Cum obtii un Proces Verbal de Receptie a Lucrarilor, fara spaga

Constructia de case inseamna mai mult decat lucrarile de constructie. Legea 50 impune o autorizatie de constructie drept conditie pentru demararea lucrarilor. Receptia Lucrarilor presupune un Proces Verbal de Receptie, cu zeci de acte la baza. Poti obtine un Proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor fara spaga, prin cunoasterea legii constructiilor.

proces verbal de receptie

Procedura prealabila contactarii Primariei, pentru a obtine un Proces verbal de receptie

Poti obtine un Proces Verbal de Receptie a lucrarilor, fara spaga, daca apelezi la buni profesionisti, printre care si un Avocat Specializat in constructii

Acestia din urma, prin cunoasterea procedurilor, vor obtine receptia la terminarea lucrarilor fara spaga.

Procedura de a obtine Receptia la Terminarea Lucrarilor pressupune mai multe etape.

O etapa prealabila ar fi cea in care investitorul identifica profesionistii pe care ii poate mandata.

Identificarea profesionistilor prin intermediul carora investitorul va obtine Receptia la terminarea lucrarilor poate fi esentiala intrucat functionarii din primarii pot avea unele lacune in cunoasterea ultimelor modificari legislative. Rolul profesionistilor este de a corecta eventualele erori si ale functionarilor.

Investitorul poate apela si la un Avocat specializat in Constructii – Urbanism intrucat legislatia poate pune serioase piedici, prin modiifcari succesive si prin existenta unor termeni pe care doar juristii ii pot descifra.

Legea constructiilor “ inseamna zeci de norme juridice, din mai multe acte normative. Dintre acestea, un rol important il ocupa Regulamentul din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, aprobat prin HG 273/1994 si publicat în M.Of. nr. 193 din 28 iulie 1994.

 Proces Verbal de Receptie

 

Receptia Constructiei la Terminarea lucrarilor este sinonima cu Procesul Verbal de Receptie

 

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

Cartea tehnica a constructiei este cel mai important bun din imobil

Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, şi se realizează în două etape:

a) recepţia la terminarea lucrărilor;

b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional.

Riscurile trec asupra beneficiarului de la data recepţiei provizorii la terminarea lucrării.

 

Comisia de recepție a constructiei/ instalatiei aferente acesteia pentru emiterea legala a unui Proces Verbal de Receptie

 

Investitorul numeşte comisia de recepţie în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor de la factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor şi transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia.

Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis Autorizaţia de construire/desfiinţare;

c) 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

 

 

Alti participanti pentru Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a caror prezenta e obligatorie pentru un Proces Verbal de Receptie

 

a) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în următoarele cazuri:

pentru obiective de investiţii, indiferent de sursa de finanţare, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, în categoria de importanţă A – “excepţională”, B – “deosebită” şi C – “normală”, precum şi în cazul lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;

pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanţate total sau parţial din fonduri publice, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la HG nr. 766/1997, în categoria de importanţă D – “redusă”, precum şi în cazul lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;

b) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, pentru categoriile de construcţii prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor2, cu modificările şi completările ulterioare ;

c) un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;

d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la H.G. nr. 766/1997, în categoria de importanţă A – “excepţională” sau B – “deosebită”, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului.

 

Secretariatul Comisiei ce functioneaza in scopul emiterii unui Proces Verbal de Receptie 

 

Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiei şi a intervenţiilor la construcţia existentă, care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie carte tehnică a construcţiei. Dirigintele de şantier autorizat nu face parte din componenţa comisiei de recepţie. Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată.

 

Ce este un Proces Verbal de recepție la terminarea lucrarilor de constructii

Procesul verbal de receptie a lucrarilor reprezinta actul prin care se atesta execuţia construcţiei si/sau a instalaţiilor aferente acestora, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară și în scopul darii în folosinta.

Prin Procesul Verbal se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, ale autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentaţiei privind execuţia.

Investitorul, în cazul în care a preluat părţi de construcţie pe stadii fizice de execuţie, la recepţia la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziţia comisiei de recepţie procesul-verbal de recepţie parţială.

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor sau a recepţiei finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanţele competente, potrivit legii.

 

S-ar putea sa te intereseze si urmatoarele articole:

 

Obligațiile ce trebuie indeplinite pentru obtinerea unui Proces Verbal de receptie a lucrarilor

– respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;

 executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;

 terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuţie încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 4;

– documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor – “as built”, dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor;

 existenţa devizului general actualizat la terminarea lucrărilor şi/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum şi a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;

 adeverinţa eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin care se confirmă plăţile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 republicată, şi în Legea nr. 10/1995, republicată, precum şi penalităţilor aferente, dacă este cazul;

 existenţa certificatului de performanţă energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, după caz;

– procesul-verbal de recepţie parţială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părţi din construcţie, pe stadii fizice de execuţie, după caz;

– referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;

– alte documente pe care le consideră necesare.

 

Un Proces Verbal de Receptie conține urmatoarele date și informații:

 constatări în urma examinării vizuale a construcţiei şi analizării documentelor mai sus amintite;

 valoarea finală a lucrărilor executate, cu şi fără TVA;

 realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor;

 aspectele3 care trebuie să fie remediate, precum şi termenul de remediere;

 eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale executantului;

 refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;

 situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitaţi convocaţi;

 decizia de admitere sau de respingere a recepţiei sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepţie;

 perioada de garanţie a lucrărilor.

Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

https://velicu.eu/stergeri-de-date-negative-din-biroul-de-credit-pe-banda-rulanta/

Investitorul preia construcţia de la executant în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Nu da spaga la Primarie, citeste si invata sa reusesti sa obtii un Proces Verbal de receptie in mod legal si cinstit.

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu