Practica studentului la Drept in cadrul unui Stagiu de practica

Notiunea si evolutia in timp a perioadei profesionale – Stagiul de Practica – sau practica studentului la Drept 

practica studentului la drept

Practica sau stagiul de practica la Drept reprezinta activitatea desfăşurată de studenţii / masteranzii de la facultatile de profil (ex: ASE  Facultatile de Drept / Stiinte juridice).

In conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Nu trebuie să se confunde notiune de practică judiciara cu cea de stagiatură (reglementată de Legea nr 335 din 2013) şi nici cu cea de internship (reglementata de Legea nr 176 din iulie 2018).

Stagiatura presupune tot o experienţă profesională,dar realizată de un absolvent al învăţământului superior.

Internship-ul se desfăşoara pe o perioadă mai indelungata, de până la 3 luni, având loc un process de recrutare mult mai complex.

  Practicantul, studentul de la o facultate, desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

  Organizatorul de practică este unitatea ce activeaza in domniul juridic (cabinet avocat, cabinet notarial, cabinet executor judecatoresc, instanta de judecata ori parchet) sau instituţia de învăţământ universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative.

 

Legea care reglementează stagiul de practica la Drept – Legea nr 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 24 iulie 2007.

Exista o duzina de alte acte normative ce reglementeaza acest stagiu de practica:

ORDIN nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

 

CONVENŢIE – CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:

Instituţia de învăţământ superior ………. (denumită în continuare organizator de practică),reprezentată de rectordl/dna ……………………….adresa organizatorului de practică: ………………………….email:………….., telefon:………………

Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică …………(denumită în continuare partener de practică),reprezentată de (numele şi calitatea)dl/dna …………………………………………..adresa partenerului de practică: ……………………adresa unde se va desfăşura stagiul de practică ……………email:………….., telefon:…………..

Student / masterand ………………… (denumit în continuare practicant) CNP ……………….ziua naşterii ……., locul naşterii ………, cetăţean ………….paşaport (dacă este cazul) …………, permisul de şedere (dacă este cazul)……………….adresa de domiciliu ……………………………………adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică ……înscris în anul universitar ….., universitatea …., facultatea ….., seria ………, grupa ……….email: ……….., telefon: …………

Articolul 1 Obiectul convenţiei-cadru(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practica în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant.

(2) Stagiul de practică la Drept este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru.(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.

Articolul 2Statutul practicantuluiPracticantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al instituţiei de învăţământ superior.

Articolul 3Durata şi perioada – stagiul de practica la Drept

(1) Stagiul de practică va avea durata de …………….. .

(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la …../(zi/lună/an)…… până la ……/(zi/lună/an)…… .

Articolul 4Plata şi obligaţiile sociale(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European.Se efectuează în cadrul proiectului ……………. .(2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat.(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură, specificate la art. 12.

Articolul 5 Responsabilităţile practicantului(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunică unui terţ sau pentru a le publică, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.

Articolul 6 Responsabilităţile partenerului de practică(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenţiei-cadru.(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice.

Articolul 7Obligaţiile organizatorului de practică(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).

Articolul 8 Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna ……………………………………………….Funcţia ……………………………Telefon ………. Fax ………… Email ………………..

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna ………………………………………………Funcţia ………………………………….Telefon ………. Fax ………… Email ……………….

Articolul 9Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabileNumărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de ………………… .

Articolul 10Raportul privind stagiul de pregătire practică(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.).(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:● denumirea modulului de pregătire;● competenţe exersate;● activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică;● observaţii personale privitoare la activitatea depusă.

Articolul 11Sănătatea şi securitatea în muncă.Protecţia socială a practicantului(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi pe teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică.(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care a avut loc.

Articolul 12Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării stagiului de practică, tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc.):(3) Alte precizări:

 

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

1. Durata totală a pregătirii practice:

2. Calendarul pregătirii:

3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial):

4. Adresa unde se va derula stagiul de practica la Drept:

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii:

6. Condiţii de primire a studentului/masterandului în stagiul de practica la Drept

7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de studentul/masterandul în instituţia de învăţământ superior şi în cadrul stagiului de practică:

8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică:

9. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ – organizator al practicii, pe perioada stagiului de practică:

10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică:

11. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:

12. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE din 9 mai 2008 a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

 

Scopul desfaşurării activităţii in cadrul stagiului de practica:

 Desfăşurarea acestor stagii de practică îi pregăteşte pe studenţi pentru a face faţă problemelor practice cu care se vor confrunta ulterior în activitatea profesională.

Aristotel a spus că „Lucrurile pe care trebuie să le învăţăm înainte de a le face,le învăţăm făcându-le”.

Putem spune că aceste stagii de practică impuse de catre Universităţi susţin şi acţionează conform învăţăturile filozofului.

 

Organizare şi funcţionare stagiul de practica la Drept:

Practica elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii.

La finalul perioadei de practică se realizează o verificare a cunoştinţelor dobandite în această perioadă, de către cadrul didactic desemnat de catre Decan atribuind calificativul admis sau respins.

 În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. (constituie conditie de promovare).

Universităţile au obligaţia de a asigura un minim de 30% din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 50% în afara universităţilor.

Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârşit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ elaborat de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.

 

Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învăţământ.

Activitatea de practică a elevilor şi studenţilor este finanţată de la bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru specializările care au practica prevăzută în planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie.

