Pensia de urmas pentru sotie si copii se indexeaza in 2021

pensia de urmas pentru sotie
Pensia de urmas

Unde este reglementata pensia de urmas pentru sotie si copii

Daca sunteti interesati daca pensia de urmas se indexeaza trebuie cercetat Sediul legislativ privind pensia de urmas pentru sotie si copii:

 • Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 563 din 9 iulie 2019, art. 75-84;

Dreptul la pensia de urmas pentru sotie si copii este un drept din sfera drepturilor la asigurari sociale, este garantat de stat si se exercita in conditiile Legii nr. 127/2019, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Principiile sistemului public de pensii sunt enumerate in art, 2 al Legii nr. 127/2019:

a) principiul unicității;

b) principiul obligativității;

c) principiul contributivității;

d) principiul egalității;

e) principiul repartiției;

f) principiul solidarității sociale;

g) principiul autonomiei;

h) principiul imprescriptibilității;

i) principiul incesibilității;

j) principiul disponibilității;

Titlul IV al legii mai sus-mentionate se intituleaza  “Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii”. Art. 45 al Legii nr. 127/2019 enunta faptul ca in sistemul public de pensii se acorda 2 (doua) categorii de prestatii sociale, si anume: pensiile si alte prestatii de asigurari sociale.

In continuare, la art. 46, alin. (1) regasim cele 4 (patru) tipuri de pensie ce pot fi acordate:

a) pensia pentru limită de vârstă;

b) pensia anticipată;

c) pensia de invaliditate;

d) pensia de urmas;

O alta mentiune importanta este cea de la alin. (2) al art. 46 si anume: “În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1).”

Care sunt persoanele care pot beneficia de pensia de urmas

Art. 75 al Legii nr. 127/2019 enumera sfera persoanelor care pot beneficia de pensia de urmas.

Acestea sunt, cu titlu generic, copiii si sotul supravietuitor, daca susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Din lectura acestui articol reies si cele 2 situatii in care trebuia sa se fi aflat persoana decedata, pentru ca sotul supravietuitor si copiii sa poata beneficia de o pensie de urmas, si anume: fie trebuia sa fie pensionar (deci, sa beneficieze de o pensie, indiferent de tipul de pensie, pentru ca legea nu distinge), fie sa indeplinesca conditiile pentru a obtine o pensie (de ex: sa fi implinit varsta standard de pensionare si sa fi efectuat stagiul minim de cotizare).

Copiii au dreptul la pensia de urmas, conform art. 76 al Legii nr. 127/2019:

a) până la vârsta de 16 ani;

b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidității, de orice grad, dacă aceasta sa ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b);

Pensia de urmas pentru Sotie sau sotul supravietuitor

Da, sotul supravietuitor detine acest drept

a). la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani, situatie in care va beneficia de pensia de urmas pe toata perioada vietii (art. 77, alin. (1), L. 127/2019);

b). la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cuprinsa intre 10 si 15 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus (art. 77, alin. (2), L. 127/2019);

c). daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an, sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta pe care o are, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II (art. 78, alin. (1), L. 127/2019);

d). indiferent de varsta si de data casatoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (art. 78, alin. (2), L. 127/2019);

Totusi, chiar si in situatiile in care sotul supravietuitor nu indeplineste conditiile prevazute la art. 77 din Lege (conditii legate de durata casatoriei si implinirea varstei standard de pensionare) si nici conditiile prevazute la art. 78, alin . (1) din Lege (in situatia in care durata casatoriei a fost de cel putin 1 an si acesta este invalid de gradul I sau II),  acesta este protejat de lege si beneficiaza de pensia de urmas “pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit Codului fiscal sau dacă acestea sunt mai mici decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”  – art. 79 din Legea nr. 127/2019.

Art. 80 al Legii nr. 127/2019 are in vedere situatia in care sotul supravietuitor are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani si stipuleaza ca acesta va beneficia de pensia de urmas până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani. In aceasta ipoteza pensia de urmas de acorda avandu-se in vedere nevoia de protectie si ingrijire de care trebuie sa se bucure copiii sotului supravietuitor, iar nu in considerarea duratei casatoriei sau a unei anumite stari materiale  sau de sanatate precare a sotului supravieturitor. De asemenea, este important de retinut faptul ca respectivii copii ai sotului supravietuitor nu trebuie neaparat sa fi provenit din casatoria sau relatia cu defunctul (cu alte cuvinte, pot fi atat copii naturali ai defunctului, cat si copii adoptati sau doar copii naturali ai sotului supravietuitor).

La ce se raporteaza Pensia de urmas pentru sotie si copii

Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, avandu-se in vedere:

a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;

b) pensia de invaliditate gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Cuantumul pensiei de urmas se calculeaza procentual din numărul total de puncte realizat de susținător aferent pensiei pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul ori aferent pensiei de invaliditate de gradul I aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

a) 50% – pensia de urmas pentru un singur urmaș;

b) 75% – pensia de urmas pentru 2 urmași;

c) 100% – pensia de urmas pentru 3 sau mai mulți urmași;

Copiii și soțul supraviețuitor care au dreptul la o pensie proprie și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmas după susținătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie (pensia care are un cuantum mai mare).

