Cum trebuie sa arate un dosar pensionare | Avocat Cristea Gabriela

dosar pensionare

CUM TE PREGATESTI DE UN DOSAR PENSIONARE ?

In acest articol vom trata procedura de formare a unui dosar pensionare si vom detalia care sunt pasii care trebuie parcursi in vederea obtinerii documentelor si a informatii necesare intocmirii dosarului de pensionare.

In primul rand, reamintim ca, in tara noastra, actul normativ care reglementeaza sistemul public de pensii este Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicata in M.Of. in 9 iulie 2019.

Art. 1 al Legii nr. 127/2019 stabileste: “Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.”

Dreptul la pensie este un drept din sfera drepturilor la asigurari sociale, este garantat de stat si se exercita in conditiile Legii nr. 127/2019, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Art. 45 al Legii nr. 127/2019 enunta faptul ca in sistemul public de pensii se acorda 2 (doua) categorii de prestatii sociale, si anume: pensiile si alte prestatii de asigurari sociale.

Cate tipuri de pensionare exista?

In continuare, la art. 46, alin. (1) regasim cele 4 (patru) tipuri de pensie ce pot fi acordate:

a) pensia pentru limită de vârstă;

b) pensia anticipată;

c) pensia de invaliditate;

d) pensia de urmaș;

In prezentul articol vom enumera documentele care trebuie sa se regaseasca intr-un dosar pensionare al persoanelor care doresc sa obtina o pensie pentru limita de varsta sau o pensie anticipata.

CINE SUNT CONTRIBUABILII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII?

Art. 25, alin. (1) al Legii defineste cele 4 categorii de contribuabili, si anume:

a) persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și din indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pentru care angajatorii sau entitățile asimilate acestora au obligația, potrivit Codului fiscal, de a calcula, de a reține la sursă și de a vira contribuția de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală și care, potrivit Codului fiscal, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează și plătesc contribuția de asigurări sociale;

c) angajatorii sau entitățile asimilate acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale datorată pentru condiții deosebite și/sau speciale de muncă, precum și eventuale diferențe de contribuții de asigurări sociale pe care legislația le pune în seama angajatorului;

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile teritoriale și unitățile trimițătoare, care, potrivit legislației specifice, au obligația de a suporta din bugetele proprii contribuția de asigurări sociale datorată pentru persoanele care beneficiază de drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv pentru personalul român trimis în misiune temporară sau permanentă în străinătate.

De asemena, alin. (2) al aceluiasi articol, introduce o noua categorie de contribuabili: “Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii și persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.”

Reamintim ca, in conformitate cu art. 3, lit. b, contract de asigurare socială  este definit ca fiind “contractul încheiat între persoana fizică și casa teritorială de pensii pentru completarea stagiului de cotizare prevăzut de prezenta lege sau pentru completarea venitului asigurat”.

UNDE ESTE DEFINIT UN DOSAR PENSIONARE

Persoana care doreste sa se pensioneze si considera ca indeplineste conditiile prevazute de lege, trebuie sa reuneasca documentele justificative pe care le detine si care dovedesc realizarea stagiului de cotizare intr-un dosar pensionare, caruia trebuie sa ii ataseze cererea de pensionare.

Conform art. 94, alin. (1) din Legea pensiilor, “Pensia se acordă la cererea titularului dreptului sau reprezentantului legal al acestuia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.”. Totusi, cererea de pensionare poate fi depusa si de o alta persoana decat cele metionate anterior, cu conditia ca respectiva persoana sa declare pe propria raspundere ca cererea este semnata olograf atat de titular, cat si de dansa (persoana care o depune).

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul.

CE DOCUMENTE CONTINE UN DOSAR PENSIONARE?

  1. Copie dupa cartea de identitate a solicitantului;
  2. Copie dupa cartea de munca a solicitantului – cartea de munca este documentul oficial in care se inscrie timpul cat o persoana a lucrat intr-o intreprindere (institutie) publica sau particulara, societate comerciala etc. Este actul prin care se dovedeste vechimea in munca a unei persoane;
  3. Adeverinte emise de angajatorii solicitantului prin care acestia atesta faptul ca solicitantul a lucrat in cadrul institutiei / autoritatii / societatii respective, functia detinuta, durata de timp in care a fost salariat al respectivului angajator, salariul de baza si sporurile de care a beneficiat;
  4. Dovada realizarii perioadelor asimilate de lege la stagiul de cotizare si dovada incheierii unui contract de asigurare sociala (daca a fost cazul);

Care este procedura de obtinere a adeverintelor care atesta vechimea in munca?

Persoana care doreste sa depuna un dosar pensionare trebuie sa aiba o evidenta clara a perioadelor in care a desfasurat activitate in campul muncii si trebuie sa si dovedeasca acest lucru.

Recomandam tuturor persoanelor care se apropie de varsta de pensionare sa verifice daca au documente care le atesta vechimea in munca. In caz contrar, trebuie sa formuleze cate o cerere pentru fiecare fost angajator, cerere prin care sa solicite sa i se elibereze o Adeverinta care atesta cele enuntate mai sus.

