Granituire Cod Civil si revendicarea | Model cerere granituire

Granituire si revendicare

In Noul Cod Civil, granituirea si revendicarea sunt institutii distincte, granituire Cod Civil fiind reglementata la articolul 560 care stabileste ca :

“Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănituire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.”

Granituire Cod Civil nu inseamna revendicare, granituirea si revendicarea fiind doua actiuni distincte dupa cum vom observa.

Granituirea nu este doar un drept pe care proprietarii terenurilor invecinate il au, ci, in acelasi timp, este o obligatie ce decurge din stapanirea exercitata asupra bunului, vecinii fiind obligati sa stabileasca limitele proprietatilor ce le apartin.

In mod frecvent, cele mai multe litigii avand ca obiect granituirea iau nastere ca urmare a neintelegerii dintre vecini cu privire la amplasamentul liniei de hotar.

De cele mai multe ori, intre fondurile ce le delimiteaza proprietatile nu exista un gard despartitor, ori, daca totusi acesta exista, amplasamentul sau este contestat de unul ori de ambii vecini.

 

Cum se poate obtine acea granituire Cod Civil

Granituirea se poate realiza pe cale amiabila, prin acordul proprietarul fondurilor invecinate, ori, daca acestia nu pot ajunge la o intelegere, prin intermediul instantei judecatoresti.

Daca ulterior conventiei amiabile prin care a fost realizata granituirea partile o contesta, acestea au dreptul sa introduca o actiune in anulare,

In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere amiabila intre vecini, titularul oricarui drept real asupra imobilului ce face obiectul granituirii sau chiar si un simplu posesor are dreptul sa introduca o actiune in granituire impotriva proprietarului fondului invecinat.

Cu alte cuvinte, actiunea in granituire poate fi  introdusa atat de titularului dreptului de proprietate, cat si de beneficiarii dezmembramintelor sale, precum si de cel care, fara a avea in realitate un drept real asupra imobilului, se comporta ca un proprietar in raport cu acesta.

Cand pot cere granituire Cod Civil? exista vreun termen de prescriptie?

Doctrina a definit actiunea in granituire ca fiind o actiune reala, petitorie, imobiliara si imprescriptibila.

Prin urmare, desi, ca regula, termenul de prescriptie al actiunilor reale este de 10 ani, actiunea in granituire poate fi introdusa ORICAND exista un litigiu cu privire la delimitarea fondurilor invecinate.

Granituirea si revendicarea din Codul Civil

De asemenea, prin actiunea in granituire nu se contesta dreptul de proprietate al paratalui.

Astfel, intr-o presupusa ulterioara actiune in revendicare, hotararea judecatoreasca ce are ca obiect granituirea nu va avea autoritate de lucru judecat. 

In acelasi timp, in cadrul actiunii in granituire ce nu are ca obiect revendicarea proprietatii asupra unei parti din terenul vecin, partile nu trebuie sa faca dovada titlurilor lor de proprietate, granituirea avand ca obiect numai delimitarea fondurilor ce apartin partilor, nu si existenta ori intinderea dreptului de proprietate asupra imobilului. 

In acest sens, Codul Civil, la articolul 919(3) stabileste ca posesorul unui imobil este prezumat a fi si proprietar pana la proba contrarie, cu exceptia imobilelor inscrise in Cartea Funciara, unde titularul dreptului de proprietate este exclusiv cel inscris in Cartea Funciara.

“Până la proba contrară, posesorul este considerat proprietar, cu excepția imobilelor înscrise în cartea funciară.”

Cand o granituire Cod Civil implica si aspecte specifice revendicarii?

Cu toate astea, daca prin actiunea in granituire, una dintre parti revendica si o anumita parte din terenul vecinului, aceasta va trebui sa isi dovedeasca si propriul titlu de proprietate.

Aceasta este o urmare fireasca a faptului ca titularul actiunii in revendicare este doar proprietarul ce a pierdut posesia asupra bunului ce ii apartine.

Articolul 563 intitulat Acțiunea în revendicare – stabileste :

(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.

Observam ca la un moment dat granituire Cod Civil implica si aspecte specifice revendicarii, insa doar cand vecinul foloseste abuziv o parte din terenul celui interesat.

Model cerere granituire Cod Civil

Mai jos anexam un model de cerere de chemare in judecata pentru o actiune in granituire.

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei:

1. stabilirea graniţei între terenul situat în ….., aflat în proprietatea noastră, şi terenul situat în ….., aflat în proprietatea pârâtului/pârâtei;

2. obligarea pârâtului/pârâtei să contribuie la grăniţuire, prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând partea sa din cheltuielile ocazionate de aceasta;

3. obligarea pârâtului/pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, suntem proprietari ai terenului situat în ….., în timp ce pârâtul/pârâta este proprietar al terenului situat în ….. .

Astfel cum rezultă din ….., graniţa între cele două terenuri ar trebui să fie situată între ….. şi ….., însă, în fapt, ….. .

Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în sensul celor arătate.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 560 C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului/pârâtei şi a probei cu expertiză judiciară în specialitatea ….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ….. exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de martor, pe numitul ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….., şi solicităm citarea acestuia.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm înfăţişarea în persoană a pârâtului, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. pr. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …../ataşăm interogatoriul pentru ca pârâta să răspundă în scris, pentru dovedirea faptelor personale vizând ….. .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., propunem ca expertul să răspundă următoarelor obiective: ….., pentru a dovedi ….. .

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală C. pr. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ….. exemplare.

 Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. lei şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data, Semnătura

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

Intern Mihai Valentin Patrascu – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.