Despre dreptul de uzufruct viager – definitie si statut juridic

uzufruct viager

In cele ce urmeaza, vom analiza dreptul de uzufruct in general si dreptul de uzufruct viager in special.

Cum se obtine dreptul de uzufruct viager

Prin natura sa, dreptul de proprietate confera titularului ori titularilor sai 3 atribute: posesia, folosinta si dispozitia, insa, nu este obligatoriu ca aceste attribute sa fie exercitate de aceeasi persoana.

Astfel, intotdeauna, daca dreptul de proprietate a fost dezmembrat, atributele sale fiind exercitate in mod separate de catre mai multi titulari, nudul proprietar este cel care detine dispozitia juridica asupra bunului.

Asupra celorlalte atribute conferite de dreptul de proprietate putand fi constituite dezmembramintele reglementate de Codul Civil.

Ce reprezinta uzufructul in general, uzufructul viager in special

Conform Noului Codului Civil, “uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva substanta”.

Prin urmare, uzufructul viager reprezinta Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale, dreptul de dispozitie asupra lucrului revenind nudului proprietar.

Articolul 706 Cod Civil- Obiectul dreptului de uzufruct viager

Pot fi date în uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale ori incorporale, inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt ori o cotă-parte din acestea.

Uzufructul, fiind un dezmembramant al dreptului de proprietate, se constituie prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevazute de lege.

Atunci cand obiectul dreptului de uzufruct este un bun imobil, este obligatorie inscrierea sa in Cartea Funciara, dupa cum prevede Codul Civil.

Articolul 704 (1) Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevăzute de lege, dispozițiile în materie de carte funciară fiind aplicabile.

Cum se dobandeste uzufructul

Articolul 885 Dobândirea și stingerea drepturilor reale asupra imobilelor

  • Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea.

De asemenea, drepturile tabulare, cu exceptiile prevazute de lege, pot fi dobandite exclusiv prin inscriere in Cartea Funciara.

Obiectul uzufructului poate fi reprezentat de asemenea si de un drept de creanta, situatie in care acesta este opozabil terților în aceleași condiții ca și cesiunea de creanță și cu îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

Cum se comporta uzufructul viager

Dreptul de uzufruct viager poate fi constituit In favoarea unei persoane fizice pe intreaga durata a vietii beneficiarului.

ATENTIE! Constituirea unui uzufruct viager nu este posibila atunci cand beneficiarul este o persoana juridica, legiuitorul limitand la 30 de ani durata maxima pentru care poate fi constituit un drept de uzufruct.

Atunci cand prin conventia partilor nu a fost stabilita o durata determinata sau determinabila, uzufructul este prezumat a fi fost constituit pentru durata maxima admisa de lege.

Cu alte cuvinte, in acest caz, uzufructul este fie viager, cand este constituit in favoarea unei persoane fizice, fie este constituit pe 30 de ani, daca beneficiarul dreptului de uzufruct este o persoana juridica.

Beneficiarul dreptului de uzufruct trebuie sa fie intotdeauna o persoana existenta la momentul incheierii actului prin care acesta este constituit. (chiar si in situatia in care, spre exemplu, uzufructul este constituit printr-o stipulatie pentru altul, dreptul de uzufruct nu poate fi constituit in favoarea unei persoane care urmeaza sa se nasca la un moment din viitor).

Drepturile titularului unui uzufruct viager

Daca partile nu stipuleaza contrar in contractul prin care este constituit dreptul de uzufruct, uzufructuarul are folosinta exclusiva bunului, precum si dreptul de a culege fructele produse de acesta.

Astfel, fructele naturale si cele industriale i se cuvin uzufructuarului daca acesta le percepe dupa momentul constituirii uzufructului, neavand importanta daca nudul proprietar este cel care a depus diligentele pentru ca acestea sa poata fi efectiv percepute.

 De asemenea, de acelasi drept se bucura si nudul proprietar, in cazul in care, dupa stingerea uzufructului, percepe fructe pentru care culegerea efectiva a fost facuta posibila de catre uzufructuar.

In aceste situatii, nu exista un drept la restituire al partii ce a efectuat cheltuieli pentru producerea fructelor.

Cu alte cuvinte, intr-o atare situatie, nu se va naste un drept de creanta, respectiv o obligatie de restituire, in patrimoniul vreuneia dintre parti.

Ce se intampla cu fructele derivate din obiectul supus dreptului de uzufruct viager

In ceea ce priveste fructele civile ( spre exemplu, dreptul de a percepe o prestatie in cadrul unui contract de locatiune-inchiriere a unui bun imobil), uzufructuarul dobandeste dreptul de a le percepe de zi cu zi, proportional cu durata uzufructului, incepand cu data de la care dreptul de uzufruct ii este constituit.

