Bitcoin |ANAF| Impozite | Codul Fiscal 2018 | Avocat

Bitcoin poate genera venituri considerabile din retragere. Sunt taxe sau impozit pe venit ? Codul Fiscal nu reglementeaza expres. Intreaba un Avocat bun.

Taxe impozit ANAF bitcoin

Categorisirea Actuala A Veniturilor Impozitabile

Veniturile obtinute din tranzactiile Bicoin pot fi suspuse legislatiei fiscale din Romania in momentul in care persoana se retrage din platforma unde a cumparat monede.

Legiuitorul a intentionat a acoperi toate operatiunile producatoare de venituri, realizate de rezidenti.

Vom cerceta impreuna, in cele care urmeaza, daca tranzactiile Bitcoin pot genera obligatia achitarii de taxe ori impozite in Romania.

Conform art. 61 din Codul Fiscal, categoriile de de venituri supuse impozitului pe venit sunt următoarele:

a) venituri din activități independente;

b) venituri din salarii și asimilate salariilor;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

d) venituri din investiții;

e) venituri din pensii;

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

g) venituri din premii și din jocuri de noroc;

h) venituri din transferul proprietăților imobiliare;

I) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117.

Art. 114 defineste veniturile din alte surse ca fiind orice venituri identificate ca fiind impozabile, altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.


Veniturile Din Tranzactii Bitcoin Pot Reprezenta Venituri Din Investitii ?

Conform art. 91 din Codul Fiscal, veniturile din investiții cuprind:

venituri din dividende;

venituri din dobânzi;

câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;

câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Specific contribuabililor care obțin venituri din investitii este ca au obligația de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

In lipsa unei decizii ANAF, ori din partea vreunei institutii ori autoritari, pe fondul lipsei vreunei norme juridice clare, opinam ca vanzarea actuala (o singura operatiune) de monezi Bitcoin (chiar si una care genereaza o suma considerabila) nu poate fi considerata ca ar produce venituri din investitii.

Aici, trebuie amintita Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza C‑264/14. In data de 22 octombrie 2015 Curtea a statuat ca tranzactiile Bitcoin nu genereaza obligatia achitarii de TVA.

Desi TVA este o taxa distincta fata de impozitul pe venit, merita invocat rationamentul acestei instante: moneda virtuală cu flux bidirecțional „bitcoin”, care va fi schimbată în monedă tradițională în cadrul operațiunilor de schimb, nu poate fi calificată ca „bun corporal”.


Veniturile din Vanzarea de Bitcoin sunt Venituri neimpozabile ?

Codul Fiscal statueaza ca nu sunt venituri impozabile următoarele venituri:

a) veniturile realizate din deținerea și transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum și a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv din operațiunile de tip repo și reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piața/locul de tranzacționare unde are loc operațiunea;

b) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcție de fondul social deținut;

c) veniturile realizate la prima tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acțiuni, în condițiile titlurilor I și VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare. Același regim fiscal se aplică și veniturilor realizate la prima tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea, de către moștenitorii titlurilor de conversie sau acțiunilor dobândite înainte de prima tranzacționare;

d) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite potrivit legii, titularii inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii acestora.

Potrivit aceluiasi art. 93 din Codul Fiscal, nu generează venituri impozabile următoarele:

a) transferul de titluri de valoare și/sau aur financiar la momentul dobândirii acestora cu titlu de moștenire ori donație;

b) transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/părților sociale, în următoarele situații:(i) ieșirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv, inclusiv în cazul celor operate de către depozitarul central, potrivit legislației pieței de capital;

(ii) transferurile între soți;

c) acordarea și valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept măsuri compensatorii, de către titularii drepturilor de proprietate, foști proprietari sau moștenitorii acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

d) conversia certificatelor de depozit în acțiuni suport/drepturi de alocare suport și a acțiunilor/drepturilor de alocare în certificate de depozit în conformitate cu prevederile legislației în materie privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit;

e) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferință în conformitate cu prevederile legislației în materie, inclusiv subscrierea;

f) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art. 7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de valoare, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică;

g) distribuirea în bani sau în natură, efectuată ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

h) distribuirea de prime de emisiune, proporțional cu partea ce îi revine fiecărui participant la persoana juridică;

I) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative, a acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, a unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni, în conformitate cu prevederile legislației în materie;

j) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al împrumutului de valori mobiliare conform legislației aplicabile, de la cel care le dă cu împrumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligația să le returneze, denumit debitor, precum și la momentul restituirii valorilor mobiliare împrumutate;

k) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garanții în legătură cu împrumutul de valori mobiliare, conform legislației aplicabile;

l) operațiunile efectuate în condițiile prevăzute la art. 32 și 33 (fuziuni, divizari, transferuri de active);

m) aportul în natură reprezentând acțiuni emise de societăți/părți sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată.

Astfel, nu regasim operatiunea, fie ea si una singura, in categoria celor care nu genereaza plata de impozite.


Veniturile Din Tranzactii Bitcoin Sunt Venituri Din Alte Surse?

Am fost intrebat daca veniturile obtinute din vanzarea actuala de Bitcoin pot fi incadrate in categoria venituri din alte surse.

Pentru a identifica un raspuns trebuie sa parcurgem exemplele oferite de Codul Fiscal privind categoria venituri din alte surse.

În categorie sunt incluse, fara sa fie limitate, următoarele venituri:

a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, potrivit cap. III – Venituri din salarii și asimilate salariilor;

a^1) veniturile, cu excepția celor obținute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;

a^2) indemnizațiile pentru limită de vârstă acordate în condițiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;

a^3) indemnizațiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;

b) câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

e) venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată. Fac excepție veniturile realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

1. exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat;

g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

h) bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;

I) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii;

j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f);

k) dobânda penalizatoare plătită în condițiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanților, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

l) veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) și art. 62.

Articolul din Codul Fiscal ofera cateva exemple din categoria alte venituri, nu reprezinta o lista limitata.

Este clar ca Regimul juridic pentru operatiunile cu Bitcoin este incert. Nu este certa existenta vreunei obligatii de plata a impozitului pe venit.

Insa, din perspectiva necesitatii platii de impozite, avuta in vedere de legiuitor la adoptarea Codului Fiscal, am putea trage o opinie din parcurgerea normelor mai sus amintite.

Putem integra veniturile obtinute dintr-o singura opratiune cu Bitcoin in categoria veniturilor din alte surse.


Efectele integrarii Unei Operatiuni Cu Bitcoin in categoria Venituri din alte surse

Daca operatiunea de retragere este integrata in categoria venituri din alte surse, rezidentul trebuie sa achite impozitul anual.

Conform art. 123 din Codul Fiscal, Impozitul anual datorat se stabilește de organul fiscal competent pe baza declarației privind venitul realizat.

In acest sens, este necesar ca persoana sa depuna Declaratia 200 la ANAF privind veniturile realizate.

Impozitul este de 10 % din suma obtinuta in urma retragerii din platforma Bitcoin.


Riscul La Care Se Supun Persoanele Care Ignora Regimul Juridic

Daca sumele generate de operatiunile Bitcoin nu sunt insotite de declararea la ANAF, exista un risc.

Nu ne referim la vreo amenda ci la situatia in care ANAF sa ia o deizie care sa produca efecte retroactive.

Conform art 117 din Codul Fiscal, orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate.

Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor, adica penalitati de intarziere.

Astfel, persoana interesata poate fi obligata sa achite impozit de 16% si penalitati de intarziere daca nu declara veniturile obtinute din operatiunea cu BItcoin.


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel