Normele de aplicare a OUG 37/2020 permit amanarea ratei

Normele de aplicare a OUG 37/2020 au fost publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 6 aprilie 2020

NORMELE din 2 aprilie 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori au fost aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 270 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 6 aprilie 2020.

Capitolul I Dispoziții generale și definiții

Articolul 1Prezentele norme se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, debitorilor definiți conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeași ordonanță de urgență pentru suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane.

Articolul 2În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) capitalizare – majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 în conformitate cu prevederile contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit;b) dobândă eșalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice – dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării. La finalul perioadei de suspendare, dobânda reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit, creanță ce are un nivel de dobândă 0%;c) grafic de rambursare a dobânzilor eșalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice – eșalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmește pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;d) soldul dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare – valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;e) valoarea de executare a garanției – suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eșalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive, la scadențele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea totală de executare a garanției se plătește după trecerea integrală la restanță a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eșalonate la plată.Secţiunea I Credite ipotecare acordate persoanelor fiziceCapitolul II Perioada de acordare a facilităților de suspendare la plată a ratelor din creditele ipotecareArticolul 3(1) Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data, și este cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020. Scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.(2) Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condițiile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020.

Capitolul III Condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor

Articolul 4Condiții privind creditele ipotecarePoate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;c) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020.

Articolul 5Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare și condiții de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente(1) Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020(2) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020.(3) Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una din căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea.(4) În înțelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.(5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute la art. 4 și ale prezentului articol și în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.(6) Decizia de aprobare conține și numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor și aprobată suspendarea la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.(7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor. În graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobândă se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.(8) În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, în termenul prevăzut la alin. (5) creditorul notifică și garantul cu privire la prelungirea valabilității contractului de garantare în condițiile prevederilor art. 3 alin. (2) și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.Articolul 6Caracteristicile facilității de suspendare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor(1) Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligației debitorului de plată a ratelor aferente creditului ipotecar la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi și comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 3, conform opțiunii debitorului.(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

Articolul 7Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice(1) Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.(2) Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. f) și art. 2^1 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare, în cazul creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

Articolul 8Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice(1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.(2) Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de 5 zile debitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, odată cu formularea solicitării de emitere a scrisorii de garanție.

Capitolul IV Procedura de emitere și caracteristicile scrisorilor de garanție pentru obligațiile de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare, contractate de debitori persoane fizice

Articolul 9(1) Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil și necondiționat obligația de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilității de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.(2) FNGCIMM este mandatat să acorde garanții în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în baza unei Convenții de implementare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 încheiate între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de mandant, și FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.(3) Acordarea și derularea garanțiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenții de garantare încheiate între FNGCIMM și creditori.(4) În scopul garantării obligațiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condițiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanție în numele și în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanție în baza convenției de garantare încheiate cu creditorul.(5) Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanție, însoțită de o situație centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidențiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului acordat debitorilor conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020.(6) Forma și elementele pe care trebuie să le conțină situația centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenția de garantare. Situația centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele și prenumele, codul numeric personal, numărul contractului de credit și data încheierii acestuia, suma garantată de stat.(7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanție este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabilește utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanție.(8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuți indici variabili, valoarea scrisorii de garanție este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluția indicilor variabili. Pentru efectuarea corecției valorii scrisorii de garanție, până la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligația comunicării către FNGCIMM a situației centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

Articolul 10(1) FNGCIMM garantează expres, irevocabil și necondiționat în favoarea creditorilor rambursarea de către debitorii eligibili conform prevederilor art. 5 a obligațiilor de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.(2) Scrisorile de garanție sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii și data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului.(3) Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele și în contul statului este:a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2);b) data la care MFP plătește valoarea de executare a garanției pentru ultimul debitor din situația centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;c) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanțatorului cu privire la renunțarea la scrisoarea de garanție;d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani.Articolul 11(1) Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acțiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanției, pe baza situațiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenției de garantare. Informațiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanție emise vor fi colectate de FNGCIMM detaliat, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, a cărui structură și termene de raportare vor fi stabilite prin Convenția de garantare încheiată de FNGCIMM cu creditorul.(2) Valoarea garanției se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eșalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum și cu valoarea plăților de garanții efectuate la cererea creditorului în temeiul obligației de garantare asumate prin scrisorile de garanție emise în numele și în contul statului, după caz.

