TELEMUNCA IN 2022 | Totul despre munca la domiciliu

telemunca in 2021

Unde este definita telemunca sau munca la domiciliu

Telemunca in 2022 / munca la domiciliu este reglementata de Legea nr. 81/2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018.

Art. 1, alin. (1) al Legii nr. 81/2018 precizeaza obiectul legii si anume faptul ca acest act legislativ reglementeaza modalitatea de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemunca in 2022.

In continuare, alin. (2) al aceluiasi articol stipuleaza: “Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfășurarea activității în regim de telemuncă”, pentru ca, astfel cum rezulta din realitatile sociale, existe numeroase domenii in care desfasurarea activitatilor in regim de telemunca sau “munca de acasa” nu este realizabila din cauza specificului atributiilor de serviciu.

Definitii legale – art. 2 Legea nr. 81/2018:

a) telemunca sau munca de acasa – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;

b) telesalariat – orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la lit. a).

Poprire cont ilegala| Contestatia la poprire cont persoana fizica

 

Cum ajungem sa aplicam Telemunca / munca la domiciliu in raportul de munca

Este necesar un ct aditional la contractul vechi pentru telemunca?

Activitatea desfasurata in regim de telemunca are la baza principiul consensualismului, astfel cum este precizat si in art. 3 alin. (1) din Legea nr. 81/2018: “Activitatea de telemunca se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent”.

De altfel, continutul acestui articol instituie, in sarcina angajatorului, obligatia de a stipula, in contractul de munca, in mod expres, posibilitatea angajatului de a presta munca prin intermediul telemuncii.

Insa, in situatia in care exista contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 81/2018 sau contracte in care nu a fost precizata aceasta modalitate de prestare a muncii, indifierent de data la care au fost incheiate, angajatorul are obligatia de a incheia un act aditional la contractul de munca in care sa faca mentiuni referitoare la acest mod de a desfasura activitatea de catre angajat.

Deoarece aceasta modalitate de prestare a muncii are la baza principiul consensualismului, angajatul trebuia sa isi dea acordul in sensul prestarii activitatii si in acest fel.

In situatia in care angajatul refuza sa presteze munca in aceasta modalitate, refuzul sau nu poate avea drept consecinta modificare unilaterală a contractului individual de muncă și  nici nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia (art. 3, alin. (2) Legea nr. 81/2018).

 

Un nou contract de munca pentru telemunca in 2022 munca la domiciliu ?

Contractul individual de munca se incheie in conditiile dreptului comun – Codul Muncii, iar singurul element care trebuie sa apara in continul acestuia sunt dispozitiile referitoare la telemunca.

De asemenea, in cazul in care are loc o modificare a contractului de munca in scopul acordarii salariatului a posibilitatii de a presta munca prin intermediul telemuncii, aceasta modificare trebuie inserata intr-un act aditional la contractul individual de munca si vizeaza, avand in vedere dispozitiile art. 41, alin. (3), lit. b din Codul Muncii – locul muncii (sau, mai bine zis, locul in care salariatul isi va indeplini atributiile corespunzatoare postului pe care il ocupa).

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

 

La ce se raporteaza telemunca / munca la domiciliu ?

In scopul indeplinirii atributiile ce le revin, angajatii (telesariatii) trebuie sa isi organizeze modul de desfasurare al activitatii si programul de lucru de comun de acord cu angajatorul, insa, in accord cu prevederile contractului de munca si/sau contractului colectiv de munca aplicabil si cele ale regulamentului intern (art. 4, alin. (1) Legea nr. 81/2018).

Daca atunci cand isi desfasoara activitatea la sediul angajatorului sau in alt loc stabilit de acesta, angajatul poate efectua munca suplimentara, este important de retinut ca munca suplimentara se poate presta si prin intermediul telemuncii.

Astfel, art. 4, alin. (2) din Legea nr. 81/2018 precizeaza ca: “La solicitarea angajatorului și cu acordul în scris al telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară”.

Evident, iarasi este necesar acordul scris la salariatului si, bineinteles, ca trebuie respectata regula din Codul Muncii conform careia doar un salariat cu norma intreaga poate presta munca suplimentare, nu si un salariat cu norma partiala.

Chiar daca salariatul nu isi desfasoara activitatea la sediul sau punctul de lucru al angajatorului, totusi, aceasta are dreptul de a verifica activitatea salariatului, insa doar în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Aceasta dispozitie este reglementata de art. 4, alin. (3) din Legea nr. 81/2018 si consideram ca este o prevedere menita sa il protejeze pe telesariat de eventuale abuzuri ale angajatorului (de ex: vizita inopinate la domiciliul acestuia).

In situatia in care angajatul urmeaza sa desfasoara activitatea prin intermediul telemuncii,  “Contractul individual de muncă se încheie și se modifică, după caz, pentru salariații care desfășoară activitatea de telemunca, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”.

Ce inseamna Poprirea pe Cont /Cerere ridicare poprire cont bancar

 

Ce trebuie sa contina contractul individual de munca pentru a fi activata telemunca / munca la domiciliu

In continuarea, dispozitiile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 81/2018, prevad elementele obligatorii ale unui contract individual de munca in care se precizeaza si posibilitatea de a presta munca prin intermediul telemuncii.

Aceste elemente sunt cele impuse de art. 17, alin. (3) din Codul Muncii, si anume:

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

f) riscurile specifice postului;

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

n) durata perioadei de probă.      

Precum si:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

b) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;

d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 și 8;

g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

h) obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

j) condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Retinerea din Salariu e Abuziva fara validarea popririi

 

Desi va presta munca prin intermediul telemuncii, telesalariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaților care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.

Insa, prin contractele colective de muncă aplicabile și/sau prin contractele individuale de muncă și regulamentele interne se pot stabili și alte condiții specifice privind telemunca în conformitate cu Codul Muncii și cu Legea dialogului social nr. 62/2011 (legea care reglementeaza relatiile colective de munca).

 

Obligatiile angajatorului in ce priveste telemunca / munca la domiciliu

Si in situatia in care munca se va desfasura sub forma telemuncii, angajatorului ii revin obligatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca a telesalariatului, conform art. 7 din Legea nr. 91/2018 si anume, acesta este obligat:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

b) să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Totusi, art. 8, alin. (1) al Legii nr. 81/2018 instituie si in sarcina telesalariatului anumite obligatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, acesta “trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă”.

Avocat Dreptul Muncii – contestarea deciziei de Concediere

 

Alin. (2) al aceluiasi articol, instituie, in mod deosebit, anumite obligatii in sarcina salariatului, si anume:

a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;

b) să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea de telemuncă;

c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;

d) să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;e) să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.

 

In situatia in care la nivelul unitatii exista sindicat reprezentativ sau reptrezentanti alesi si salariatilor, pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale salariatului, acestia au acces la locurile de desfășurare a activității de telemuncă, în condițiile stipulate în contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă ori regulamentul intern, după caz – art. 9, alin. (1) din Legea 81/2018.

De asemenea, pentru verificarea aplicării și respectării cerințelor legale din domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, reprezentanții autorităților competente au acces la locurile de desfășurare a activității de telemuncă, în condițiile stipulate în Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare – art. 9, alin. (2) din Legea 81/2018.

Insa, in situatia in care salariatul isi desfasoara activitatea de la domiciliul sau, accesul prevăzut la alin. (1) și (2) se acordă doar în urma notificării în avans a telesalariatului și sub rezerva consimțământului acestuia – art. 9, alin. (3).

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

 

Telemunca / munca la domiciliu si contraventiile aplicabile

Art. 11 al Legii nr. 81/2018 prevede si o lista de contraventii pentru activitatea specifica in telemunca, si anume:

  • nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. a) referitoare la obligația de a prevedea în mod expres în contractul individual de muncă sau în actul adițional la acesta prestarea unei activități în regim de telemuncă, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană;
  • desfășurarea activității în regim de telemuncă fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) – fara acordul angajatului, cu amendă de 5.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) – referitoare la prestarea munii suplimentare, cu amendă de 5.000 lei;
  • încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b)-j);
  • nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a) referitoare la obligația angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel, cu amendă de 2.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) referitoare la obligația angajatorului de a instala, verifica și întreține echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel, cu amendă de 2.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c) referitoare la obligația angajatorului de a asigura condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru, cu amendă de 2.000 lei.

 

Cine aplica amenzi in cadrul activitatii de telemunca / munca la domiciliu

Conform art. 12 al Legii nr. 81/2018, constatarea acestor contraventii se va face de catre inspectorii de munca, iar contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din cuantumul amenzilor prevăzute la art. 11 lit. b) – g), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare.

Contravențiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare – art. 12, alin. (3) din Legea nr. 81/2018.

De retinut! Legea privind reglementarea activitatii de telemunca / munca la domiciliu se completeaza cu dispozitiile Codului Muncii.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Diferenta dintre salariul brut si salariul net si legatura cu poprirea

Avocat Gabriela Cristea – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

Damna Gabriela Cristea este un avocat specializat in Dreptul Muncii, fiind absolvent al programului de masterat in Dreptul Muncii la cea mai prestigioasa Facultate de Drept din Romania.

0729108050

avocat@velicu.eu