Tergiversarea procesului si solutia pentru a obtine termen rezonabil

Tergiversarea procesului

Daca esti interesat de tergiversarea procesului civil ori penal, inseamna ca ai putea confirma ca “Orologiul justiţiei” e esential; Codul de procedură civilă instituie şi un mijloc procedural particular destinat a înlătura dificultăţile ivite în soluţionarea cauzelor civile într-un „termen rezonabil” – Tergiversarea procesului civil; In paralel, contestatia privind durata procesului penal este reglementata si poate fi formulata oricand.

Contestația privind tergiversarea procesului civil

Articolul 522 Subiectele contestației și motivele ei

(1) Oricare dintre părți, precum și procurorul care participă la judecată pot face contestație prin care, invocând încălcarea dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situație să fie înlăturată.

Cand se poate critica Tergiversarea procesului civil

(2) Contestația menționată la alin. (1) se poate face în următoarele cazuri:

1. când legea stabilește un termen de finalizare a unei proceduri, de pronunțare ori de motivare a unei hotărâri, însă acest termen s-a împlinit fără rezultat.

2. când instanța a stabilit un termen în care un participant la proces trebuia să îndeplinească un act de procedură, iar acest termen s-a împlinit, însă instanța nu a luat, față de cel care nu și-a îndeplinit obligația, măsurile prevăzute de lege.

3. când o persoană ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost obligată să comunice instanței, într-un anumit termen, un înscris sau date ori alte informații rezultate din evidențele ei și care erau necesare soluționării procesului, iar acest termen s-a împlinit, însă instanța nu a luat, față de cel care nu și-a îndeplinit obligația, măsurile prevăzute de lege.

4. când instanța și-a nesocotit obligația de a soluționa cauza într-un termen optim și previzibil prin neluarea măsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci când legea o impune, a unui act de procedură necesar soluționării cauzei, deși timpul scurs de la ultimul său act de procedură ar fi fost suficient pentru luarea măsurii sau îndeplinirea actului.

Contestatia privind tergiversarea procesului poate fi retrasa

Articolul 523 Retragerea contestației Contestația poate fi retrasă oricând până la soluționarea ei. Odată retrasă, contestația nu poate fi reiterată.

Cum trebuie sa arate contestatia privind tergiversarea procesului civil

Articolul 524 Forma contestației. Procedura înaintea instanței care judecă procesul

(1) Contestația se formulează în scris și se depune la instanța învestită cu soluționarea procesului în legătură cu care se invocă tergiversarea judecății. Contestația se poate face și verbal în ședință, caz în care va fi consemnată, împreună cu motivele arătate de parte, în încheierea de ședință.

(2) Contestația nu suspendă soluționarea cauzei.

Solutii efective – Tergiversarea procesului civil

(4) Când apreciază contestația ca fiind întemeiată, completul de judecată pronunță o încheiere nesupusă niciunei căi de atac, prin care ia de îndată măsurile necesare înlăturării situației care a provocat tergiversarea judecății. În acest caz, contestatorului îi va fi comunicată, pentru informare, o copie a încheierii. (5) Când apreciază contestația ca neîntemeiată, completul de judecată o va respinge prin încheiere. Împotriva acestei încheieri contestatorul poate face plângere în termen de 3 zile de la comunicare. Plângerea se depune la instanța care a pronunțat încheierea, care o va înainta de îndată pentru soluționare, împreună cu o copie certificată de pe dosarul cauzei, instanței ierarhic superioare. Când procesul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, plângerea se soluționează de un alt complet al aceleiași secții. Formularea plângerii nu suspendă judecata. (6) Încheierile prevăzute la alin. (4) și (5) se motivează în termen de 5 zile de la pronunțare.

Procedura judiciara privind contestatia la tergiversarea procesului

Articolul 525 Procedura de soluționare a plângerii

(1) Instanța va soluționa plângerea în termen de 10 zile de la primirea dosarului, în complet format din 3 judecători. Judecata se face fără citarea părților, printr-o hotărâre care nu este supusă niciunei căi de atac, ce trebuie motivată în termen de 5 zile de la pronunțare.

(2) Dacă instanța găsește plângerea întemeiată, va dispune ca instanța care judecă procesul să îndeplinească actul de procedură sau să ia măsurile legale necesare, arătând care sunt acestea și stabilind, când este cazul, un termen pentru îndeplinirea lor.

