Ghid in Protectia Consumatorilor

Protectia consumatorilor reprezinta un set de masuri prin care Consumatorii dobandesc o serie de Drepturi. Daca unui consumator ii este creat un prejudiciu din cauza serviciilor ori bunurilor oferite de producatori ori vanzatori, cei din urma trebuie sa acorde despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor. Despagubirile sunt materiale ori / si morale.

protectia consumatorilor

CE ESTE PROTECTIA CONSUMATORILOR

Protectia consumatorilor inseamna calitate, incredere in produs/ serviciu si in definitiv, o societate avansata tehnologic si social.

Indiferent ca ne raportam la servicii ori produse, calitatea necorespunzatoare a bunurilor, ori lipsa serviciilor, pot naste prejudicii in sarcina consumatorilor.

Prin consumator se înţelege orice persoană fizică care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia.

Fata de dezechilibrul dintre profesionisti (vanzatori ori vanzatori) si clienti (consumatori), legiuitorul a inteles sa-i protejeze pe cei din urma.

Protectia consumatorilor reprezinta un set de masuri legislative prin care sunt conferite drepturi consumatorilor in cazul in care le este creat un prejudiciu din cauza serviciilor ori bunurilor oferite de profesionisti.

Protectia consumatorilor se realizeza prin respectarea drepturilor acestor persoane.

PROTECTIA CONSUMATORILOR OFERA DREPTUL LA DESPAGUBIRI, CE SE NASTE IN PATRIMONIUL CONSUMATORILOR IN NUMEROASE DOMENII

Serviciile, prestate de profesionisti in Romania, contin urmatoarele zone in care pot fi generate pagube :

– pachete de servicii turistice,

– servicii de cazare turistica

– servicii imobiliare,

– servicii de transport aerian civil

– servicii financiare

– schimb valutar

– servicii de asigurare si reasigurare,

– servicii de igiena personala

– contracte in afara spatiilor comerciale

– contracte la distanta

– servicii publice postale

– spalatorii auto

– spalatorii chimice

– stranduri, bazine si piscine

– servicii de agrement,

– contracte de proprietate imobiliară în regim de indiviziune pe timp limitat (timesharing)

– vanzari de soldare

– Servicii de alimentare cu apa si de canalizare

– Comert electronic

– Contorizare energie termica,

– Servicii de furnizare energie electrica, Servicii de iluminat public si Servicii publice de furnizare a energiei electrice

– Servicii de salubrizare

– Servicii de transport pe mare si pe cai navigabile interioare

In Ce Priveste Produsele Nealimentare, Dreptul La Despagubiri Este Garantat In Legatura Cu Urmatoarele Produse :

– Bijuterii din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase

– Electronice şi electrocasnice / terminale mobile

– Echipamente electrice de joasă tensiune (altele decât electronicele şi electrocasnicele)

– Aparate frigorifice de uz casnic/lămpi electrice de uz casnic/maşini de spălat rufe de uz casnic

– Centrale termice / Boilere

– Instalatii neconventionale de incalzire

– Articole de încălţăminte/produse textile/produse textile uzate (second hand)

– Mobilă şi articole de mobilier

– Jucarii

– Produse cosmetice

– Detergenţi şi alte produse considerate ca detergenţi

– Baterii şi acumulatori şi deşeuri de baterii şi acumulatori

– Autoturisme noi, masini importate

– Benzine şi motorine/lubrifianti (uleiuri, unsori)/uleiuri uzate

– Truse auto/accesorii auto/aditivi auto/antigel

– Motociclete/biciclete/scutere/ATV-uri/skyjet

– Schi-uri/patine cu role si pentru gheata

– Echipamente pentru parcuri de distractie

– Materiale de construcţii/sisteme termoizolante 

– Vopsele, chibrituri si Ochelari de vedere/ochelari de soare

– Articole de sticla si cristal/articole de menaj

– Articole de puericultura

– Butelii GPL

– Substanţe şi preparate chimice periculoase 

LEGISLATIA PRIVIND PROTEJAREA CONSUMATORILOR SANCTIONEAZA CLAUZELE ABUZIVE

In calea spre despagubire, consumatorul cunoaste numeroase obstacole.

Un Avocat este foarte important atunci cand contractul semnat contine clauze abuzive.

Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori, pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil.

Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Conform Anexei din Legea 193/2000, legiuitorul a prezumat o serie de clauze ca fiind abuzive.

