Recuperare Creante | Recuperarea Creantelor e Certa la Noi

Recuperare creante este doar un slogan pentru recuperatori, SRL/ PFA .

Pentru noi, notiunea ” Recuperari creante ” se regaseste in esenta profesiei de Avocat .

Recuperarea creantelor reclama specialisti, indiferent daca Avocatul este angajat sa

recupereze creanta sau sa apere debitorul.

Recuperari creante prin Avocat

Ce este Dreptul de Creanta

 

Dreptul de creanță este un drept subiectiv, patrimonial și relativ ce face parte din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, după caz.

Dreptului creditorului îi corespunde o obligație civilă aflată în sarcina  subiectului pasiv (debitorului), obligație care formează latura pasivă a raportului civil.

Cu alte cuvinte, debitorului îi revine îndatorirea de a avea o anumită conduită, corespunzătoare dreptului subiectiv, care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva și care, în caz de nevoie, poate fi impusă prin forța coercitivă a statului.

Potrivit Codului civil, obligația este o legătură de drept în virtutea căreia debitorul este ținut să procure o prestație creditorului, iar acesta este ținut să obțină prestația datorată.

Dreptul de creanta poate fi principal ori accesoriu (dobanzi, penalitati).

Creanta Certa Lichida si Exigibila – Conditie pentru “Recuperari Creante”

Creanta certa presupune ca existenta dreptului este certa, nefiind contestat in mod intemeiat.

Creanta este lichida atunci cand intinderea sa este determinata sau determinbila.

Datorie Determinata inseamna o cifra exacta pe cand o creanta determinabila presupune existenta unui reper, in functie de care se poate calcula suma restanta.

Creanta trebuie sa fie si exigibila , adica sa fi intervenit scadenta.

Daca contractul nu prevede cand intervine scadenta, termenul general aplicabil raporturilor dintre profesionisti, precum si dintre acestia si autoritatile contractante, este de 30 de zile.

Acest termen începe să curgă în funcție de împrejurările urmatoare :

– după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a oricărei altei asemenea cereri echivalente de plată;

– dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestării serviciilor, după 30 de zile calendaristice de la recepţia mărfurilor sau prestarea serviciilor;

– dacă legea sau contractul stabileşte o procedură de recepţie ori de verificare, permiţând certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei sau verificării ori anterior acestei date, după 30 de zile calendaristice de la această dată.

Cum Recuperam Creantele

 

Pentru Creanta Certa Lichida si Exigibila, recomandam procedura speciala de judecata a Ordonantei de Plata.

Taxa de timbru este de 200 lei, indiferent de valoarea debitului. 

În cazul în care debitorul nu contestă creanța prin întâmpinare, ordonanța de plată va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.

Hotararea emisa este Titlu Executoriu, indiferent daca este introdusa cale de atac, astfel debitorul poate fi executat silit.

În comparație cu procedura ordonanței de plată, in procedura Cererii de valoare redusa nu este ceruta in mod expres o creanță certă, lichidă și exigibilă pentru ca cererea să fie admisă.

În schimb, în cadrul acestei din urmă proceduri, este evidenta necesitatea dovedirii pretenției prin mijloace de probă. Insa, probele sunt limitate la acelea a căror administrare nu produce cheltuieli disproporționate față de valoarea cererii.

Cererea de valoare redusa impune o limita maxima pentru creanta principala, nu mai mult de 10.000 Lei, la care se pot adauga dobanzile ori penalitatile, indiferent de cuantum.

Hotararea emisa de judecator in cadrul procedurii cererii de valoare redusa, deasemenea, reprezinta un Titlu executoriu.

Procedurile au la bază acțiuni civile prin care se urmărește realizarea unui drept de creanță față de o persoană anume, de aceea mai sunt denumite și acțiuni personale.

Practic, procedurile speciale oferă titularului posibilitatea ocrotirii dreptului său de creanță, ce formează latura activă în cadrul unui raport civil obligațional.