Se intampla frecvent ca fostul angajator sa se fi reorganizat si sa nu mai existe sub aceeasi denumire. In aceste situatii, solicitantii trebuie sa afle care este entitatea care a preluat fost forma de organizare sau care este entitatea care administreaza arhiva fostului angajator si sa isi indrepte cererea de eliberare a Adeverintei catre respectiva entitate. De retinut este faptul ca emiterea adeverintei poate dura si cateva luni, astfel incat demersurile trebuie incepute din timp.

Va oferim, mai jos, un MODEL CERERE SOLICITARE ADEVERINTA ANGAJATORI, pe care il puteti folosi in cadrul solicitarilor dvs.

Catre: Denumirea angajatorului / Arhivei de la care se solicita informatii si sediul acestuia;

Subsemnatul, Nume Prenume, identificat cu CNP ……………., Nr. CI…………, Serie CI ………….., cu domiciliul in ……………………………………………………………………, angajat al unitatii / societatii ……………. in perioada ….…..-…….., ocupand functia de ………..…, solicit eliberearea unei Adeverinte care sa ateste vechimea in munca, precum si informatii referitoare la salariul de baza obtinut impreuna cu sporurile realizate (de ex: spor de munca de noapte, spor grupe de munca, prime, etc).

Mentionez faptul ca Adeverinta imi este necesara in vederea intocmirii a unui dosar pensionare.

                                                                                              Va multumesc!

                                                                                              Semnatura:    

Legea pensiilor are 2 Anexe relevante in in ceea ce priveste forma Adeverintelor emise de catre angajatori. Este vorba despre Anexa 6 si Anexa 9.

Anexa nr. 6

Emitent …………………………..

C.U.I. ………../Cod fiscal ………..

Adresa …………..

Telefon ………..

Nr. …………../Data ……………..

ADEVERINȚĂ PENTRU UN DOSAR PENSIOANRE

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ………………………………………….., născută/născut la data de ……………………….. în localitatea ………………………………………….., județul……………………….., sectorul ………, având C.N.P. ……………………………, a fost angajată/angajat la *) ………………………………………, în perioada de la …………………. până la ……………………..*) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.În perioada de la ……………………… până la ………………, având meseria/funcția de ……………………………., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat:

OBSERVAȚII: ………………………………………………………………………

An
IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie
Salariu realizat
lunar
Denumire spor
Denumire spor
Denumire spor
Indemnizație
Adaosuri
Ore suplimentare
Prime
Total
venit lunar realizat

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

În cazul în care unitatea este deținător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activității, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) și documentul în baza căruia i-a fost stabilită această calitate.

https://velicu.eu/deducerea-personala-in-2022-iti-aduce-un-salariu-mai-mare/

Anexa nr. 9 din dosar pensionare

UNITATEA …………………………..

C.U.I. ………../Cod fiscal ………..

Adresa …………..

Telefon ………..

Nr. ………….. /Data ……………..

ADEVERINȚĂ PENTRU DOSAR PENSIONARE

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul ………….., născută/născut la data de ………… în localitatea ……………, județul …………., sectorul ……, având C.N.P. …………, a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea*) ……………, în perioada de la …………… până la ……………… .În perioada de la ………. până la ………, având meseria/funcția de ……….., a fost încadrată/încadrat în grupa**) …………. de muncă, în procent de ………%, conform ………………………………. .***)Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ……. de muncă îl reprezintă ………… .****)

OBSERVAȚII: ………………………………………………………….

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

DE RETINUT! Legea pensiilor stabileste ca exista si perioade asimilate stagiului de cotizare care vor fi avute in vedere la calculul pensiei si este necesar ca solicitantul sa faca si dovada acestor perioade.

Alin. (2) al art. 60, stabileste ca in vederea calcularii stagiului de cotizare, se au in vedere urmatoarele perioade asimilate:

a) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

b) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

c) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani;

d) are vechime în muncă conform prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

e) a realizat perioade necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2) din Lege, “La stabilirea prestațiilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute conform legislației altor țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice internaționale la care România este parte.”

DEPUNEREA UNUI DOSAR PENSIONARE

In momentul in care persoana care doreste sa se pensioneze, detine toate adeverintele necesare, aceasta poate intocmi un dosar pensionare pe care il poate depune la Casa Judeteana de Pensii de care apartine sau il poate incarca, in format electronic (ceea ce inseamna ca va scana toate documentele) pe site-ul Casei de Pensii.

Pentru a depune on-line un dosar pensionare, solicitantul trebuie sa isi faca un cont on-line pe site-ul: www.cnpp.ro urmand procedura descrisa in continuare.

Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont.

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă daca acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea.

Structura formularului este următoarea : Date de identificare: Numele şi prenumele, CNP, Adresa de e-mail, Act de identitate, Adresa de domiciliu, Se introduce text (Cod CAPTCHA), Se apasă butonul de finalizare formular, După finalizarea completării formularului se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Atentie la procedura! Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse urmatoarele etape:

  • Se semnează cererea;
  • Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie  pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul;
  • Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere.  

Dupa ce dosarul de pensie a fost depus la Casa de Pensii, solicitantului nu ii ramane decat sa astepte sa i se emita Decizia de pensionare si sa astepte plata primei pensii.

Pentru informatii referitoare la Contestatarea Deciziei de pensionare, Revizuirea acesteia etc, va recomandam articolul nostru

Avocat Cristea Gabriela – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol, scris de avocat Cristea Gabriela, face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.