Majorarea pensiei de intretinere prin intermediul justitiei

majorarea pensiei de intretinere

Daca te intereseaza majorarea pensiei de intretinere, mai jos vei gasi un model de urmat pentru majorarea prestației periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreținere

Sediul materiei il constituie – Art. 531 alin. (1) C. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. proc. civ. si Art. 194-197 C. proc. civ.

Model pentru a obtine majorarea pensiei de intretinere prin intermediul justitiei

Catre Instanța Judecatoria ….

Din punct de vedere material, competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei. În situația în care se solicită stabilirea/majorarea pensiei de întreținere, creditorul – reclamantul poate opta să introducă cererea fie la judecătoria în raza teritorială a căreia domiciliază (art.113 al. (1) pct.2) din C. proc. civ.), fie la judecătoria în raza căruia domiciliază pârâtul (art.107 din C. proc. civ.).

De exemplu, daca parintele de la care vrei o pensie majorata locuieste in Sectorul 1 Bucuresti iar tu locuiesti in Sector 4 Bucuresti, te poti adresa Judecatoriei Sector 4 sau Judecatoriei Sector 1.

Domnule Președinte,

Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul/ reședința în …..,

ATENTIE Dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere datorate de către unul dintre părinți către copilul său minor, în vârstă de până la 14 ani, în calitate de reclamant va figura părintele împreună cu care copilul locuiește, în calitate de reprezentant legal al acestuia. Dacă este vorba de un minor între 14 și 18 ani, ca reclamant va figura minorul, în nume propriu, asistat de ocrotitorul său legal (respectiv, în principiu, părintele împreună cu care locuiește copilul).

Majorul aflat în continuare de studii, precum și celelalte persoane majore îndreptățite la întreținere în condițiile art.516 și urm. din C. civ. formulează cererea în nume propriu și, ca urmare, va figura în calitate de reclamant. Pentru majorul (adica copilul ce a implinit 18 ani) aflat în continuarea studiilor, în vârstă de până la 26 de ani, care solicită întreținere de la unul dintre părinți, nu este necesară asistarea sau încuviințarea din partea celuilalt părinte, acesta neavând, în principiu, nicio calitate în cauză.

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința în ….., având codul numeric personal …., formulăm prezenta

Cerere de chemare în judecată privind majorarea pensiei de intretinere

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună majorarea pensiei de întreținere stabilită în sarcina pârâtului printr-o sentință civila de stabilire a pensiei de intreținere pronunțată de o instanță judecatorească, fie, doar în ceea ce îi privește pe copiii minori, printr-o Convenție notarială încheiată în procedura divorțului cu copii minori….., în raport cu modificarea nevoilor creditorului întreținerii și/sau a mijloacelor financiare ale debitorului întreținerii, pârâtul urmând a fi obligat la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de …../ în cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile pârâtului/ la plata unei pensii de întreținere într-o cotă procentuală de ….. % din venitul lunar al pârâtului .

ATENTIE Cota maximă din venitul său net lunar pentru care pârâtul poate fi obligat la întreținere este de 1/2. În cazul întreținerii datorate de către părinte întreținerea poate fi stabilită până la 1/4 din venitul lunar al pârâtului pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii – cu mențiunea că 1/3 este cota totală, care poate reveni ambilor copii, nu fiecăruia -, respectiv 1/2, pentru 3 sau mai mulți copii. Se iau în considerare toți copiii aflați în întreținerea pârâtului (inclusiv cei care provin din alte relații ale pârâtului sau care locuiesc împreună cu pârâtul și față de care acesta prestează întreținere în natură).

Majorarea pensiei de intretinere necesita dovedirea celor pretinse, asa ca ai grija la ce scrii

În fapt, arătăm că (DESCRIE CUM AU CRESCUT CHELTUIELILE TALE SI NEVOILE – Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. Se va indica hotărârea prin care s/a stabilit/majorat anterior pensia de întreținere, precum și schimbările care au intervenit în ceea ce privește mijloacele pârâtului (spre exemplu: schimbarea locului de muncă, majorarea salariului, obținerea unor surse de venit suplimentare etc.) și nevoia celui care o primește (spre exemplu: începerea pregătirii școlare, modificarea stării de sănătate a creditorului, care presupune efectuarea de cheltuieli suplimentare etc.).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile. Rubrica e importanta si obligatorie. Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

Ce probe sunt necesare pentru a obtine majorarea pensiei de intretinere

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului.

Totodată, solicităm efectuarea unei anchete psiho-sociale de către autoritatea tutelară, în condițiile art. 499 alin. (4) din C. civ.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în 2 exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința in ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. și solicităm citarea acestora.

Martorii in procedura majorarii pensiei de intretinere

Proba testimonială este necesară numai în cazul persoanelor care trebuie să-și probeze starea de nevoie pentru a obține întreținerea (incapacitatea de muncă rezultând de obicei din documente medicale). Prin urmare, în principiu, o astfel de probă nu este necesară în cazul creditorului minor sau major aflat în continuare de studii și care solicită întreținere de la părinți. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori.

Ancheta sociala in procedura judiciare de majorare a pensiei

ATENTIE! În cazul descendentului minor, instanța va dispune însă chiar din oficiu efectuarea unei anchete sociale, în condițiile art.499 al.(4) din C. Civ. Mențiunea este aplicabilă numai în cazul descendentului care solicită întreținere de la părinții săi. În cazul minorilor, ancheta va putea fi dispusă de către instanță chiar și dacă nu a fost cerută de către niciuna dintre părți, din oficiu.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă (e important sa ceri asta caci e posibil sa nu poti ajunge sau sa nu vrei sa te prezinti), în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în doua 2 exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispoțiilor O.U.G. nr. 80/2013.

Anexăm copie certificata de subsemnata ca fiind conform cu originalul de pe urmatoarele:

– carte identitate si certificat nastere,

– hotarare initiala de stabilire a pensiei de intretinere, hotarare divort / incheire notar divort amiabil

Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale.

Data, Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei

Daca ai parcurs Majorarea pensiei de intretinere, te pot interesa si urmatoarele articole:

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

– Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.