(3) În toate cazurile, instanța care soluționează plângerea nu va putea da îndrumări și nici nu va putea oferi dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de soluționare a pricinii ori care să aducă atingere libertății judecătorului cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la soluția ce trebuie dată procesului.

ATENTIE! Riscati sanctiuni daca formulati gresit sau rau intentionat contestatia

Articolul 526 Sancționarea contestatorului de rea-credință

(1) Atunci când contestația sau plângerea a fost făcută cu rea-credință, autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum și, la cererea părții interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestației sau plângerii.

(2) Reaua-credință rezultă din caracterul vădit nefondat al contestației ori al plângerii, precum și din orice alte împrejurări care îndreptățesc constatarea că exercitarea acesteia s-a făcut în alt scop decât acela pentru care legea o recunoaște.

Deși abuzul în exercitarea acestei căi procedurale va fi sancţionat, este de urmărit dacă o astfel de procedură va deveni, ea însăşi, un mijloc de tergiversare a procesului.

Utilitatea procedurii mai sus amintite pentru tergiversarea procesului civil

Dispoziţiile Codului de procedură civilă urmăresc să răspundă unor deziderate actuale, precum accelerarea procedurii, inclusiv în faza executării silite. În acest sens, a fost stabilit cu valoare de principiu, rezonabilitatea duratei procesului (principiul dreptului la un proces în termen optim şi previzibil).

Timpul, procedura, judecata şi dreptatea nu mai sunt termeni univoci. Procesul, prin ritualul ce-l urmează, îşi are propria sa logică temporală, dar, prin scopul pe care îl urmăreşte, procesul este mijlocul restabilirii dreptului şi a integrităţii lui în timp util, spulberând cât mai repede cu putinţă drama aşteptărilor şi a incertitudinilor. Astfel, cum preciza şi instanţa europeană, termenul rezonabil de rezolvare a unui litigiu este o condiţie de credibilitate şi de eficacitate a justiţiei.

MODEL CERERE TERGIVERSAREA PRIVIND PROCESULUI CIVIL

Instanţa ..…

Dosar nr. …../…../….. Completul ….. Termenul de judecată …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume ….),

personal/ prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….. , în calitate de parte …., în dosarul nr. …../…../….., în care părţi sunt (nume ….., prenume ….) sau

Subscrisa (denumirea …..), prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat ….cu sediul profesional în ….., în calitate de parte….., în dosarul nr. …../…../….., în care părţi sunt (nume ….., prenume ….),

formulăm

CONTESTATIE PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI

prin care solicităm instanţei, ca prin încheierea ce o va pronunţa să dispună …..

În fapt, arătăm că ….. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 522 din C.proc.civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care depun următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un exemplar.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar .

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei , procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare /copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii .

ATENTIE!

În funcție de fiecare dintre ipotezele prev. la art. 522 alin. (2) C.proc.civ. partea va solicita instanței să dispună măsuri concrete, de exemplu, pentru situația prev. de art. 522 alin. (2) pct. 1) C.proc.civ. să motiveze hotărârea pronunțată într-un anumit termen, să aplice sancțiuni procedurale în privința participantului la proces care nu a îndeplinit actul de procedură în termenul stabilit, pentru ipoteza prev. de art. 522 alin. (2) pct. 2) C.proc.civ. etc. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea contestației, în raport de fiecare dintre ipotezele prev. de art. 522 alin. (2) C.proc.civ. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. Civ. Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.80/2013. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. reprezentant /extras din registrul public /extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data, Semnătura

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului …../Curţii de Apel….. /Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Tergiversarea procesului penal – Contestatia privind durata procesului penal

Codul de procedura penala prevede la Articolul 488^1, intitulat Introducerea contestației, urmatoarele:

(1) Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplinește într-o durată rezonabilă, se poate face contestație, solicitându-se accelerarea procedurii.

(2) Contestația poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente. În cursul judecății, contestația poate fi introdusă și de către procuror.

(3) Contestația poate fi formulată după cum urmează:

a) după cel puțin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;b) după cel puțin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecății în primă instanță;c) după cel puțin 6 luni de la sesizarea instanței cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare.

Instanta ce solutioneaza Contestatia privind durata procesului penal

Articolul 488^2 Competența de soluționare

(1) Competența de soluționare a contestației aparține după cum urmează:

a) în cauzele penale aflate în cursul urmăririi penale, judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță; b) în cauzele penale aflate în cursul judecății sau în căile de atac, ordinare ori extraordinare, instanței ierarhic superioare celei pe rolul căreia se află cauza.

