Totul despre Termenele procedurale in Procesul Civil

termenele procedurale in procesul civil

Reglementarea cadru pentru Termenele procedurale in procesul civil

Cod.proc.civ. stabileste Termenele procedurale IN PROCESUL CIVIL. (Articolul 180 – Stabilirea termenelor)

(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanță și reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care este interzis să se îndeplinească un act de procedură. (2) În cazurile prevăzute de lege, termenul este reprezentat de data la care se îndeplinește un anumit act de procedură. (3) În cazurile în care legea nu stabilește ea însăși termenele pentru îndeplinirea unor acte de procedură, fixarea lor se face de instanță. La fixarea termenului, aceasta va ține seama și de natura urgentă a procesului.

Un termen impune, după caz, efectuarea sau neefactuarea unui act/obligație. s.a. 

Astfel, în funcție de caracterul lor, termenele procedurale sunt de doua feluri:

  • imperative (peremptorii), în interiorul cărora trebuie îndeplinit un anumit act de procedură (de ex. termenele înăuntrul cărora trebuie exercitată o anumită cale de atac – apel, recurs etc.),
  • prohibitive (dilatorii), acelea în interiorul cărora legea interzice efectuarea oricărui act de procedură.

Urgența este definită de la caz la caz. De exemplu un termen urgent poate fi stabilit la proceduri precum constatarea de urgență a unei stări de fapt.

A se vedea articolul 364 – Constatarea de urgență a unei stări de fapt:

La cererea oricărei persoane care are interesul să constate de urgență o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor, executorul judecătoresc va putea constata la fața locului această stare de fapt.

Modul in care se calculeaza Termenele procedurale IN PROCESUL CIVIL

Articolul 181 – Calculul termenelor

(1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează:

1. când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;

2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește;

3. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni.

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Termenul pe ore curge de la 00:00 a zilei următoare. Astfel, termenul nu se calculează de la data primirii actului, ci de la ora 00:00 a zilei următoare.

Termenele pe zile se calculează, potrivit art. 181 din Codul de procedură civilă, după sistemul exclusiv, adică pe zile libere, nefiind luate în calcul nici ziua din care el începe să curgă – dies a quo – și nici ziua în care se sfârșește – dies ad quem.

Termenele pe zile se socotesc întotdeauna pe zile pline.

De exemplu, dacă o persoană trebuie să acționeze sau i se comunică un act luni, pe data de 4 decembrie 2020 si i se cere să răspundă în 15 zile de la primirea prin Posta aceasta înseamnă ca persoana va trebui să acționeze efectiv pana la data de 21 decembrie 2020. Numărul de zile indicat include zile calendaristice nu lucratoare.

Respectând regulile stabilite de legiuitor, prima și ultima zi nu sunt incluse în calcul, astfel ajungem la concluzia că ultima zi în care putem acționa efectiv este ziua de luni 21 decembrie.

Dacă ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se extinde până la prima zi lucrătoare.

CARE E ULTIMA ZI IN CARE POT EFECTUA UN ACT / OBLIGATIE PROCESUALA

Articolul 182 – Împlinirea termenului (1) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură. (2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile.

Posta, E-mailul, Faxul si serviciile specializate de curierat va pot ajuta

Articolul 183 – Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere(1) Actul de procedură, depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit a fi făcut în termen.(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid… precum și mențiunea datei și orei primirii faxului sau a e-mail-ului, astfel cum acestea sunt atestate de către calculatorul sau faxul de primire al instanței, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

Interpretarea corectă a  textului de lege este aceea că indiferent de programul serviciilor, putem găsi o modalitate astfel încât actul sa fie făcut înăuntrul termenului. De exemplu, dacă activitatea instanței se încheie la ora 13 acest lucru nu semnifică faptul ca termenul nostru se împlinește tot la această oră. Termenul nostru se încheie la ora 24, dar datoria noastră este să găsim o altă modalitate astfel încât actul să fie făcut înăuntrul termenului(e-mail, fax), ținând cont de faptul că modalitatea aleasă trebuie însă să aibă aptitudinea de a înregistra momentul efectuării actului.

Opinia noastră a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 45/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Gorj – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 182 și art. 183 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, modificat prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, actele de procedură transmise prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, este socotit a fi depus în termen”.

CAND SI DACA SE POT PRELUNGI Termenele procedurale in Procesul Civil?