In topul listei se afla acele prevederi contractuale care restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

In lista cu clauzele considerate ca fiind abuzive se afla si urmatoarele prevederi:

a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care profesionistul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în condiţiile în care profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabilă transmisă în termen rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a rezilia contractul;

b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;

c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;

e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;

h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;

j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:

– profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);

– profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

– profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;

k) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor şi serviciilor;

l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;

m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;

n) dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;

o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra profesionistului;

p) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit;

r) permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;

s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a dispune în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă nedeterminată şi fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv întemeiat, cu condiţia ca furnizorul să fie obligat să informeze imediat celelalte părţi contractante.

CUM SE NASTE DREPTUL CONSUMATORILOR DE A FI DESPAGUBITI, PARTE ESENTIALA DIN PROTECTIA CONSUMATORILOR ?

Despagubirile au la baza pierderile suferite de consumatori, adica o paguba.

Paguba este prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzătoare furnizate de prestator.

Produsul periculos este acel produs care nu poate fi definit ca produs sigur.

Produs cu defecte este produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă şi data achiziţionării nu oferă siguranţă consumatorului, producând pagube acestuia.

Consumatorii au dreptul de a fi despăgubiţi si pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor.

Deasemenea, dreptul la despagubiri se naste in cazul unor daune provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale.

Prejudiciul poate fi material, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi pierderea vieţii.

În cazul utilizării unui produs cu defecte, se consideră pagubă deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei sau consumului privat şi să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea pagubei să nu fie mai mică de 200 lei.

IN CE CONSTA PROTECTIA CONSUMATORILOR RAPORTAT LA DESPAGUBIRI

Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor sau prestatorilor de servicii remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate.

Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispoziţiilor legale, în cazul remedierii ori al înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare.

Astfel, despagubirile ar fi un aspect suplimentar remedierii ori inlocuirii produsului.

Despagubirile au la baza pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate a produsului.

Astfel, este necesar ca Avocatul consumatorilor sa descrie si sa dovedeasca care a fost paguba suferita de consumator.

Paguba poate viza si un prejudiciu moral, astfel despagubirile se pot obtine si pentru prejudiciul moral suferit de consumator.

Avocatul consumatorului este intr-o situatie privilegiata fata de puterea producatorului, raportat la toate drepturile pe care legea le ofera consumatorilor,

CUM POT OBTINE DESPAGUBIRI DE LA VANZATOR ORI PRODUCATOR, ACCESAND PROTECTIA CONSUMATORILOR

Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori a înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consumatori sau de operatorii economici este de competenţa instanţei judecătoreşti competente 

Avantajele consumatorului in lupta cu profesionistul sunt numeroase. Rolul acestor avantaje este de a se obtine un echilibru intre puterea si resursele producatorului ori vanzatorului si situatia vadit dezavantajata in care se afla consumatorii.

Cand Poate Cere Despagubiri un Consumator, apeland la instrumentele ce formeaza Protectia Consumatorilor?

Dreptul consumatorului la denunţarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, în cazurile prevăzute de lege, aceasta fiind considerată nulă de drept.

Drepturile părţilor referitoare la o justă despăgubire nu vor fi afectate în cazul denunţării unilaterale.

Competenta teritoriala alternativa acorda persoanei pagubite dreptul de a sesiza si instanta domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor.

Conform cu Legea 296/2004, in litigiile din materia protecției drepturilor consumatorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței competente, numai după nașterea dreptului la despăgubire.  Orice convenție contrară este considerată ca nescrisă. Astfel, daca in contract este stabilita obligatoriu o alta instanta competenta, clauza poate fi ignorata.

În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese. Este important pentru consumator sa nu se astepte ca ANPC sa ii rezolve problema. Asteptarea inseamna trecerea unei perioade de timp, ce poate afecte termenul de prescriptie existent.

Recomandam consumatorilor sa abordeze probleme pe cel putin doua cai. Protectia Consumatorilor iti ofera drepturi insa te lasa pe tine sa decizi asupra modului in care exerciti drepturile.

Una este cea clasica, prin sesizarea ANPC, urmand ca a doua cale sa fie parcursa cu ajutorul unui Avocat. Rolul unui avocat este important nu doar pentru obtinerea dreptatii in justitie ci si pentru parcurgerea procedurii amiabile. In multe cazuri, se pot obtine despagubiri in faza discutiilor amiabile.

Protectia consumatorilor reprezinta garantia protejarii consumatorilor insa modul in care acesta din urma intelege sa-si ceara drepturile este crucial.


Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu