Celebrele Clauze abuzive banci in Cauza CJUE C-699/18 si C-698/18

clauze abuzive banci


Clauze abuzive banci

Cauza CJUE C-698/18 JB vs Raiffeisen Bank si cauza CJUE C-699/18  KC vs. BRD 

CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE (C.J.U.E.) a statuat, in data de 9 Iulie 2020, in cauza CJUE C-699/18 si Cauza CJUE C-698/18, faptul ca Directiva 93/13 privind celebrele clauze abuzive banci, permite restituirea sumelor achitate de catre consumator in temeiul unor clauze considerate a fi abuzive, chiar daca cosnumatorul a executat deja contractul de credit

Ab initio, este important de stiut ca instanta europeana a fost sesizata de catre Tribunalul Specializat Mures cu o cerere in vederea interpretarii dispozitiilor Directivei 93/13 (transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionsiti si consumatori), in temeiul art. 267 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, prin Decizia emisa de instanta romana in data de 12 iunie 2018.

 

Puterea C.J.U.E. in raport cu instantele nationale pe tema ” clauze abuzive banci “

Reamintim faptul ca, in conformitate cu art. 267 (ex -articolul 234 TEC) din Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Jurnalul Oficial nr. 115 din 09.05.2008 p. 0164 – 0164

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este împuternicită să pronunțe:

a) privind interpretarea tratatelor,

b) privind validitatea și interpretarea actelor luate de instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile Uniunii.

Datorita faptului ca legislatia comunitara are prioritate in fata legislatiei nationale, statele membre au si obligatia de a se asigura ca nici o reglementare nationala nu reprezinta un impediment pentru implementarea efectiva a dreptului comunitar. 

Conform art 18 din Constitutia Romaniei, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

 

Cum a ajuns CJUE sa apere drepturile cetatenilor romani, pacaliti de banksterii din toata lumea cu celebrele clauze abuzive banci

Pe rolul instantelor muresene au existat doua cauze ce au avut ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor dispozitii din doua contracte de credit incheiate cu institutii bancare diferite, si anume: reclamantul JB vs Raiffeisen Bank SA si reclamantul KC vs. BRD GSG SA.

In fapt, reclamantul JB a contractat la data de 26 iunie 2008 un credit de la institutia bancara Raifeissen Bank SA.

Ulterior lichidarii creditului – 2015, reclamantul – considerand ca in respectivul contract de credit i-au fost inserate prevederi cu caracter abuziv, care l-au impovarat nejustificat, a sesizat Judecatoria Tg. Mures in luna decembrie a anului 2016 cu o actiune prin care a solicitat constatarea caracterului abuziv al anumitor clauze contractuale si, pe cale de consecinta, restituirea sumelor pe care acesta le-a achita in temeiul respectivelor clauze.

Desi parata Raiffeisen Bank SA a precizat faptul ca o astfel de actiune este inadmisibila deoarece reclamantul isi pierduse calitatea de consumator prin achitarea intregului debit si, pe cale de consecinta, instanta de trimitere a opinat ca “… având în vedere caracterul imprescriptibil în dreptul român al acțiunii în constatarea nulității absolute, consumatorul, în sensul Directivei 93/13, nu ar înceta să fie considerat ca atare după executarea integrală a contractului și ar putea, în orice moment, să invoce nulitatea absolută a acelor clauze abuzive banci pe cale de acțiune sau pe cale de excepție. Potrivit aceleiași abordări, consumatorul are dreptul de a introduce o acțiune în restituire în termen de trei ani, care ar începe să curgă de la constatarea nulității clauzelor abuzive, astfel cum prevede dreptul comun al nulităților.”

Raiffeisen clauze abuzive & dreptul restituirii sumelor incasate ilegal

 In speta reclamantului KC, situatia de fapt este asemanatoare celei din speta JB.

In calitate de consumator, KC a contractat un credit in anul 2003, obligandu-se sa il inapoieze in rate lunare pe o durata de 120 luni.

In mod evident, parata BRD SA s-a aparat sustinand faptul ca reclamantul KC a pierdut calitatea de consumator intrucat rambursase anticipat creditul cu 11 ani anterior datei introducerii cererii de chemare in judecata – luna iulie a anului 2016.