Specialist al Procedurilor de Recuperari Creante

 

Indiferent daca reprezentam creditorul ori debitorul, pretindem ca aspectele legale din jurul institutiilor juridice implicate ne sunt cunoscute in detaliu. Pentru noi, nu doar succesul procedurii este esential, ci si durata procedurii de recuperare a creantelor.

Pe fondul creșterii vitezei cu care se desfășoară operațiunile dintre comercianții deveniți profesioniști, având în vedere lentoarea justiției în fața nerespectării obligațiilor pecuniare de o mare parte dintre  participanții mediului economic, „orologiul justiției” a devenit o problemă cardinală.

În fața acestei probleme, rolul procedurilor speciale este de a oferi o alternativă accelerată și abreviată pentru obținerea unui titlu executoriu de către creditorii interesați în executarea silită a debitorilor rău platnici din cauza neexecutării obligațiilor de plată.

In ce priveste procedurile de recuperari creante, noi preferam sa vedem altfel lucrurile.

Recuperarea creantelor nu este un slogan, devenit monopol al firmelor de recuperare creanta.

Titularul Cabinetului de Avocatura Velicu Daniel a publicat lucrarea stiintifica ” Ordonanta de Plata si Cererile de Valoare Redusa “.

Lucrarea, publicata la Editura CH BECK, poate fi consultata gratuit la bibliotecile importante din tara .

http://www.beckshop.ro/ordonanta_de_plata_si_cererile_de_valoare_redusa-p6903.html

Atasam cuprinsul lucrarii, in vederea sprijinirii persoanelor interesate de recuperarea creantelor prin intermediul uneia din procedurile speciale de judecata amintite.

Cuprins – Ordonanta de Plata si Cererile de Valoare Redusa. Editura CH Beck.

Capitolul I. Ordonanţa de plată

1. Daune-interese suplimentare minimale acordate în mod ilegal.
Punerea în întârziere a debitorului. Inaplicabilitatea Legii nr. 72/2013 .
2. Clauză penală inechitabilă cu efecte lezionare. Competența
teritorială. Emiterea unei facturi fiscale pentru penalități.
Daune moratorii. Acțiune în anulare .
3. Daune-interese suplimentare minimale neacordate de instanță.
Interpretare greșită a Legii nr. 72/2013.
4. Lipsa motivării. Cerere respinsă în lipsa unei apărări întemeiate
din partea debitorului .
5. Aplicabilitatea prevederilor procedurii de drept comun în cadrul
procedurii speciale. Necontestarea dreptului de creanță .
6. Acceptarea facturii fiscale. Factura fiscală electronică .
7. Regularizarea cererii. Anularea cererii. Excepția netimbrării cauzei.
Amânarea soluționării cauzei .
8. Principiul libertății formelor. Profesionist. Tempus regit actum ..
9. Renunțarea la judecată. Calea de atac aplicabilă .
10. Procedura prealabilă sesizării instanței. Excepţia lipsei procedurii
prealabile. Nulitate condiționată ..
11. Principiul consensualismului. Contract în formă simplificată .
11.1. Conținutul originar al contractului în formă simplificată.
Comenzi urmate de executare .
11.2. Conținutul actual al contractului în formă simplificată.
Comandă acceptată expres .
12. Modalitatea de însușire a facturii. Practica neunitară .
13. Obiectul procedurii ordonanței de plată. Creanță ce rezultă
dintr-un contract de concesiune. Condițiile exercitării acțiunii civile.
Încheiere definitivă .
14. Necontestarea facturii. Prezumția legală și prezumția judiciară.
Legătura dintre întâmpinare și contestație .
15. Contestație întemeiată. Angajament de plată.
Recunoașterea debitului .
16. Excepția inadmisibilității cererii. Excepția de neexecutare
a contractului .