(2) Când procedura judiciară cu privire la care se formulează contestația se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, competența de soluționare a contestației aparține unui alt complet din cadrul aceleiași secții.

Ce va cuprinde contestatia privind durata procesului penal

Articolul 488^3 Contestatia privind durata procesului penal se formulează în scris și va cuprinde:

a) numele, prenumele, domiciliul sau reședința persoanei fizice, respectiv denumirea și sediul persoanei juridice, precum și calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care întocmește cererea; b) numele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia și sediul profesional; c) adresa de corespondență; d) denumirea parchetului sau a instanței și numărul dosarului; e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația; f) data și semnătura.

Cum se solutioneaza contestatia privind durata procesului penal 

Articolul 488^4 Procedura de soluționare a contestației

(1) Judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța, în vederea soluționării contestației, dispune următoarele măsuri: a) informarea procurorului, respectiv instanței pe rolul căreia se află cauza, cu privire la contestația formulată, cu mențiunea posibilității de a formula un punct de vedere cu privire la aceasta; b) transmiterea în cel mult 5 zile a dosarului sau a unei copii certificate a dosarului cauzei de către procuror, respectiv de către instanța pe rolul căreia se află cauza;c) informarea celorlalte părți din proces și, după caz, a celorlalte persoane prevăzute la art. 488^1 alin. (2) cu privire la contestația formulată și la dreptul de a-și exprima punctul de vedere în termenul acordat în acest scop de judecătorul de drepturi și libertăți sau de instanță.

(2) În cazul în care suspectul sau inculpatul este privat de libertate, în cauza respectivă sau în altă cauză, informarea prevăzută la alin. (1) lit. c) se va face atât către acesta, cât și către avocatul, ales sau numit din oficiu, al acestuia.

(3) Netransmiterea punctului de vedere prevăzut la alin. (1) lit. a) și c) în termenul stabilit de instanță nu împiedică soluționarea contestației.

(4) Judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța soluționează contestația în cel mult 20 zile de la înregistrarea acesteia.

(5) Contestația se soluționează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea părților, a subiecților procesuali principali și cu participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluționarea contestației.

Solutiile pe contestatia privind durata procesului penal

Articolul 488^5 Soluționarea contestației(1) Judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța, soluționând contestația, verifică durata procedurilor pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a punctelor de vedere prezentate și se pronunță prin încheiere.

Articolul 488^6 Soluții

(1) Când apreciază contestația ca fiind întemeiată, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța admite contestația și stabilește termenul în care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327, respectiv instanța de judecată să soluționeze cauza, precum și termenul în care o nouă contestație nu poate fi formulată.

(2) În toate cazurile, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța care soluționează contestația nu va putea da îndrumări și nici nu va putea oferi dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de soluționare a procesului ori care să aducă atingere libertății judecătorului cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la soluția ce trebuie dată procesului, ori, după caz, libertății procurorului de a pronunța soluția pe care o consideră legală și temeinică.

(3) Dacă s-a constatat depășirea duratei rezonabile, o nouă contestație în aceeași cauză se va soluționa cu luarea în considerare exclusiv a motivelor ivite ulterior contestației anterioare.

ATENTIE! Poti fi sanctionat daca formulezi abuziv contestatia privind durata procesului penal

(4) Abuzul de drept constând în formularea cu rea-credință a contestației se sancționează cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 7.000 lei și la plata cheltuielilor judiciare ocazionate.

(5) Încheierea se motivează în termen de 5 zile de la pronunțare. Dosarul se restituie în ziua motivării.

(6) Hotărârea se comunică contestatorului și se transmite spre informare tuturor părților sau persoanelor dintre cele enumerate la art. 488^4 alin. (1) lit. c), din dosarul cauzei, care sunt ținute să respecte termenele cuprinse în aceasta.

(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța soluționează contestația nu este supusă niciunei căi de atac.

(8) Contestația formulată cu nerespectarea termenelor prevăzute de prezentul capitol se restituie administrativ.

ATENTIE! Va puteti plange si la CEDO pentru tergiversarea procesului

Admisibilitatea unei plângeri în faţa Curţii pentru depăşirea termenului rezonabil nu este condiţionată de epuizarea căilor de atac interne, durata unei proceduri putând deveni nerezonabilă înainte de a se desfăşura ansamblul procesului.