Instanta de control judiciar a decis sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene in scopul de a sti daca, sistemul impus de Directiva 93/13 se opune formularii unei actiuni de restituire a sumelor achitate in temeiul unor prevederi abuzive intr-un termen de 11 ani de la data achitarii debitului.

Dupa cum se poate observa, intre speta lui JB si speta lui KC, exista o diferente esentiala: in timp ce JB a introdus actiunea referitoare la constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale si restituirea sumelor achitate in temeiul acestora in termen de  an de la data achitarii debitului si incetarii relatiilor contractuale cu Banca, reclamantul KC a inteles sa formuleze o cerere cu acelasi obiect in termen de 11 ani de la momentul achitarii debitului catre Banca.

 

Prin urmare, Tribunalul Specializat Mures a decis sa suspende judecarea cauzelor reclamantilor JB si KC si sa adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene urmatoarele intrebari:

– 1)  Permit dispozițiile Directivei 93/13 […], respectiv considerentele 12, 21 și 23 din preambulul directivei și articolul 2 litera (b), articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (2) și articolul 8 din directivă, [un] ansamblu de mijloace judiciare, în aplicarea principiului autonomiei procedurale conjugat cu cele ale echivalenței și efectivității, alcătuit din o acțiune judiciară de drept comun imprescriptibilă prin care se urmărește constatarea caracterului abuziv al unor clauze în contracte încheiate cu consumatorii și o acțiune judiciară de drept comun personală, patrimonială și prescriptibilă prin care se urmărește dezideratul directivei de înlăturare a efectelor oricăror obligații născute și executate în virtutea unei clauze constatate ca având caracter abuziv pe seama consumatorului?  


– 2)  În caz afirmativ la prima întrebare, se opun aceleași prevederi unei interpretări decurgând din aplicarea principiului securității raporturilor juridice civile potrivit căreia momentul obiectiv de la care consumatorul trebuia sau ar fi trebuit să cunoască existența unei clauze abuzive ar fi momentul încetării contractului de credit în cadrul căruia a avut calitatea de consumator?”

Aspecte retinute de Curtea de Justitie de la Luxemburg in sustinerile sale:

Cu privire la prima intrebare preliminara:

  1. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că este necesar să se considere, în principiu, că o clauză contractuală declarată abuzivă nu a existat niciodată, astfel încât aceasta nu poate avea efect în ceea ce îl privește pe consumator. Prin urmare, constatarea pe cale judecătorească a caracterului acelor clauze abuzive banci trebuie, în principiu, să aibă drept consecință restabilirea în drept și în fapt a situației în care s‑ar găsi consumatorul în lipsa clauzei respective. Din cele arătate rezultă că obligația instanței naționale de a înlătura o clauză contractuală abuzivă care impune plata unor sume care se dovedesc a fi nedatorate determină, în principiu, un efect restitutoriu corespunzător în privința acelorași sume;
  2. Revine ordinii juridice interne a fiecărui stat membru atribuția de a prevedea modalitățile procedurale aplicabile acțiunilor în justiție destinate să asigure protecția drepturilor conferite justițiabililor de dreptul Uniunii, cu condiția ca aceste modalități, pe de o parte, să nu fie mai puțin favorabile decât cele aplicabile unor acțiuni similare de natură internă (principiul echivalenței) și, pe de altă parte, să nu facă în practică imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii (principiul efectivității);

Cu privire la cea de-a doua intrebare preliminara:

  1. In măsura în care, potrivit interpretării dreptului național preconizate de instanța de trimitere, termenul de prescripție începe să curgă la data executării integrale a contractului, este necesar să se țină seama de împrejurarea că este posibil ca consumatorii să nu aibă cunoștință de caracterul abuziv al unei clauze utilizate în contractul încheiat cu profesionistul sau să nu sesizeze conținutul drepturilor lor care decurg din Directiva 93/13 nici măcar la momentul executării integrale a contractului sau ulterior acestei executări.
  2. În plus, trebuie amintit că sistemul de protecție instituit prin Directiva 93/13 se bazează pe ideea că un consumator se găsește într‑o situație de inferioritate față de un profesionist în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare, situație care îl conduce la aderarea la condițiile redactate în prealabil de profesionist, fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora.
  3.  Tinând seama de cele expuse anterior și de situația de inferioritate în care se găsește consumatorul, este necesar să se considere că un termen de prescripție de trei ani care începe să curgă de la data executării integrale a contractului nu este de natură să asigure consumatorului o protecție efectivă, din moment ce acest termen riscă să expire chiar înainte ca consumatorul să poată cunoaște natura abuzivă a unei clauze cuprinse în acest contract. Prin urmare, un astfel de termen face excesiv de dificilă exercitarea dreptului acestui consumator conferit prin Directiva 93/13.
  4. Astfel cum a arătat domnul avocat general la punctul 57 din concluziile sale, executarea contractului în discuție nu modifică retroactiv împrejurarea că, la momentul încheierii acestui contract, consumatorul se afla în această situație de inferioritate. O asemenea limitare ar fi în special inadmisibilă

