PLANUL URBANISTIC GENERAL | PUG – VALABILITATE, ANULARE

Un Plan Urbanistic General PUG reprezinta cheia dezvoltarii echilibrate a unui oras. Totodata, Planul urbanistic general, aprobat ilegal ori abuziv, poate interzice constructiile. Persoana vatamata, sub aspectul proprietatii sale private, poate cere Anularea planului urbanistic general prin intermediul unui Avocat specializat in constructii

plan urbanistic general

PUG Plan Urbanistic General – definitie

Planul urbanistic general PUG reprezinta o documentatie de urbanism, adica un ansamblu de documente scrise și desenate, referitoare la un teritoriu definit, precum teritoriul unitatii administrativ teritoriale a Municipiului Bucuresti. 

Prin PUG se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată.

Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității și se corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică. 

Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu și de la care nu se pot acorda derogări.

Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general, prevederi ce se aplică în mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare.

În vederea unei utilizări coerente și raționale a teritoriului localităților, zonele cu coeficienți de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general și regulamentul local aferent.

Continutul unui Plan urbanistic general

Planul urbanistic general cuprinde piese scrise și desenate cu privire la:

  1. diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției istorice, precum și a previziunilor economice și demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a spațiului, de mediu, locuire, transport, spații și echipamente publice și servicii;

  2. strategia de dezvoltare spațială a localității;

  3. regulamentul local de urbanism aferent acestuia;

  4. planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice.

  5. planul de mobilitate urbană.

Introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole și a celor amenajate cu îmbunătățiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG pentru care în prealabil a fost obținut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoțită de documentația de aprobare a PUG către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Conform Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, după aprobare, Planul urbanistic general, împreună cu regulamentul local de urbanism aferent, este opozabil în justiție, aspect foarte interesant raportat la natura acestei documentatii de urbanism.

Valabilitate Plan Urbanistic General

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:

a) stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității;b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;c) zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;d) delimitarea zonelor afectate de servituți publice;e) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; f) stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate; f^1) zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare; g) formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor; h) precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate. i) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone. j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri.

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:

a) evoluția în perspectiva a localității;b) direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;c) traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean.d) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone. e) lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare; f) stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire; g) delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

Prelungire Actualizare Plan Urbanistic General ( PUG )

Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale.

Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăși 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate.

Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu legislația în vigoare, tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă socioeconomice și de mediu actuale, precum și actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate și a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora la nivelul localității, dacă este cazul.

Inițierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general sau de prelungire a valabilității documentației în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului/primarului general al municipiului București, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef.

Propunerea justificată de actualizare sau de prelungire a valabilității documentației de urbanism se realizează în baza analizei informațiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială și teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum și în raport cu strategiile și programele de dezvoltare de la nivel local, județean și/sau național aprobate și se avizează:

a) de către M.D.R.A.P.F.E., pentru municipii și pentru unitățile administrativ-teritoriale din zonele funcționale ale acestora;

b) de către consiliile județene, pentru orașe și comune, altele decât cele prevăzute la lit. a).

Suportul topografic al planului de ansamblu al unității administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Actualizarea suportului se poate face de către autoritățile administrației publice locale interesate, cu condiția avizării acestuia de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.

Anularea totala ori partiala a unui Plan Urbanistic General. Cauze de nulitate a unui PUG

Hotararile Consiliilor Locale/ Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin care au fost aprobate planurile urbanistice generale se pot anula prin sesizarea sectiilor de contencios administrativ si fiscal din cadrul tribunalelor.

Motivele de nulitate a acestor documentatii de urbanism sunt din cele mai diverse: de la lipsa avizelor ori a dreptului de semnatura a celor care l-au emis si pana la chestiuni ce tin de oportunitatea impunerii unei anumite functiuni urbanistice asupra unei unitati teritoriale de referinta (teren).

Un alt motiv des intalnit il reprezinta Certificatul de urbanism neconform, ce a fost folosit la baza aprobarii PUG.

Instantele de contencios administrativ anuleaza partial planul urbanistic general si pe considerente ce tin de afectarea proprietatii private a celui care nu poate construi din cauza interdictiei impuse prin respectiva documentatie de urbanism. Daca planul urbanistic general impune o interdictie de construire pe terenul respectiv, singura solutie salvatoare pentru proprietar poate fi cererea de chemare in judecata prin care sa obtina anularea partiala a PUG . Ulterior anularii, persoana va putea obtine Autorizatia de construire.

Apar tot mai multe ” litigii imobiliare ” din cauza planurilor urbanistice generale, ilegal aprobate.

Persoanele afectate de planurile urbanistice generale vor achita o taxa judiciara modica in contul unitatii administrativ teritoriale unde au domiciliul ori sediul, respectiv suma de 50 lei.

In prezent, sunt anulate partial, in mod constant, planurile urbanistice generale.

PUG Bucuresti reprezinta cel mai potrivit exemplu al unei documentatii de urbanism plina de aspecte neconforme.

Amintim doar de Dosarul nr 12945/3/2015, in care Planul Urbanistic General a fost anulat partial de Tribunalul Bucuresti.

plan urbanistic general

plan urbanistic general

Evident ca persoana afectata, de reglementarile abuzive ale unui PUG, ar trebui sa consulte un Avocat specializat in constructii inainte sa demareze o actiune in anulare.

https://velicu.eu/juridice/autorizatia-de-constructie-ilegala-avocat-constructii/


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel      avocat@velicu.eu       0729108050