Daca obiectul dreptului de uzufruct consta si in bunuri consumptibile, uzufructuarul dobandeste chiar dreptul de a dispune de ele, insa, in mod corelativ, dobandeste si obligatia de a le restitui in aceeasi calitate, cantitate si valoare ori, dupa alegerea proprietarului, contravaloarea acestora de la momentul stingerii uzufructului.

Cu alte cuvinte, in aceasta situatie, proprietarul beneficiaza de un drept potestativ de a alege in ce va consta obligatia de restituire ce ii incumba uzufructuarului.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

O noutate adusa de Noul Cod Civil este caracterul cesibil al dreptului de uzufruct, cesiunea dreptului de uzufruct nefiind permisa de Vechiul Cod Civil.

Astfel, Noul Cod Civil ii permite titularului dreptului de uzufruct sa cesioneze dreptul sau in favoarea unei terte persoane, atat cu titlu gratuit, cat si cu titlu oneros.

Cu alte cuvinte, uzufructuarul poate vinde sau dona dreptul sau unei terte persoane.

Insa, chiar si in aceasta situatie, daca uzufructul este viager, el se va stinge la data decesului uzufructuarului in favoarea caruia a fost constituit initial, caracterul viager al uzufructului netransmitandu-se asupra uzufructuarului cesionar, dupa cum prevede articolul 714(4) din Codul Civil.

 “După cesiune, dreptul de uzufruct continuă, după caz, până la împlinirea termenului inițial sau până la decesul uzufructuarului initial”

In situatia in care are loc o cesiune a dreptului de uzufruct, uzufructuarul initial va raspunde in mod individual fata de nudul proprietar doar pentru obligatiile ce ii incumba de la data constituirii dreptului de uzufruct si pana la incheierea contractului dintre uzufructuarul cedent si uzufructuarul cesionar.

Pentru realizarea opozabilitatii contractului de cesionare a uzufructului, acesta trebuie sa ii fie comunicat nudului proprietar. Intre momentul incheierii contractului de cesiune a uzufructului si momentul in care cesiunea ii este comunicata nudului proprietar, uzufructuarul cedent si uzufructarul cesionar vor fi tinuti sa raspunda solidar fata de acesta.

Dupa momentul la care cesiunea ii este facuta opozabila nudului proprietar, raspunderea ii va apartine exclusiv uzufructuarului cesionar.

Ce drepturi mai are uzufructuarul

De asemenea, Codul Civil (prin articolele 715-722) recunoaste uzufructuarului si alte drepturi, precum dreptul de a inchiria sau de a arenda bunul primit in uzufruct, de a exploata padurile tinere si padurile inalte, de a exploata carierele de piatra si de nisip intocmai ca nudul proprietar.

Cu toate acestea, comorile descoperite in timpul uzufructului i se cuvin nudului proprietar.

Mai mult, dreptul de uzufruct nu se extinde si asupra carierelor de piatra si de nisip nedeschise inca, dreptul uzufructuarului limitandu-se la cele aflate in exploatare la momentul constituirii uzufructului.

Obligatiile titularului de uzufruct viager

In primul rand, uzufructuarul are obligatia de a respecta destinatia data bunurilor de catre nudul proprietar, articolul 724 din Codul Civil stabilind ca: “În exercitarea dreptului său, uzufructuarul este ținut să respecte destinația dată bunurilor de nudul proprietar, cu excepția cazului în care se asigură o creștere a valorii bunului sau cel puțin nu se prejudiciază în niciun fel interesele proprietarului.”

Ca urmare a obligatiei stabilite de legiuitor la articolul 724, in mod firesc, articolul 725 stabileste ca uzufructuarul are obligatia de a-l despagubi pe nudul proprietar pentru orice prejudiciu pe care i-l cauzeaza prin folosirea necorespunzatoare a bunurilor ce formeaza obiectul dreptului de uzufruct.

In aceasta situatie uzufructuarul va raspunde pentru cea mai usoara culpa, caracteristica raspunderii civile delictuale.

Atentie la inventar

Dupa incheierea contractului prin care este constituit dreptul de uzufruct, uzufructuarul are obligatia de a realiza inventarierea bunurilor mobile ce constituie obiectul dreptului sau ori de a constata starea in care se afla bunurile imobile, in prezenta nudului proprietar ori dupa ce, in prealabil, nudul proprietar fusese notificat cu privire la realizarea procedurii de inventariere.

Pana la realizarea inventarului asupra bunurilor imobile ce constituie obiectul dreptului de uzufruct, uzufructarul nu va putea intra in posesia acestora.

O exceptie o reprezinta situatia in care dreptul de uzufruct este dobandit prin intermediul prescriptiei achizitive, uzucapiunea, situatie in care realizarea inventarului bunurilor mobile / constatarea starii bunurilor imobile nu mai este necesara.

Iti recomandam si urmatoarele articole:

Intern Mihai Valentin Patrascu – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.