Capitolul V Executarea scrisorilor de garanție. Plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție

Articolul 12(1) Prin emiterea scrisorilor de garanție, statul român, prin MFP, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligațiile garantate la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție stabilită conform prevederilor art. 9 alin. (5) și/sau alin. (6), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu și-a/au îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2).(2) Creditorul poate transmite cereri de executare în temeiul scrisorii de garanție în perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.

Articolul 13(1) Cererile de executare a garanției se transmit FNGCIMM de către fiecare creditor până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, consolidate pe creditor, pentru debitorii din portofoliu, însoțite de următoarele documente în copie:a) documentele de identitate/ale debitorilor pentru care se cere executarea garanției. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitor pentru perioada de suspendare la plata ratelor;c) notificările transmise debitorilor potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020;d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanției.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizează cererea de executare a garanției și emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu prevăzuți la alin. (1).(3) FNGCIMM poate solicita creditorului furnizarea de informații și documente necesare pentru completarea/ clarificarea documentației transmise odată cu cererea de executare a garanției, în vederea soluționării cererii de executare a garanției.

(4) Informațiile și documentele prevăzute la alin. (3), transmise de creditor, se vor atașa de către FNGCIMM la documentația depusă odată cu cererea de executare și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.

(5) Documentația care trebuie să însoțească cererea de executare se transmite/se depune la sediul social al FNGCIMM distinct, pe fiecare debitor.

(6) Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanției se comunică creditorului și MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(7) Plata valorii de executare a garanției, prevăzută în decizia consolidată, se face de către MFP într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la primirea deciziei FNGCIMM.

(8) Plata valorii de executare a garanției prevăzută în decizia consolidată emisă de FNGCIMM se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

Articolul 14 Procedura de individualizare și recuperare a creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție(1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție acordate de către FNGCIMM, sunt creanțe bugetare și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitor, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plății.(3) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (2), FNGCIMM întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (2).(4) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul FNGCIMM și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele persoanei fizice.(5) Anunțul prevăzut la alin. (4) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:a) numele și prenumele persoanei fizice;b) domiciliul persoanei fizice;c) numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(6) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(7) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(8) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (7), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(9) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i și copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală.(10) Accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora și până la data stingerii inclusiv și se recuperează de către acestea.

Secţiunea a II-a Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice

Capitolul VI Condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a obligațiilor aferente creditelor, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

Articolul 15Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiții:(1) Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

(2) Perioada maximă de rambursare a obligațiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligațiilor de plată.

(3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului n

r. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;c) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020.

Articolul 16Criterii de eligibilitate a debitorilor și condițiile de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice(1) Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020.(2) Debitorul, persoana fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.(3) Debitorul, cu excepția persoanelor fizice, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:a) pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;b) pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice și cei menționați la lit. a) dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;c) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.(4) În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.(5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute la art. 15 și ale prezentului articol și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.(6) Decizia de aprobare conține și numărul de rate solicitate de debitor și aprobarea suspendării la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.(7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.(8) Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.(9) În cazul creditelor garantate, în termenul prevăzut la alin. (6), creditorul notifică și garantul cu privire la prelungirea valabilității angajamentului de garantare în condițiile prevederilor art. 3 alin. (2) și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020. Perioada maximă de valabilitate a garanțiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligațiilor de plată aprobată în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020.

Articolul 17Caracteristicile facilității de suspendare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori, cu excepția creditelor ipotecare(1) Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligației de plată a ratelor de principal, dobânzi și comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 15, în măsura în care îndeplinește condițiile de la art. 15 și 16, conform opțiunii debitorului.(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.(3) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2), creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilității de suspendare a obligațiilor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020.

Articolul 18Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori, cu excepția creditelor ipotecare(1) Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoane fizice la terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.(2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Articolul 19Rambursarea obligațiilor suspendate la plată aferente creditelor contractate de debitori, cu excepția creditelor ipotecare(1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.(2) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Capitolul VII Dispoziții finale

Articolul 20(1) În aplicarea prezentelor norme, modelul Convenției de garantare, al Convenției de implementare prevăzute la art. 9 alin. (2), precum și al titlului de creanță prevăzut la art. 5 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, creditorii implicați în accesarea facilității de garantare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 notifică FNGCIMM cu privire la încheierea convenției de garantare.

Normele contribuie la buna punere in aplicare a procedurii de amanare a ratelor prin suspendare plata credit. Mai multe informatii gasiti AICI

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu