Uzucapiune inseamna Posesia transformata in Proprietate in 2022

Uzucapiune Avocat Bun Bucuresti

Institutia Uzucapiune este prevazuta si in noul Cod Civil si consta in Dobandirea proprietatii asupra bunurilor imobile

 

Definitie uzucapiune. Uzucapiunea din Noul Cod Civil

Uzucapiunea din Noul Cod Civil reprezinta o institutie juridica fundamentala pentru Dreptul de proprietate, intrucat prin uzucapiune obtii proprietatea asupra unui bun imobil.

In noul Cod Civil, uzucapiunea este un mod de dobandire a proprietatii private asupra bunurilor imobile (fixe) sau mobile (miscatoare).

Concret, aceasta institutie juridica esentiala poate fi folosita si daca posesorul bunului nu detine dovezi privind calitatea sa de proprietaR.

Conform art. 557 Cod Civil, Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, mostenire legală (…) sau uzucapiune,

Daca ne uitam la DEX, Uzucapiunea este vazuta in aceeasi linie in care legiuitorul i-a stabilit parametrii.

Uzucapiune = Dobândiea dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea lui o anumită vreme

Poprire cont ilegala| Contestatia la poprire cont persoana fizica

 

Cazuri de aplicare – Uzucapiune

Asemanator cu dobandirea dreptului de proprietate, uzucapiunea poate fi folosita pentru dobandirea si a altor drepturi reale precum dreptul de superficie sau a sarcinilor precum servitutea.

Acolo unde imobilul detine Carte Funciara, beneficiarul este obligat a parcurge procedura de inscriere.

Prin uzucapiune tabulară poate fi dobândită orice servitute, iar prin uzucapiune extratabulară pot fi dobândite numai servituţile pozitive.

Creditul cesionat la recuperatori Kruk, Eos s.a. nu e titlu executoriu

 

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

–   https://velicu.eu/juridice/autorizatie-de-construire-30-de-zile-acte-necesare-legea-50-1991/

–     https://velicu.eu/antecontractul-de-vanzare-promisiune-de-vanzare-imobiliare/

–    https://velicu.eu/juridice/certificat-urbanism-cerere-avocat/

 –    https://velicu.eu/drepturile-mostenitorilor-legali-mostenitori-rezervatari/

–    https://velicu.eu/gardul-comun-inaltime-legislatie-gardul-dintre-vecini/

 

Restrictii – uzucapiunea din Noul Cod Civil

Evident, uzucapiunea nu este o institutie absoluta, putand fi aplicata doar in ce priveste bunurile proprietate privata.

Conform art. 863 Cod Civil, proprietatea asupra bunurilor publice nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune.

Exista doua cai principale pentru ca o persoana sa dobandeasca proprietatea prin intermediul uzucapiunii.  

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

 

I. Uzucapiune imobiliara (prin inscriere in Carte funciara).

– uzucapiunea extratabulara

Dreptul de proprietate asupra unui imobil (ex: teren) sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, doar dacă:

proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa (ex: firma);

– a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate;

imobilul nu era înscris în nicio carte funciară. În toate cazurile, uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său.

uzucapiunea tabulara

In ce priveste uzucapiunea asupra unor imobile precum o casa si terenul pe care se afla ce au fost inscrise de posesor in Cartea Funciara, opereaza o protectie asupra situatiei juridice descrise.

Drepturile celui care a fost înscris în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credinţă a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost neviciată.

Astfel, persoana interesata va astepta cinci ani pentru a dobandi proprietatea asupra terenului si a casei, pe varianta inscrierii in Cartea funciara.

BCR Clauze abuzive | BCR e campioana practicilor inselatoare

 

II. Uzucapiune judiciara.

Cererea de uzucapiune se depune la judecătoria în circumscripția căreia este situat imobilul.

Anterior, petentul trebuie sa achite la Primarie o taxa de timbru ce se calculeaza pe baza art. 31 din OUG 80/2013.

Reclamantul trebuie sa mentioneze în cererea de înscriere data calendaristica de la care posedă imobilul sub nume de proprietar si sa arate dacă imobilul posedat este sau nu înscris în cartea funciară.

In masura in care detine informatii, petentul va insera in cerere si numele ori denumirea vechiului proprietar sau a succesorului acestuia.

La cerere se vor anexa urmatoarele:

  • un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana, fizica sau juridică, a murit sau și-a încetat existența;
  • un certificat eliberat de camera notarilor publici, din care să rezulte informatii asupra eventualei dezbaterii mostenirii;
  • un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, privind natura proprietatii publica sau privata;
  • certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul;
  • înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul și-a întemeiat posesia;
  • documentația tehnică cadastrală a imobilului;
  • extrasul de carte funciară pentru informare;
  • lista cuprinzând numele, prenumele și domiciliul a cel puțin 2 martori.

 

ITI OFERIM GRATUIT UN MODEL DE ACTIUNE PRIVIND O UZUCAPIUNE DE 30 DE ANI

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Ilegale

 

Acţiune care are ca obiect înscrierea drepturilor reale dobândite prin uzucapiunea de 30 de ani sau uzucapiunea din vechiul Cod Civil

Sediul materiei: · Art. 1050-1053 C. pr. civ. · Art. 148-151 C. pr. civ.

