Taxa de succesiune in instanta reprezinta un procent din mostenire

taxa de succesiune in instanta

Daca exista neintelegeri intre mostenitori, apare indubitabi rolul instantei de judecata, ocazie cu care poti fi interesat de taxa de succesiune in instanta.

Cu alte cuvinte, daca nu ai reusit partajarea mostenirii pe cale amiabila, in fata notarului, calea ramasa de urmat este cea judiciara, in care trebuie sa te adresezi Judecatoriei, ocazie cu care trebuie achitata aceasta taxa de succesiune in instanta.

ATENTIE! Acest material este valabil doar daca rezolvarea amiabila a esuat !

Taxa de succesiune in instanta este prevazuta in O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

La Articolul 5, veti gasi situatia cu succesiunea. Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:

a) stabilirea bunurilor supuse împărțelii – 3% din valoarea acestora;

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar – 50 lei pentru fiecare coproprietar;

c) creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună – 3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită;

d) cererea de raport – 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

e) cererea de reducțiune a liberalităților excesive – 3% din valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților;

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3% din valoarea masei partajabile.

(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiași acțiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile.

Cum stabilim valoarea mai sus amintita, pentru a aplica taxa de succesiune in instanta

In ce priveste valoarea masei partajabile, respectiv valoarea bunurilor ce fac parte din mostenire, ramane in sarcina ta sa evaluezi bunurile mobile pe care cel decedat le avea in patrimoniu.

ATENTIE! Imobile (teren, casa, apartament, dependinte etc.) sunt evaluate prin lege

Codul de procedura civila, prin Articolul 104, intitulat Cererile în materie imobiliară, se mentioneaza destul de clar:

(1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale.

Valoarea impozabila o veti gasi intr-un act emis de Primarie, prin Directia de Taxe si Impozite.

Daca si doar daca imobilul nu este supus impozitarii la Primarie, e activata regula generala in materie.

Valoarea se stabilește după înscrisurile prezentate și explicațiile date de părți (exemplu: acea chitanta emisa de vanzator pentru vanzarea terenului sau / si a a cesei).

Acelasi Cod de procedura civila te ajuta sa respecti dezideratul pe care taxa de succesiune in instanta o detine.

Cererea de chemare in judecata trebuie sa contina modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea și județul, strada și numărul, iar în lipsă, vecinătățile, etajul și apartamentul, precum și, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară și numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt.

Taxa de succesiune in instanta poate fi micsorata anulata sau evitata?

Fara acea taxa, nu poti avea acces la Justitie.

Insa, daca veniturile si bunurile tale sunt suficient de scazute, poti solilita ajutor public judiciar, prin esalonarea achitarii taxei judiciara, reducerea sau chiar exonerarea de la plata acesteia

 Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei.

În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%.

Ajutorul public judiciar se poate acorda și în alte situații, proporțional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiție, inclusiv din cauza diferențelor de cost al vieții dintre statul membru în care acesta își are domiciliul sau reședința obișnuită și cel din România.

Cand si unde se achita taxa de succesiune

Taxa de succesiunea in instanta se va achita doar ulterior deschiderii procesului.

Ulterior sesizarii judecatoriei, daca si doar daca cererea de chemare in judecata respecta conditiile de fodn si forma, vei primi o citatie prin care iti este impusa plata unei anumite sume de bani (taxa de succesiune in instanta) la Primaria in a carei raza teritoriala detii domiciliul legal.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Avocat Velicu Daniel 

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.