Raspunsurile Curtii, ce produc efecte directe contra acelor clauze abuzive banci, au fost urmatoarele:

Articolul 2 litera (b), articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale care, deși prevede caracterul imprescriptibil al acțiunii în constatarea nulității unei clauze abuzive utilizate într‑un contract încheiat între un profesionist și un consumator, supune unui termen de prescripție acțiunea prin care se urmărește invocarea efectelor restitutorii ale acestei constatări, cu condiția ca acest termen să nu fie mai puțin favorabil decât cel aplicabil unor acțiuni similare de natură internă (principiul echivalenței) și să nu facă în practică imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii, în special de Directiva 93/13 (principiul efectivității).  

Articolul 2 litera (b), articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13, precum și principiile echivalenței, efectivității și securității juridice trebuie interpretate în sensul că se opun unei interpretări jurisprudențiale a reglementării naționale potrivit căreia acțiunea judiciară în restituirea sumelor plătite fără a fi datorate în temeiul unei clauze abuzive utilizate într‑un contract încheiat între un consumator și un profesionist este supusă unui termen de prescripție de trei ani care curge de la data executării integrale a acestui contract, atunci când se prezumă, fără necesitatea verificării, că, la acea dată, consumatorul trebuia să aibă cunoștință de caracterul abuziv al clauzei în discuție sau atunci când, pentru acțiuni similare, întemeiate pe anumite dispoziții ale dreptului intern, același termen nu începe să curgă decât de la constatarea judiciară a cauzei acestor acțiuni.

Recomandam si urmatoarele articole:

Orice hotarare CJUE este oarecum dificil de interpretat, mai ales daca vizeaza acele clauze abuzive banci

Cu alte cuvinte, poti ataca oricand acele clauze abuzive banci din contractele de credit, instanta europeana interzicand in mod indirect invocarea unui termen de prescriptie si in aceasta decizie.

In ce priveste termenul de restituire a sumelor de bani, achitate cu titlu de dobanda, comision, acesta este de 3 trei ani de la data la care a fost constatata nulitatea celebrelor clauze abuzive banci.

Recomandam ca actiunea (este posibila si prin contestatia la executare silita) care are ca obiect anularea clauzelor abuzive sa contina si un capat de cerere distinct care sa aiba ca obiect restituirea sumelor achitate.

In acest mod, consumatorul va avea parte de o redobandire a starii de echilibru financiar intr-un termen rezonabil.

 

Toti consumatorii trebuie sa stie ca pot solicita si obtine obligarea entitatii bancare si la plata dobanzii legale aferente sumelor ce li se vor restitui.

Instanta europeana a transat definitiv aceasta dilema si a stabilit faptul ca termenul de 3 ani nu va incepe sa curga de la data executarii contractului (data la care debitorul consumator a achitat ultima rata, conform graficului de rambursare, sau data la care a fost rambursat anticipat creditul).

Termenul va avea ca moment de inceput data la care consumatorul a avut cunostinta de existenta caracterului ilegal al unor clauze abuzive banci.

Altfel spus, din momentul in care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care a fost constat caracterul ilegal al acelor clauze abuzive banci, consumatorul are la dispozitie un termen de prescriptie de 3 ani in care poate solicita restituirea sumelor achitate in temeiul respectivelor prevederi.

Asadar, instanta europeana a impus, prin Cauza CJUE C-699/18 si Cauza CJUE C-698/18, tuturor judecatorilor sa permita restituirea banilor retinuti prin clauze abuzive banci.

 

Esti liber sa faci ce vrei, sa le platesti sume necuvenite banksterilor si recuperatorilor de creante sau sa anulezi acele clauze abuzive banci

Avocat Gabriela Cristea – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.