  • Printre mijloacele care pot conduce la asigurarea unui termen rezonabil de soluţionare a litigiilor poate fi luată în considerare o anumită ordine de rezolvare a litiiglor, nu pe temeiul doar a datei de introducere a cererii introductive, ci ţinând seama de natura, de urgenţa şi de importanţa lor pentru cei interesaţi;
  • În cazul depăşirii unui termen rezonabil, în afara unei “satisfacţii echitabile”, prevăzute de art. 50 din Convenţie, pot fi luate şi alte măsuri sub titlul unor sancţiuni, precum repararea prejudiciului moral cauzat părţii şi obligarea chiar la daune moratorii, prin hotărârea instanţei europene.

Ce inseamna notiunea ” termen rezonabil ”

termen rezonabil

  • În materie civilă, notiunea termen rezonabil urmează a se aprecia de la data sesizării instanţei competente, dar, în anumite circumstanţe, momentul de pornire a termenului se poate situa înainte de data actului introductiv de instanţă (bunăoară, data exercitării recursului administrativ);
  • Momentul final al termenului implică şi executarea hotărârii, executarea făcând parte integrantă din “proces”. Aşa fiind, este responsabilitatea fiecărui stat “să creeze un arsenal juridic adecvat şi suficient pentru a asigura respectarea obligaţiilor pozitive ce îi revin”, astfel încât, “într-un stat care respectă proeminenţa dreptului”, hotărârile să fie efectiv puse în executare şi într-un termen rezonabil;
  • Dacă sintagma “ termen rezonabil ” are un conţinut variabil, refractar la orice încercare de apropriere dogmatică, atunci el însuşi – termenul – trebuie apreciat in concreto, în raport cu circumstanţele fiecărei cauze, este deci o chestiune de fapt;
  • În esenţă, trebuie să se aibă în vedere conduita reclamantului şi a autorităţilor judiciare, complexitatea cauzei, contextul şi garanţiile pe care le asigură regulile de procedură pentru cei interesaţi, fără însă ca vreunul dintre aceste criterii să fie decisiv.
  • În concordanţă cu principiul disponibilităţii în procesul civil, cel care se plânge în legătură cu un “ termen nerezonabil ” trebuie să facă proba propriei diligenţe. Imputabilitatea şi culpa nu sunt însă termini sinonimi;

Termenul rezonabil in viziunea CEDO

  • Dacă, prima facie, rezultă că termenul în care s-a rezolvat litigiul, nu are vreo importanţă că acestea sunt executive, legislative sau judiciare, căci, în faţa Curţii, răspunde “statul”, considerat în „unitatea” sa;
  • Faptul că procedura civilă este guvernată de principiul disponibilităţii nu dispensează judecătorul de obligaţia sa de a asigura celeritatea, respectând exigenţele art. 6 din Convenţie cu privire la un termen rezonabil;
  • Sintagma “termen rezonabil” a dobândit semnificaţia juridică după consacrarea ei în cuprinsul art. 6 pct. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului – Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la 4 noiembrie 1950. In aceasta adevarata biblie a dreptului international, s-a spus, laconic, dar cu profundă respiraţie democratică: “Orice persoană are dreptul să-i fie examinată cauza în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va decide asupra drepturilor şi obligaţiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei”.

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

Ce puteti face cand tergiversarea este cauza de judecator

Aşa cum rezultă din art. 99 lit. e) al Legii nr. 303/2004, în cazul judecătorului, constituie abatere disciplinară nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor. De asemenea, lit i) a aceluiaşi articol numeşte ca abatere şi efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor în raport cu gravitatea abaterilor sunt:

a) avertismentul; b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de 1-3 luni; c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de 1-3 luni la o instanţă situataă în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel; d) revocarea din funcţia de conducere ocupată; e) excluderea din magistratură.

Răspunderea civilă a judecătorului n-ar putea fi decât una delictuală şi de excepţie, întrucât: judecătorul semnifică mai mult decât funcţionarul public, care, în principiu, nu este personal responsabil pentru greşeala de serviciu; judecătorul acţionează de pe platforma independenţei şi a inamovibilităţii lui.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Situatie clasica in care un judecator afecteaza dreptul la judecarea cauzei intr-un termen optim si rezonabil

Judecatoria Sector 6 – dosarul de executare nr 2111 / 2012 a fost depus la dosarul civil 12109/306/2018, inca din anul 2018, alaturi de toate datele si informatiile privind poprirea

Martie 2021 –  Citatie catre BEJ Ulman Bogdan Vasile pentru a comunica in original contractul de credit nr. 334CSF2072220002/10.08.2007

