Certificat Urbanism | Cerere formular tip | Cum se obtine certificatul de urbanism

Ce este un Certificat urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale competentă să emită autorizaţii de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, face cunoscute solicitantului următoarele:

– elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării,

– cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum,

– lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării, încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Totodată, este un instrument prin care se asigură aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Situatiile in care un certificat de urbanism este obligatoriu

Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice și în cazul vânzării sau cumpărării de imobile, unde certificatul va prevede consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice.

Privind întocmirea documentaţiilor cadastrale de parcelare și comasare, actul este :

– obligatoriu când sunt alipite/dezlipite cel puțin 3 parcele situate în intravilanul localităţilor, indiferent când operaţiunile respective au ca obiect realizarea de lucrări de construcţii şi de infrastructură.

– obligatoriu indiferent de numărul parcelelor când scopul declarant este realizarea de lucrări de construcţii.

– obligatoriu pentru constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

– facultativ în ce privește operaţiunile de împărţeli ori comasări de parcele ce fac obiectul ieșirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură.

În cazurile corespunzătoare, actul reprezintă începerea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de desființare/construire.

 

Certificatul de urbanism | Continut

Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind:

a) regimul juridic al imobilului – dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului – teren şi/sau construcţiile aferente – în intravilan sau extravilan; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România şi asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempţiune a statului potrivit legii, precum şi altele prevăzute de lege. Informaţiile privind dreptul de proprietate şi dezmembrările acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare;

b) regimul economic al imobilului – folosinţa actuală, extrasul din regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic în vigoare la data emiterii, privind funcţiuni permise sau interzise, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei;

Zona de protecție a monumentului istoric & interdictia de a construi

c) regimul tehnic al imobilului – extras din regulamentul local aferent documentaţiei de urbanism aprobate în vigoare, cu precizarea documentaţiei de urbanism în vigoare la data emiterii, a numărului hotărârii de aprobare şi, după caz, perioada de valabilitate, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accesuri pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă;

d) regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferent – în cazul în care intenţia sa nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, informarea solicitantului cu privire la:

1. imposibilitatea modificării prevederilor documentaţiilor aprobate;

2. necesitatea obţinerii unui aviz de oportunitate în condiţiile prezentei legi;

3. posibilitatea elaborării unei documentaţii de urbanism modificatoare, fără aviz de oportunitate conform prezentei legi.

Procedura obtinerii a unui certificat urbanism

Certificatul de Urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea administrației publice competente informații cu privire la un imobil – teren și/sau construcții – în scopurile amintite mai sus.

În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autorităților competente cu o cerere conform formularului-model F1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism», atasat. 

In cerere se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism – localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel -, cât și elementele care definesc scopul solicitării.

În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent actele menționate.

La depunerea cererii-tip, emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligația de a achita taxa de îndată și de a prezenta copia documentului de plată.

Cine semneaza un certificat urbanism

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea 50/1991, certificatul de urbanism se emite și se semnează de aceeași autoritate abilitată să emită Autorizația de Construire /desființare, respectiv de către președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, acolo unde nu este instituită funcția de arhitect șef. Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. În absența semnatarilor prevăzuți de Lege, certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciți în acest scop, potrivit prevederilor legale.

 În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, întrucât delegarea de către primar a competenței de emitere a autorizațiilor este interzisă, în mod analog, această prevedere se aplică și la emiterea certificatelor de urbanism.

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poștă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.

În situația în care certificatul de urbanism este emis de președintele consiliului județean sau de primarul general al municipiului București o copie a acestuia va fi transmisă spre știință primăriei în a cărei rază teritorială se află imobilul ce face obiectul certificatului de urbanism.

Certificat urbanism

Valabilitatea si prelungirea unui certificat urbanism 

Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii.

Emitentul certificatului de urbanism stabilește termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 și 24 luni de la data emiterii, în funcție de:

a) scopul pentru care a fost solicitat;

b) complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;

c) menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip (potrivit «Formularului – model F.7 – CERERE pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism») însoțită de certificatul de urbanism emis, în original.

Daca primaria nu emite certificatul de urbanism in termenul de maxim 30 de zile, apare abaterea administrativa. In acest sens este recomandata consultarea unui avocat inainte de a se actiona impotriva celor culpabili.

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

Un Certificat de Urbanism poate fi contestat in instanta, atat de vecini dar si de alte autoritati publice locale ori ONG-uri.

Dreptul la însorire al vecinilor vs distanta minima dintre cladiri

Desi, certificatul de urbanism poate fi contestat si de beneficiar, nemultumit de certificatul de urbanism, emis ilegal ori abuziv, recomandam asistenta unui Avocat specializat in constructii pentru parcurgerea procedurii.

Cerere tip formular Certificat de Urbanism


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu Daniel                           

0729108050

avocat@velicu.eu