17. Prescripția extinctivă. Îndatorirea instanței de a invoca.
din oficiu excepția prescripției extinctive .
18. Întreruperea prescripției extinctive. Retroactivitatea legii civile
noi privind suspendarea termenului .
19. Greșita aplicare a dispozițiilor O.U.G. nr. 119/2007.
Regimul juridic al înscrisurilor preconstituite .
20. Efectele punerii în întârziere și a întârzierii de drept .
21. Dobânda legală penalizatoare în cadrul procedurii ordonanței
de plată. Dobânda de referință .
22. Nemenționarea datelor facturilor. Autoritatea de lucru judecat.
Natura hotărârii pronunțate .
22.1. Cerințe speciale de admisibilitate .
22.2. Nemenționarea datelor facturilor. Caracterul excepţional .

Capitolul II. Cererile de valoare redusă p. 99

23. Îmbogățirea fără justă cauză. Analiza superficială a condiției
privind inexistența unei alte acțiuni ..
24. Creanța certă, lichidă și exigibilă în procedura cererilor
cu valoarea redusă .
25. Principiul rolului activ. Principiul contradictorialității. Răspunderea
civilă contractuală. Penalități prevăzute în facturi neînsușite .
26. Obligația de a comunica reclamantului răspunsul pârâtului
și înscrisurile atașate. Încercarea de împăcare a părţilor. Medierea .
27. Anularea cererii. Motivarea în drept. Autoritatea lucrului judecat .
28. Judecarea în lipsă. Cheltuieli de judecată .
29. Contractul – dovada dreptului de creanță. Garanții conferite
prin lege vânzătorului .
30. Dreptul de opțiune între procedura generală de judecată
și cea specială. Retragerea acțiunii .
30.1. Retragerea acţiunii .
30.2. Manifestarea voinței în mod tacit .
31. Obligația de a face și obligația de a da. Obligația efectuării plății.
Executarea silită în natură a obligației de a da o sumă de bani .
32. Principiul ultraactivității legii civile vechi. Principiul
neretroactivității legii civile noi. Tempus regit actum. Situație juridică .
33. Înscrisuri întocmite de profesioniști. Nedepunerea
răspunsului la interogatoriu .
34. Punerea în întârziere prin cererea de chemare în judecată.
Plata debitului ulterior sesizării instanţei. Recunoașterea pretențiilor.
Neexonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată .
35. Renunțarea la judecată. Renunțarea la dreptul pretins .
36. Obligație complexă (indivizibilă). Clauză penală integrată
într-un contract de transport. Cerere reconvențională .
37. Vinovăția debitorului. Culpa gravă (dolul). Prezumția de culpă.
Executarea silită în natură .

38. Contract de vânzare. Transmiterea proprietății.
Predarea bunului. Ordinea executării obligațiilor .
39. Compensația. Apărarea efectuată de pârâtă .
40. Contractul de locațiune – titlu executoriu. Forma contractului
de locațiune. Interesul – condiție pentru exercitarea acțiunții civile .
40.1. Contractul de locațiune. Neachitarea la termen .
40.2. Contractul de locațiune. Obligații patrimoniale suplimentare .
41. Scadența obligației. Termenul suspensiv. Data plății.
Contract de furnizare a apei .
42. Opțiunea între dobânda legală şi clauza penală. Dobânda legală
penalizatoare. Prejudiciul neprevăzut și imprevizibil .
43. Răspunderea civilă contractuală. Întârzierea în executarea
obligației de a plăti prețul. Daune-interese moratorii .
43.1. Neexecutarea obligațiilor de plată. Repararea prejudiciului .
43.2. Răspunderea civilă contractuală. Daune-interese moratorii ..
44. Asociație de proprietari. Cote neachitate. Stabilirea unui termen
de plată mai mare. Eşalonarea plăţii .

Cuprinsul Cartii poate fi consultat si Aici Ordonanta de plata si Cererile de valoare redusa – Avocat Daniel Velicu  

Recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari prin Ordonanta de plata


Avocat Velicu Daniel         –          0729108050         –           avocat@velicu.eu