Cum obtii Informatii de interes public la Primarii in scris

Te-ai intrebat cum obtii informatii de interes public la Primarii?

Daca institutia / autoritatea publica refuza comunicarea acelor informatii de interes public Primarii cerute, solicitantul are dreptul de a sesiza tribunalul pentru sanctionarea abuzului administrativ.

Accesul la instanta este garantat si gratuit . Afla aici de procedura informatii publice. Care e Temeiul cererii privind informatii de interes public de la Primarii.

informatii de interes public de la primarii

In ce priveste temeiul de drept pentru procedura informatii de interes public Primarii, un rol central il ocupa Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice.

Conform art. 1, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informatii de interes public Primarii constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autorităţile publice, în conformitate cu Constituția României şi cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Conform art 5 alin. (1), fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia chiar să comunice din oficiu o serie de informatii de interes public Primarii precum actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.

Retinerea din Salariu e Abuziva fara validarea popririi

Accesul la informatii de interes public la Primarii se realizează prin:

a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

Legea are la baza trei principii:

– principiul transparenţei – autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o maniera deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;

– principiul aplicării unitare – autorităţile şi instituţiile publice asigura respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice.

– principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituţie publică va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice.

 

Termenele din procedura informatii de interes public la Primarii

 

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informatii de interes public Primariisunt prevăzute de Legea nr. 544 /2001 .

Ele difera dupa cum urmeaza

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost indentificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

 

Exemplu din procedura informatii de interes public la Primarii, ce pot fi comunicate la cerere

 

Un exemplu din procedura informatii de interes public Primarii se regaseste in Legea 50 din 1991.

Potrivit art. 7 alin. 21) din Legea 50/1991, autorizaţia de construire și anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente. sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.

Potrivit al. 23) din același articol, Primarul, în calitate de autoritate prevăzute la art. 4 lit. b), trebuie să facă publică emiterea autorizaţiei de construire şi să pună la dispoziţia publicului următoarele informaţii:

a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului;

c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

 

Procedura de contestare a deciziei de refuzare a comunicarii unor informatii de interes public la Primarii

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt cele prevăzute de art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001, legea contenciosului administrative, precum si de art. 32-34 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, respectiv reclamatia administrativa (procedura care nu este obligatorie). Procedura prealabila ar avea un caracter facultativ in acest caz.

Procedura reclamatiei administrative este prevazuta de art. 21 din Legea nr. 544/2001 și art. 32 din HG nr. 123/2002.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ”Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.”

Art. 32 din HG nr. 123/2002: ”În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.”

Reclamatiile administrative sunt solutionate de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, constituita potrivit art.35 din HG nr. 123/2002.

Ce inseamna Poprirea pe Cont /Cerere ridicare poprire cont bancar

 

Sesizarea tribunalului competent printr-o plangere din cauza necomunicarii acelor informatii de interes public la Primarii

 

Daca reclamatia administrativa nu efectul scontat, persoana interesata are dreptul de a obtine o hotarare judecatoreasca executorie.

Plangerea la instanta de contencios administrativ este reglementata de art. 22 din Legea nr. 544/2001

Norma juridica prevede urmatoarele aspecte:

  • În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.
  • Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

Petentul nu achita nicio taxa de timbru.

Nefurnizarea informatiilor are la baza un exces de putere din partea autoritatii publice, de moment ce o Lege ii obliga a furniza informatiile de interes public.

 

Model formularul-tip al cererii din procedura informatii de interes public la Primarii

 

CERERE – TIP- model –

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………..

Sediul/Adresa ………………………………………………….

Data …………………………………………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă ………………………………….,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): …………………………………………..

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresa de e-mail (opţional): ……………………………….

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicita copii în format scris).

Va mulţumesc pentru solicitudine,…………………..(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului ……………………………

Adresa ……………………………………………….

Telefon (opţional) ………………………………………

E-mail  ………………………………………….

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

Recomandam si urmatorul articol:Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu Daniel

0729108050

avocat@velicu.eu