Către, ….. (instanţa căreia i se adresează cererea)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul , ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), având codul numeric personal …..,

având următoarele date de contact ….. (email, fax, telefon ori altele asemenea), ….., contul bancar …..,  formulăm

 CERERE DE ÎNSCRIERE A DREPTURILOR REALE IMOBILIARE DOBÂNDITE PRIN UZUCAPIUNEA DE 30 DE ANI,

prin care solicităm instanţei:

1. înscrierea în cartea funciară (1) nr. ….. a localităţii ….. a dreptului de ….. (proprietate ori alt drept real susceptibil de a fi dobândit prin uzucapiune, după caz) asupra imobilului situat în ….. (localitate, judeţ, stradă, număr, etaj, apartament; în lipsa străzii sau a numărului, se vor indica vecinătăţile; (se vor indica, acolo unde există, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz), ca efect al uzucapiunii.

În fapt, arătăm că de la data de (2) ….. am exercitat, sub nume de proprietar, o posesie utilă asupra imobilului în discuţie/am exercitat, sub nume de uzufructuar, o posesie utilă asupra imobilului în discuţie/am exercitat asupra legii, domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.155 alin. (1) pct. 3 şi 4 C. pr. civ.

2. Se va menţiona obligatoriu data de la care reclamantul a început să exercite posesia asupra imobilului în discuţie, acte materiale specifice dreptului de servitute, respectiv ….. (se adaugă alte considerente, în dezvoltarea afirmaţiei anterioare, în funcţie de situaţia concretă).

Menţionăm că imobilul nu este înscris în cartea funciară/este înscris în cartea funciară nr. ….. a localităţii ….., fiind indicat numitul (2) ….., în calitate de proprietar al imobilului.

Învederăm că (3) ….. .

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni. În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1050-1053 C. pr. civ. şi pe cele ale art. 930 C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (4):

– certificatul eliberat de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (5) sau certificatul emis de către autoritatea competentă (6) ,

– certificatul eliberat de camera notarilor publici (7), certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul (8), certificatul de rol fiscal, înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul şi-a întemeiat posesia, documentaţia cadastrală a imobilului şi extrasul de carte funciară pentru imobil (9) .

În cadrul probei testimoniale, indicăm, în vederea audierii în calitate de martori (10), pe numitul ….. (nume, prenume), cu domiciliul în ….. (adresa), pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….., şi solicităm citarea acestora.

Solicităm judecarea cauzei şi în lipsă (11), în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală C. pr. civ.

Se va indica numai dacă reclamantul doreşte judecarea cauzei chiar în lipsa lui.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.

Data,                                                                      Semnătura

Doamnei / Domnului Preşedinte al ….. (instanţei căreia i se adresează cererea)

(1). Numărul cărţii funciare va fi menţionat în ipoteza în care cartea funciară este deschisă.
(2) Se va indica numele vechiului proprietar, menţionat în cuprinsul cărţii funciare.
(3) Se va argumenta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege (art. 930 C. civ.) pentru admiterea cererii.
(4) Enumerarea/descrierea înscrisurilor depuse nu este obligatorie, însă este utilă.
(5) Certificatul atestă împrejurarea că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum şi data decesului.
(6) Certificatul atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară şi-a încetat existenţa.
(7) Certificatul atestă faptul că moştenirea titularului înscris în cartea funciară a fost/nu a fost dezbătută, precum şi, dacă este cazul, arată care sunt persoanele care au cules moştenirea.
(8) Certificatul atestă faptul că imobilul litigios nu aparţine domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale.
(9) Dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va depune un certificat emis de biroul de carte funciară care atestă acest fapt, precum şi împrejurarea că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului.
(10) Este obligatoriu să fie indicaţi cel puţin doi martori, conform art. 1051 alin. (3) lit. h C. pr. civ. 791

 

Trebuie sa fi extrem de atent in depunerea si sustinerea cererii, in acest sens un Avocat ar ajuta foarte mult si ar simplifica procedura.

Cheltuielile necesare efectuării formalităților de afișare și publicare a actelor de procedura, efectuate de instanta, trebuie acoperite de reclamant. Instanța va cerceta dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de Codul civil pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul uzucapiunii.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

 

Efectele uzucapiunii: protejarea proprietarului ce a aplicat uzucapiunea.

Ulterior definitivarii procedurii, proprietatea privata va fi recunoscuta si aparata.

Proprietarul va putea vinde, inchiria sau folosi imobilul fara nicio grija.

Daca o instanta de judecata decide restituirea bunului catre adevaratul proprietar, altul decat uzucapantul, si dacă bunul supus restituirii a fost uzucapat, va avea prioritate dreptul celui care a parcurs procedura uzucapiunii in mod legal.

Recomandam si urmatorul articol:

 

 

COMPLETEAZA FORMULARUL PENTRU A DOBANDI PROPRIETATEA PRIN UZUCAPIUNE IN 2022


Avocat drd. Velicu Daniel 

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.