Descrierea activităţii de practică profesională se realizează în cadrul fişei disciplinei ,care cuprinde caracteristicile acestei activităţi,reflectate în planul de învăţământ ,dar şi principalele ementele de conţinut  pe care studenţii şi le însuşesc în perioada de practică ,dar şi forma de evaluare şi descrierea acesteia.

Este necesar ca practica de specialitate să se fie completată cu un modul de orientare, consiliere sau dezvoltare personală, la alegerea studenţiolor.

Exista o serie de drepturi si obligatii atat pentru practicant cat si pentru organizatorul de practica.

 

Drepturile si Obligatiile – practica studentului la Drept:

 1. Desfasurarea activitatii de practica conform programului impus de universitate
 2. Respectarea regulamentului de ordine interioara a institutiei/unitatii in cadrul careia are loc activitatea.
 3. Prezentarea obligatorie la practica. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică.
 4. Participarea activ la activitatile desfasurate de partenerul de practica daca sunt in interesul specializarii si dezvoltarii in domeniu.

 

Drepturile si Obligatiile partenerului de practica:

 1. Să deţină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant
 2. Să aibă specialişti cu studii medii şi superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii elevilor şi studenţilor;
 3. Trebuie să îl ajute pe practicant să îşi urmărească programa analitică/portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare.
 4. Partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remuneraţiei.
 5. Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura.

 

Practica studentului la Drept este impusa prin regulamentele facultatilor

Practica judiciara este reglementata si de Regulamentele Facultatilor, regulamente ce preiau obligatiile legale amintite mai sus.

Potrivit Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii profesionale şi de cercetare în cadrul programelor de master ale Facultăţii de Drept si  persoanele înscrise la master  au obligaţia de a desfăşura activităţi de practică profesională si de cercetare.

Practica de specialitate se desfăşoară  de asemenea conform planului de învăţământ .

Practica profesională si cea de cercetare  se vor realiza în oricare dintre specializarile corespunzătoare disciplinelor obligatorii studiate în perioada programului de master la care sunt înscrişi.

Poate fi realizată în orice entitate publică sau private care desfăşoară activităţi juridice în legătură cu disciplinele studiate la master.

 

Evaluarea activităţii privind practica studentului la Drept se va realiza la finalul semestrului al-II-lea de catre cadrul didactic responsabil de stagiul de practică în cadrul fiecarui program de master pe baza următoarelor documente depuse:

-adeverinţă cu privire la numarul de ore de practică realizate de masterand la entitatea la care s-a desfăşurat activitatea

-raportul de activitate de practică care descrie activităţiile desfăşurate în perioada respective

În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete ,masterandul va trebui să remedieze neconformităţiile într-un termen acordat de cadrul didactic responsabil cu activitatea de practică.

Neremedierea în termen conduce la nepromovarea formei de evaluare a practicii de specialitate în sesiunea de evaluare respective.

 

Practica studentului la Drept in cadrul Cabinetului de Avocatura Velicu Daniel

Studentul va participa activ la toate activitatile biroului, indeplinind cu succes atributiile.

  Printre sarcinile indeplinite se numara urmatoarele:

 • va asista avocaţii în pregătirea acţiunilor, studiind legislatia aferenta domeniului, citind doctrina si practica de specialitate;
 • va parcurge procedurile legale din dosarele clientilor, pregatind draftul actiunilor precum cereri de chemare in judecata, intampinari, raspunsuri la intampinari, note scrise, concluzii scrise etc.;
 • va primi, selecta şi transmite corespondenţa venita prin poştă, e-mail şi fax in numele si pe seama avocatilor cabinetului de avocatura;
 • va desfasura actvitatea de printare, scanare şi xerocopiere a actelor din dosarele clientilor, aflate la birou, sau la instantele de judecata pe baza imputernicirilor primite de la avocatii cabinetului;
 • va efectua actualizarea listei cu clienţii cabinetului si ii va informa ocazional in vederea bunei solutionari a cauzelor acestora;
 • va organiza şi actualiza agenda biroului in vederea informarii avocatilor cabinetului de avocatura;
 • va efectua diverse alte taskuri specifice situatiei sale precum participarea la dezbateri pe temele existente in dosarele clientilor.
 • va efectua plata taxelor judiciare de timbre, in contul diverselor Unitati Administrativ Teritoriale, in numele si pe seama clientilor cabinetului de avocatura. 
 • va identifica solutii la solicitarile venite din partea diverselor persoane aflate in nevoie de informatie juridica si raspunsuri concrete la problemele in care se afla.
 • va primi sau/ si expedia prin intermediul Postei Romane corespondenta biroului.

Noi vedem altfel practica studentului la Drept, preferam sa descoperim juristii adevarati in persoana studentului la Drept.

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/master/2019-2020/Regulament%20practica%2012.12.2019.pdf

http://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/10/Regulament-privind-activitatea-profesional%C4%83-a-studentilor-modificat-2019.pdf

 

DACA ESTI DE ACORD CU PRACTICA STUDENTULUI LA DREPT, ESTI LIBER SA NE CERI POSIBILITATEA DE A TE PRIMI IN STAGIUL DE PRACTICA LA DREPT

Cariere

Cabinet de Avocat Daniel Velicu & Asociatii

avocat@velicu.eu