Articolul 184 – Curgerea termenului. Prelungirea acestuia(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel.(2) Se consideră că actul a fost comunicat părții și în cazul în care aceasta a primit sub semnătură copie de pe act, precum și în cazul în care ea a cerut comunicarea actului unei alte părți. (3) Termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai înainte, se întrerupe față de cel lipsit de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă, cât timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl reprezinte sau să îl asiste. (4) Termenul procedural se întrerupe și un nou termen începe să curgă de la data noii comunicări în următoarele cazuri:

  • 1. când a intervenit moartea uneia dintre părți; în acest caz, se face din nou o singură comunicare la ultimul domiciliu al părții decedate, pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea fiecărui moștenitor;
  • 2. când a intervenit moartea reprezentantului părții; în acest caz, se face din nou o singură comunicare părții.

De regulă termenele curg fără întreruperi sau suspendari, fiind continue.

Excepțiile sunt prevăzute de articolul menționat.

Exista regula conform căreia nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă se întrerupe curgerea termenului față de cel lipsit de capacitate sau de cel cu capacitate de exercițiu restrânsă, până când va fi reprezentat sau asistat.

Prin această normă legiuitorul a dorit să-l protejeze pe cel care este lipsit de capacitate de exercițiu, acesta neputând efecua acte de procedură tocmai din acest motiv.

Aliniatul (4) se aplică și în ipoteza în care decedatului i s-a comunicat actul, acesta decedând ulterior acestui moment. Se face o nouă comunicare pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea moștenitorilor, moment de la care începe să curgă un nou termen.

Atunci când a intervenit moartea reprezentantului părții căruia i s-a comunicat actul, este necesară o nouă comunicare făcută chiar părții, iar de la acest moment începând să curgă un nou termen.

SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA TERMENULUI PROCESUAL

Articolul 185 – Nerespectarea termenului. Sancțiuni(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. (2) În cazul în care legea oprește îndeplinirea unui act de procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea împlinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat.

Așa cum prevede textul de lege, sancțiunea nerespectării termenului este decăderea, cu mențiunea că dacă partea face totuși respectivul act după împlinirea termenului și respectiv după operarea decăderii, intervine nulitatea acestuia.

REPUNEREA IN TERMENELE PROCEDURALE IN PROCESUL CIVIL

Articolul 186 – Repunerea în termen(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate. (2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac.(3) Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen.

În cazul în care partea a pierdut un termen legal imperativ din motive temeinice, este necesar ca aceasta să formuleze în termen de 15 zile de la încetarea motivelor temeinice care au împiedicat-o să facă actul o solicitare de repunere în termen.

Odată cu cererea de repunere în termen trebuie depus și actul de procedură care nu a fost făcut în termen.

Cele 15 zile sunt atât pentru formularea cererii de repunere în termen, dar și pentru realizarea actului de procedură propriu-zis.

TERMENELE PROCEDURALE IN PROCESUL CIVIL PENTRU CONTESTAȚIA LA EXECUTARE

Termenul în care se poate formula o contestație la executare silită este de 15 zile, dar aici atragem atenția asupra punctului de plecare al termenului care poate diferi după cum urmează:

– termenul de 15 zile începe să curgă de la momentul în care ați luat cunoștință de actul de executare pe care-l contestați.

– în cazul în care poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație, dacă aveți calitate de debitor începe cel mai tîrziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit.

– de la data primirii somației ori de la data când ați luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu ați primit somația sau executarea se face fără somație.

TERMENELE PROCEDURALE IN PROCESUL CIVIL PENTRU APELUL LA CONTESTATIE

Atragem atenția și asupra unei norme speciale privind calea de atac în cazul contestației la executare, normă care instituie un termen de 10 zile pentru exercitatea apelului.

Potrivit art. 650 alin.3 din Codul de procedură civilă : Hotărârile pronunțate de instanța de executare sunt executorii și pot fi atace numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicarea prin Posta Romana, dacă prin lege nu se dispune altfel.

TERMENELE PROCEDURALE IN PROCESUL CIVIL PENTRU ANULAREA CLAUZELOR ABUZIVE

În cazul clauzelor abuzive, edificatoare este Ordonanța CJUE C75/19, emisă pe 6 noiembrie 2019, care a clarificat un fapt pe care noi l-am sesizat, susținut și de care ne-am folosit anterior acestei ordonanțe:

  • odată admisă acțiunea de anulare a acelor clauze abuzive, contestațiile la executare pot fi exercitate oricând, peste termenul de 15 zile.

Pe tema clauzelor abuzive, recomandam si urmatoarele articole:

Un avocat specializat în executări silite putea desfășura aceste proceduri judiciare și anterior Ordonanței CJUE C75/19, acestă ordonanță venind ca o confirmare a acestei interpretări, punând capăt unor interpretări neunitare.

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de retinut interesul public ce sta la baza notiunilor juridice respective. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.