Curatela apara persoanele in nevoie, curatorul fiind ingerul pazitor

curator

Codul Civil reglementeaza curatela – modul de protejare a persoanelor aflate in nevoie de ajutor. Curatela se realizeaza doar prin intermediul Justitiei.

Cand putem cere si obtine Curatela

Codul Civil, la Articolul 178, intitulat Cazuri de instituire, enumera cazurile o parte din cazurile de curatela:

a) dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator;

b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;

ATENTIE! Persoanele de mai sus trebuie sa fie capabile – adica constiente si fara probleme de sanatate care sa afecteze discernamantul. In caz de alienatie sau debilitate mintala (ex: afectiune psihica grava, congenitala sau dobandita), lipsa discernamantului (a competentei psihice), imposibilitatea persoanei de a se ingriji de interesele sale, se va apela la procedura punerii sub interdictie.

c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;

Curatela celui disparut

Codul Civil, prin articolul 94, intitulat Domiciliul persoanei puse sub curatelă, stabileste ca in cazul în care s-a instituit o curatelă asupra bunurilor celui care a dispărut, acesta are domiciliul la curator, în măsura în care acesta este îndreptățit să îl reprezinte.

art. 178 litera d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general.

La ce Judecatorie ne adresam | Competența instanței de tutelă

Instanța de tutelă competentă este:

a) în cazul prevăzut la art. 178 lit. a), instanța de la domiciliul persoanei reprezentate; (daca persoana in nevoie are domiciliul legal in Sectorul 4 Bucuresti, atunci trebuie sa va adresati Judecatoriei Sector 4)

b) în cazul prevăzut la art. 178 lit. b), fie instanța de la domiciliul persoanei reprezentate, fie instanța de la locul unde trebuie luate măsurile urgente;c) în cazurile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d), instanța de la ultimul domiciliu din țară al celui lipsă ori al celui dispărut.

Cine poate fi numit carator de instanta

Teoretic, poate fi curator doar o anumita persoana, din cele enumerate mai jos, având deplină capacitate de exercițiu și care este în măsură să îndeplinească această sarcină.

Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soțului său, a rudelor sau a celor prevăzuți mai jos:

a) persoanele apropiate minorului, precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul; b) serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morții unei persoane, precum și notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; c) instanțele judecătorești, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești; d) organele administrației publice locale, instituțiile de ocrotire, precum și orice altă persoană.

Cine nu poate fi numit curator din cei de mai sus

Totusi, exista cateva exceptii, nu poate fi numit curator:

  • minorul, persoana pusă sub interdicție judecătorească sau cel pus sub curatelă.
  •  Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice, dispozițiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzător.

Ce inseamna de fapt curatela

In fapt, in masura in care curatorul ajuta si anterior persoana in nevoie, nu se schimba multe lucruri , curatorul o va ajuta in continuare.

Curatorul e un mandatar, avand scopul de a proteja persoana.

 În cazurile în care se instituie curatela, se aplică regulile de la mandat, cu excepția cazului în care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanța de tutelă va hotărî că se impune învestirea curatorului cu drepturile și obligațiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia.

 ATENTIE! Curatorul nu poate efectua acte de dispozitie (vanzare-cumparare, schimb, etc).

Procedura de numire a curatorului la instanta competenta

Curatela nu se poate institui decât cu consimțământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat.

Numirea curatorului se face de instanța de tutelă, cu acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului și se afișează la sediul instanței de tutelă, precum și la primăria de la domiciliul celui reprezentat.

Tutorele poate fi inlocuit in caz de curatela ?

Articolul 184 Înlocuirea curatorului (1) Curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.(2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Curatela poate inceta?

Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicată de instanța de tutelă la cererea curatorului, a celui reprezentat sau a celor prevăzuți mai sus

A se vedea Articolul 186 din Codul Civil . Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică și curatorului special prevăzut la art. 150, 159 și 167 Cod Civil. În aceste din urmă cazuri, drepturile și obligațiile stabilite de lege în sarcina tutorelui se aplică, în mod corespunzător, și curatorului special.

Model cerere privind curatela

Instanţa …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), având următoarele date de contact…

va solicităm

INSTITUIREA CURATELEI

pentru numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., având codul numeric personal …..,

În fapt, învederăm faptul că ….., astfel că se impune numirea unui curator.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 178 și urm. din C.civ. 888Se completează în cazul societăţilor, care sunt înregistrate în registrul comerţului.

Se va indica persoana fizică vizată de măsura de ocrotire, în măsura în care este alta decât petentul.

Se va indica de către petent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

Se va menţiona situaţia în temeiul căreia instanţa poate dispune instituirea curatelei conform art. 178 din C.civ., şi anume:

1.persoana, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate personal să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temenice, nu își poate numi un reprezentant ori un administrator;

2. din cauza bolii ori din alte motive, persoană deși capabilă nu poate nici personal nici prin reprezentant să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;

3. persona, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar ori un administrator general;

4. persoana a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: (exemplu: acte identitate relatie rudenie, dovada situatie medicala in copii simple cu mentiunea “conform cu originalul” numele si semnatura )

Depunem prezenta într-un singur exemplar

Data, Semnătura

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

Cat costa procedura de curatela?

Teoretic, curatela si intreaga procedura nu implica costuri.

Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, referitoare la curatelă.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

Prezentul articol – curatela – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.