Art. 82 al Legii nr, 127/2019 are in vedere situatia copiilor orfani de ambii parinti si stabileste ca, in cazul acestora, cuantumul pensiei de urmas, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte. Altfel spus, acestor copii, in considerarea starii financiare si emotionale precare pe care o au, legea le rezerva dreptul de a obtine o pensie intr-un cuantum mai mare, dar echitabil, cuantum rezultat ca urmare a insumarii drepturilor la pensie dupa fiecare parinte.

Daca are loc o modificare a numarului urmasilor indrepatati la a obtine pensie (in sensul cresterii sau reducerii acestui numar), pensia se recalculeaza, insa se vor aplica procentele mentionate la art. 81, alin. (2) din Lege (

a) 50% – pentru un singur urmaș; b) 75% – pentru 2 urmași; c) 100% – pentru 3 sau mai mulți urmași).

 • IMPORTANT! Copiii care beneficiaza de pensie de urmas ca urmare a unei stari de invaliditate survenita pana la implinirea varstei de 16 ani sau a celei de 26 ani (in situatia in care se aflau in continuarea studiilor intr-o forma de invatamant), precum si sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie de urmas fiind invalid de gradul I sau II, sunt expertizati, revizuiti medical și au obligația de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate – art. 84, L. 127/2019.

Pensia de urmas pentru sotie si copii – conditii:

Conform art. 94, alin. (1) din lege,  pensia de urmas se acordă la cererea titularului dreptului sau reprezentantului legal al acestuia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pentru obținerea pensiei de urmaș trebuie alcătuit un dosar (depus tot la Casa de Pensii) care să cuprindă următoarele:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş;
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului lor legal, după caz, în original şi copie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (în original);
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul în care urmaşii sunt copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM (Formularul pentru Înregistrarea Accidentului de Muncă), pentru decesul cauzat de un accident de muncă;
 • copie BP2 (Fișă de declarare a bolilor profesionale) şi copie a certificatului medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de o boală profesională;
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului decedat;

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

Decizia de pensie cuprinde temeiurile de fapt și de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia casei teritoriale de pensii se comunică titularului sau reprezentantului legal, după caz, care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data emiterii ori personal, la sediul instituției emitente.

De cand se acorda Pensia de urmas pentru sotie si copii

Pensia de urmas se acorda – art. 95 din Legea 127/2019:

c) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului;

d) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu era pensionar, la data decesului;

e) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei care îndeplinește ulterior decesului susținătorului condițiile prevăzute de lege referitoare la vârsta standard de pensionare;

Pensia de urmas pentu sotie nu trebuie confundata cu ajutorul de deces

 • Pensia de urmas se acorda copiilor si / sau sotului supravietuitor al defunctului, pe cand ajutorul de deces poate fi acordat atat acestora, cat si oricarei persoane care face dovada suportarii cheltuielilor pricinuite de deces (inclusiv unei persoane juridice, ceea ce nu e posibil in cazul pensiei de urmas);
 • In timp ce pentru a beneficia de pensia de urmas trebuie sa se faca dovada anumitor imprejurari (ex: legatura de rudenie, continuarea unor studii intr-un sistem de invatamant, stare de invaliditate grad I sau II, calitatea de sot, durata casatoriei, etc), pentru a obtine un ajutor de deces este necesar doar sa se faca dovada suportarii cheltuielilor ocazionate de deces;
 • Pensia de urmas are un caracter continuu, acordandu-se lunar celor indreptatiti, in vreme ce ajutorul de deces are un caracter fix, acordandu-se la scurt timp dupa deces, sub forma unei sume globale;
 • Datorita caracterului sau continuu, pensia de urmas se indexeaza; ajutorul de deces, avand in cuantum fix, nu suporta nicio variatie;
 • Cuantumul pensiei de urmas se stabileste avandu-se in vedere veniturile defunctului si numarul beneficiarilor, pe cand cuantumul ajutorului de deces este unul fix, egal pentru toti cei care il pot obtine intrucat se raporteaza la venitul mediu garantat in plata (care se stabileste prin plata);

Pensia de urmas se indexeaza? de cand?

Da, pensia de urmas se indexeaza anual, in 1 septembrie , in functie de rata inflatiei si de alti factori, precum punctul de pensie. Pensia de urmas se indexeaza asemenator cu pensia normala.

La data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2011, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.
Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

Începând cu anul 2013, indicatorii utilizați la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică. În situaţia în care unul dintre indicatorii are valoare negativă, la
stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă. În situaţia în care indicatorii au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.
Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.

Chiar daca Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii va intra in vigoare la data de 1 septembrie 2021, si in prezent pensia de urmas se indexeaza.

Poate esti interesat si de urmatorul articol:

Informatii utile privitor la pensia de urmas pentru sotie si copii:

 • Cuantumul venitului mediu garantat in plata: 5.429 lei;
 • Valoarea unui punct de pensie: de la 1 septembrie 2019 –  1.265 lei, iar de la 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;
 • Invaliditate de grad I: deficiența funcțională gravă, capacitate de muncă și autoservire diminuate;
 • Invaliditate de grad II: deficiența funcțională accentuată, capacitate de muncă diminuată și capacitate de autoservire păstrată;

Avocat Gabriela Cristea

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.