Mai 2021 – Instanta dispune efectuarea unei adrese catre BEJ cu mentiunea de a comunica daca au fost efectuate retrageri/retineri ca urmare a adreselor de infiintare a popririi

– Instanta dispune efectuarea unei adrese catre tertul poprit SC Liquid Grup Import Export SRL cu mentiunea de a preciza daca au fost retinute sume ca urmare a adresei de infiintare a popririi

Mai 2021 – Adresa catre BEJ ULMAN BOGDAN pentru a comunica daca au fost efectuate retrageri/retineri ca urmare popririi efectuate in dosarul de executare nr. 2111/2012

– Adresa catre SC Liquid Grup Import Export SRLpentru a comunica daca au fost retinute si virate catre BEJ sume ca urmare a adresei de infiintare a popririi emise in dosarul de executare

Iunie 2021 – Adresa catre Liquid Grup Import Export SRL pentru a comunica daca au fost retinute si virate sume catre executor ca urmare a popririi, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi

Iunie 2021 – Executorul raspunde, clar si precis, ca nu exista informatii noi, fata de cele depuse si atasate de domnia sa, la Judecatorie, in anul 2018

Iulie 2021 – Instanta dispune amendarea societatii SC Liquid Grup Import Export SRL pentru refuzul nejustificat de a raspunde cu amenda in cuantum de 100 de lei

 -Adresa catre SC Liquid Grup Import Export SRL pentru a comunica daca au fost retinute si virate catre BEJ sume ca urmare popririi emise in dosarul de executare

Septembrie 2021 – Instanta dispune revenirea cu adresa catre societatea SC Liquid Grup Import Export SRL cu avertisment ca se va aplica dublul amenzii aplicate ulterior si solicita contestatorului contractul de munca cu SC Liquid Grup Import si alte date si informatii

Octombrie 2021 – Instanta dispune revenirea cu adresa catre societatea SC Liquid Grup Import Export SRL cu avertisment ca se va aplica dublul amenzii aplicate ulterior

 – Noi cerem preschimbarea termenului si notificam judecatorul, in scop preventiv, cu privire la modul deficitar de solutionare a cauzei si cu privire posibilele abateri disciplinare;

Noiembrie 2021 – Adresa catre SC Liquid Grup Import Export SRL pentru a comunica daca au fost retinute sume ca urmare a popririi, cu avertismentul ca se va aplica dublul amenzii;

Noiembrie 2021 – Instanta dispune amendarea SC Liquid Grup Import-Export SRL cu suma de 200 de lei pentru necomunicarea relatiilor solicitate

– Dispune revenirea cu adresa catre SC Liquid Grup Import-Export SRL pentru a comunica daca au fost retinute si virate catre BEJ Ulman Bogdan sume ca urmare a popririi

– Dispune emiterea unei adrese catre BEJ Ulman Bogdan pentru a comunica daca exista un contract de cesiune incheiat intre ERB NEW EUROPE si PROSPEROCAPITAL SARL

– Dispune citarea intimatei cu mentiunea de a preciza daca a fost incheiat un contract de cesiune cu PROSPEROCAPITAL SARL, caz in care sa il depuna la dosar.

Noiembrie 2021 – Adresa catre Liquid Grup Import Export SRL pentru a comunica daca au fost retinute si virate sume catre BEJ, cu avertismentul ca se va aplica dublul amenzii aplicate

Decembrie 2021 – Instanta ne admite actiunea, anuleaza executarea, noi sesizam C.S.M. pentru exercitarea abuziva si cu rea credinta a rolului activ, de catre presedintele completului C24 Civil

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000199882&id_inst=303

Admite în parte contestaţia la executare. Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite din 20.09.2012 din dosarul 20972/302/2012, precum şi actele de executare silită subsecvente acestei încheieri efectuate în dosarul de executare 2111/2012 al BEJ Ulman Bogdan Vasile. Respinge în rest, ca neîntemeiată. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 de lei la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sector 6 Bucureşti. Pronunţat prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 03.12.2021.

Cred ca situatiei de fata i se aplica cu succes adagiul creat de  titlul unei cunoscute gravuri aparţinând pictorului spaniol, din secolul al XVIII-lea, Francisco Goya – Somnul ratiunii naste monstri, mai ales ca acest judecator nu e singular, mai sunt cativa ca el, in legatura cu care vom reveni…

Avocat Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

Prezentul articol – Tergiversarea procesului civil – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.