Infiintare fundatie | Avantajele fundatiei in fata asociatiei

infiintare fundatie

Cine doreste infiintarea unei fundatii ar trebui sa inteleaga ce este fundatia?

Daca te intereseaza infiintare fundatie 2021, afla ca prin fundaţie se înţelege o persoană jurdică de drept privat, care nu are un scop patrimonial, urmand sa citesti mai jos avantajele fundatiei.

De fapt, fundaţia reprezintă o organizaţie nonprofit, care are scopul de a oferi finanţare pentru alte organizaţii caritabile.

Persoana juridică reprezintă o entitate care dispune de un patrimoniu propriu, care urmează a fi folosit pentru realizarea de scopuri licite şi morale, în conformitate cu interesul general.

Acestea pot fi persoane juridice de drept public, sau de drept privat.

Calitatea de persoană juridică pot să o prezinte şi organizaţii care au fost legal înfiinţate şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege, chiar dacă nu sunt recunoscute de către aceasta ca şi persoane juridice.

Art. 15 din ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ne oferă o definiţie relevantă în acest sens “Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general, al unor colectivităţi, sau după caz, în interesul lor personal nepatrimonial”.

BRAC (The Bangladesh Rural Advancement Committee) reprezintă cea mai mare organizaţie nonprofit din lume şi are atribuţii importante pentru pătura socială săracă a lumii.

Înfiinţată în anul 1972, aceasta dezvoltă programe de ajutor în locurile care au cele mai mari şanse să izbucnească conflagraţii şi în cele afectate de dezastre.

Cu ajutorul acestui exemplu, se poate înţelege mai bine noţiunea de fundaţie şi ce face aceasta în societate.

Infiintarea unei fundatii

Acum că avem o idee clară despre conceptul de fundaţie, să vorbim despre procesul de înfiinţare.

Patrimoniul minim necesar pentru infiintare fundatie

Pentru acesta sunt necesare 10 salarii minime brute pe economie, adica 10 x 2.550 lei. Suma de 25.500 RON reprezinta patrimoniul minim al fundatiei.

Exceptie fac acele fundatii care au ca scop operatiuni de colectare de fonduri, ce urmeaza a fi puse la dispozitia altor asociatii si fundatii. In acest caz patrimoniul minim trebuie sa fie de cel putin 20 de salarii minime brute pe economie.

Patrimoniul este necesar pentru susţinerea scopului pentru care a fost constituită fundaţia.

Infiintare fundatie – legislatie

Codul Civil reglementează acest proces prin art. 194, care oferă informaţii relevante despre înfiinţarea persoanei juridice.

Conform dispoziţiilor sale, aceasta se înfiinţează, ca o primă modalitate, prin actul de înfiinţare al organului competent (în cazul autorităţilor şi al instituţiilor publice, unităţilor administrativ-teritoriale).

Acest act trebuie să menţioneze dacă autoritatea publică sau instituţia publică este persoană juridică.

Persoana juridică se mai poate înfiinţa şi prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat, conform legii, precum şi prin orice altă metodă prevăzută de lege.

Important de reţinut este şi faptul că, dacă pin lege, actul de înfiinţare sau statut nu se prevede altfel, persoana juridică se înfiinţează pe durată nedeterminată.

Legea asociatiilor si fundatiilor o reprezinta Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

Ce trebuie sa contina actul pentru pentru infiintare fundatie

Sub sancţiunea nulităţii absolute, actul de înfiinţare este obligatoriu să conţină:

–         datele de identificare ale fondatorilor, cum ar fi numele/denumirea şi sediul

–         scopul înfiinţării acelei fundaţii

–         denumirea fundaţiei

–         sediul acesteia

–         durata de funcţionare a acesteia

–         patrimoniul iniţial al acesteia

–         componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe

–         persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice

–         semnăturile fondatorilor

Ce reprezinta Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor in procesul infiintare fundatie

Fundatia devine persoana juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie aceasta are sediul. Acesta este momentul cand fundatia capata personlitate juridica. A se vedea art. 17 din ordonanţa guvernului nr. 26/2000.

Mai exista un registru – Registrul National ONG, in care entitatile acestea se inscriu ulterior procedurii de la Judecatorie.

Fundatia poate sa detina filiale in toata tara

Conform art. 18 ordonanţa guvernului nr. 26/2000, este permisă constituirea de filiale, adică de societăţi cu statut juridic distinct, dar care vor fi controlate de o unitate centrală, care deţine mai mult de jumătate din capitalul social.

Referitor la societăţile fără personalitate juridică, Codul Fiscal oferă informaţii relevante în acest sens.

Conform art. 7 alin. (1) punctul 5, asocierea fără personalitate juridică este orice asociere în participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit, conform normelor emise în aplicare.

În cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere.

De ce este utila procedura infiintare fundatie | Avantajele fundatiei

Din punctul meu de vedere, rolul pe care aceste fundaţii îl joacă în societate este unul foarte important.

Pe lângă faptul că acestea se angajează în îndeplinirea unui scop care prezintă un interes general, deci vorbim despre o scară largă de persoane, acestea activează în sfera problemelor cu care se confruntă cetăţenii, oferindu-le o stabilitate.

De fapt, aceste organizaţii nonguvernamentale reprezintă nişte structuri independente de administraţie.

Printre interesele lor nu se află interese în vederea accesării puterii politice şi nici obţinerea de profit.

Ca să fie considerată organizaţie nonprofit, afla ca procedura infiintare fundatie trebuie sa intruneasca anumite condiţii:

– constituirea formală

– să fie privată

– respectarea criteriului nondistribuţiei profitului

– să dispună de autonomie

– să fie voluntară

– organizaţia trebuie să nu aibă ca scop propaganda

– să nu fie implicată în mod direct în promovări pentru alegerile politice

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Infiintare fundatie versus infiintare asociatie | de ce e mai utila fundatie

Atat asociatia cat si fundatia reprezinta forme ale O.N.G. – organizatie nonguvernamentala.

Asociaţia este convenţia juridică prin care mai multe persoane îşi aduc la comun contribuţiile lor materiale, cunoştinţele şi activităţile lor în vederea realizării unui scop care nu le aduce avantaje pecuniare sau patrimoniale.

Scopul asociaţiei poate corespunde interesului general, interesului particular al unei anumite categorii sociale sau interesului personal.

Spre deosebire de asociaţie, unde numărul de persoane minim este de 3 trei pentru ca aceasta să obţină personalitate juridică, la fundaţie trebuie să existe minim un fondator.

Deci, fundaţia reprezintă actul prin care o persoană fizică stabileşte un patrimoniu distinct şi autonom, pe care urmează să îl consacre în mod permanent realizării unui scop ideal, de interes public.

Un om important in societate va fi interesat de fundatie, caci avantajele fundatiei vizeaza persoana, imaginea acestuia, puterea si banii uneori.

Fundaţiile nu dispun de drepturi decât în limita realizării obiectivelor şi nu pot primi autonomie decât după ce au fost autorizate.

Acestea nu pot exista decât dacă a fost stabilit un organism de conducere, care este competent în luarea de decizii.

Conform art. 73 din ordonanţa nr. 26/2000, Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este alcătuit din asociaţii, fundaţii şi federaţii.

Fundaţiile s-au dovedit în nenumărate rânduri eficiente în identificarea şi soluţionarea problemelor comunităţii. Spre exemplu, acestea au crescut calitatea serviciilor publice, au gestionat şi conservat cu succes patrimoniul public.

Ce acte sunt necesare in procedura infiintare fundatie

  • CERERE către Judecătoria orasului unde a fost stabilit sediul, motivată în fapt şi în drept
  • TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU -100 lei
  • DOVADA DISPONIBILITĂŢII DENUMIRII eliberată de Ministerul Justiţiei
  • ACTUL CONSTITUTIV autentificat de notar, care să cuprindă elementele prevăzute de art. 16 alin. 2 din OG 26/2000 – 2 ex. originale;
  • STATUTUL autentificat de notar, care să cuprindă elementele revăzute de art. 16 alin. 3 din OG 26/2000 – 2 ex. originale;
  • DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – extras de cont;
  • DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, de închiriere, de proprietate etc.) şi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ valabil pentru imobil;
  • CAZIERE FISCALE pentru membrii fondatori şi membrii organelor de conducere;
  • COPII DE PE ACTELE DE IDENTITATE ale membrilor fondatori, membrilor organelor de conducere şi cenzorului.

Recomandam si alte articole:

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol – avantajele fundatiei – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.