
  3. Pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă. Chiar daca nu este indeplinita ipoteza de mai sus, putin probabil, daca clauza abuziva privind dobanda variabila genereaza o crestere de peste 50 % fata de luna anterioara, puteti cere darea in plata.

 

Insa indiferent care ipoteza avem in vedere din cele de mai sus privind impreviziunea, este necesară menținerea pragurilor valorice în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării privind darea in plata.

 

Ipoteza este intarita de legiuitor cu prezumtia legala relativa. Prezumţiile prevăzute au caracter absolut. Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului, care formulează o notificare. Insa, ATENTIE, Echilibrarea şi continuarea contractului de credit sunt prioritare. Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilităţii vădite a continuării sale.

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

 

Procedura legala privind Darea in Plata

 

Consumatorul trebuie sa transmita creditorului prin intermediul unui avocat o notificare prin care îl informează asupra solutiei stingerii datoriei nascuta din contractul de credit ipotecar.

Rolul Avocatului specializat in Drept bancar este esential intrucat acesta ar trebui sa detalieze condiţiile de admisibilitate a cererii, amintite mai sus.

Notificarea trebuie să cuprindă şi un interval orar, în două zile diferite, în care instituţia de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului izvorâta din contractul de credit ipotecar.

Atentie, debitorul nu trebuie sa accepte notarul propus de Banca IFN ori Recuperatorul de creante intrucat intre acestia pot exista diverse intelegeri frauduloase.

Darea in Plata te scapa de creditul bancar | Avocat Dare in Plata

 

Noi consideram ca debitorii nu ar trebui sa negocieze cu recuperatorii de creante. Acestia din urma activeaza ilegal in Romania. Investesc in creante bancare intre 2% si 5% din valoarea acestora si obtin un profit fabulos, fara sa achite nici macar taxele notariale. Recuperatorii de creante nu au dreptul sa se atinga de casa ta, nu ii imbogati.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in Speța Kušionová, a decis ca o locuință familială nu poate fi pusă în executare silită in acest caz. Cu alte cuvinte, nu poate fi supusa vanzarii silite daca nu se respectă principiul proporționalității.

Dacă locuința familială se vinde silit la un preț care reprezintă un pret modic si daca pentru restul creanței debitorul este urmărit în continuare, constatam un abuz de putere al creditorului.

 

Nu se respectă principiul proporționalității dacă banca ori IFN-ul vinde creanța unui Colector de creanțe, pentru un preț al cesiunii disproporționat de mic față de valoarea nominală a creanței (reamintim ca aceste operatiuni dubioase – cesiuni de creante bancare au prețuri ridicole de 2-5% din valoarea nominala a creanței, pe fondul in care colectorul de creanță va solicita de la consumator valoarea nominală a creanței, plus penalitățile).

Mai mult, este incalcat principiul proporționalității dacă cesionarul creantei, ce cumpăra locuinta la licitație, dispune evacuarea familiei consumatorului in scopul obtinerii unui profit de pe urma investitiei in creante bancare,.

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Ilegale

 

Contestatia pe care o poate formula Creditorul (Banca, IFN ori Recuperatorii de creante)

 

În termen de 10 zile de la comunicarea notificării, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii privind Darea in plata.

Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

Apelul împotriva hotărârii se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.

Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta precum şi procedurile judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară procedurii de dare in plata.

În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte la notarul public indicat în cuprinsul acesteia.

 

 

Actiunea pe care o detine Debitorul in cazul unui refuz din partea creditorului privind Darea in plata

 

Daca Banca ori IFN-ul refuza sa dea curs notificarii, debitorul se poate adresa justitiei. Actiunea adresata instanţei va avea ca obiect pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar. Instanta, totodata, va transmite dreptul de proprietate către creditor.

Până la soluţionarea definitivă a cererii se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor şi oricare procedura deschisa de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. 

Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

 

O parte din succesele obtinute pentru clientii care ne-au acordat increderea lor

 

Intimate INVESTCAPITAL la KRUK ROMANIA SRL si FIRST BANK SA

Obiectul cauzei – acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016

https://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000429121&id_inst=302 

Admite acţiunea formulată de reclamanţii Belivaca Fulga Corina şi Belivaca Marian în contradictoriu cu pârâta Investcapital Ltd. Constată încetarea contractului de credit nr. 42440000000030927 din data de 3.06.2008 şi stingerea datoriilor izvorâte din acesta faţă de pârâta Investcapital Ltd. Obligă pe pârâta Investcapital Ltd. la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată efectuate constând în onorariu avocaţial în sumă de 1.000 lei. Respinge cererea pârâtei First Bank SA de obligare a reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 3.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  7173/2022  03.10.2022

avocat dare in plata

 

ATENTIE ! – Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. 

Hotărârea pronunţată poate fi atacată cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare.

In concluzie, Darea in plata poate fi parcursa benevol sau prin forta coercitiva a statului.

Un alt aspect esential este retroactivitatea legii intrucat procedura Darea in plata se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate ulterior.

Modificarile Legii darii in plata 13 mai 2020 le gasiti aici.

Te poate interesa si acest articol 

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, unde dreptatea va triumfa.

 

Rolul unui Avocat specializat in Drept Bancar este primordial intrucat procedura contine numeroase capcane.

 

Reechilibrarea contractului de credit in franci elvetieni

 

ATENTIE, toti acei debitori care au avut procese pierdute anterior modificarii legii din anul 2020, pot reparcurge procedura privind darea in plata.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

 


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.