Legea darii in plata a fost aprobata de Presedinte \ Avocat Velicu Daniel

legea darii in plata

Legea darii in plata a fost validata de Presedinte, astazi, 13 mai 2020

Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite a fost modificata oficial.

Presedintele a promulgat legea de modificare a Legii darii in plata nr 77/2016

 

BREAKING NEWS Legea Darii in plata, ulterior modificarilor de mai jos a fost ” validata ” de Curtea Constitutionala, in 17 iunie 2021, astfel toti debitorii pot apela cu incredere la Procedura darii in plata. Toti acei debitori, care au avut procese pierdute anterior modificarii legii din anul 2020, pot reparcurge procedura privind darea in plata.

 

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Ilegale

 

Legea darii in plata contine un singur articol. Astfel, modificarile legii darii in plata sunt urmatoarele:

 

Articol unic. – Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.”

 s.n. Va reamintim forma actuala a articolului 4:

Articolul 4(1) Pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislația specială;b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit;c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi; e) este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11) – (13), cu următorul cuprins:

„(11) Reprezintă impreviziune:

a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit.

b) pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

(12) În scopul aplicării prevederilor prezentei legi, este necesară menținerea pragurilor valorice prevăzute la alin. (11) lit. a) și b) în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

(13) Prezumţiile prevăzute la art. 4 alin. (11) au caracter absolut. Creditorul care formulează contestaţie, conform art. 7, are obligaţia de a dovedi omisiunea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată, prevăzute la art. 4 alin. (l) lit. a) – d).”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alienate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului, care formulează o notificare în condiţiile art. 5 sau art. 8 alin. (5) din lege.

(4) Echilibrarea şi continuarea contractului de credit sunt prioritare. Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilităţii vădite a continuării sale.”

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere şi nici mai lung de 90 de zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de un creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunţarea la notificarea de dare în plată şi părţile vor fi repuse de drept în situaţia anterioară.”

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pe perioada notificării, precum şi pe perioada soluţionării cererilor prevăzute la art. 7 şi 8 din prezenta lege, este interzisă înscrierea în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanţi sau rău-platnici, a debitorului care a efectuat notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1), indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din iniţiativa creditorului sau a unei autorităţi centrale sau locale. Dispoziţiile prezentului alineat sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi persoanelor şi procedurilor la care se referă art. 6 şi, respectiv, art. 8 alin. (5) din prezenta lege.”

6. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.”

7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:

„51) În cazul admiterii contestaţiei creditorului prin hotărâre definitivă, penalităţile şi orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificării prevăzute la art. 5 şi 6 vor putea fi pretinse doar dacă creditorul contestator probează ca debitorul a fost de rea-credinţă la depunerea notificării.”

8. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Dispoziţiile art. 4 alin. (13) se aplică în mod corespunzător.”

Lege preluata de pe site-ul Camerei Deputatilor:

 

Reechilibrarea contractului de credit in franci elvetieni

 

Daca este interesat de legea darii in plata, te pot interesa si urmatoarele articole:

 

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, unde dreptatea va triumfa.

 

 

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu