INDEMNIZATIA DE SOMAJ | totul despre indemnizația de șomaj

indemnizatia de somaj

In prezentul articol am tratat indemnizatia de somaj, oprindu-ne asupra urmatoarelor aspecte esentiale:

Ce este indemnizatia de somaj?

Cine poate beneficia de indemnizatie de somaj?

Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?

Cat timp poți primi indemnizatia de somaj?

Cum se poate obține indemnizația de șomaj?

Obligațiile persoanelor care beneficiază de indemnizația de șomaj.

Persoane care nu pot beneficia de indemnizația de șomaj.

Somajul poate fi supus popririi?

1. Ce este indemnizatia de somaj?

Indemnizatia de somaj reprezintă o compensație parțiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu s-au putut încadra în muncă.

Conform art. 1 din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în România, dreptul la asigurarea pentru șomaj îi este garantat fiecărei persoane.

ATENTIE LA CONDITII!

Conform art. 5 din legea nr. 76/2002, are calitatea de șomer persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Orice persoană care îndeplinește cumulativ aceste condiții trebuie să se înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, în vederea obținerii unui loc de muncă.

ATENTIE! Doar ulterior acestui demers, persoana va purta denumirea de șomer înregistrat.

Persoana care este șomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani poartă denumirea de șomer de lungă durată.

2. Cine poate beneficia de indemnizație de șomaj? 

Conform art. 34 din legea 76/2002, beneficiarii indemnizației de șomaj sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Absolventii pot primi indemniza de somaj

De asemenea, mai pot beneficia de indemnizația de șomaj si persoanele care sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, in vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reușit sa se încadreze in muncă potrivit pregătirii profesionale precum și persoanele care sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap in vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit sa se încadreze in munca potrivit pregătirii profesionale.

În cazul absolvenților, pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, aceștia trebuie sa se înregistreze in termen de 60 de zile de la absolvire la agenția de ocupare a forței de munca din raza căreia își au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luați în evidenta ca persoane în căutarea unui loc de munca. Daca nu se înregistrează in termen de 60 de zile, aceștia pierd dreptul de a beneficia de indemnizație de șomaj.

3. Care este cuantumul indemnizației de șomaj?

Cuantumul indemnizației de șomaj este o sumă acordată lunar și depinde de ISR – Indicele Social de Referință și de stagiul de cotizare. Conform art. 39 alin. (2) lit. b) din legea 76/2002, cuantumul indemnizației de se acordă după cum urmează:

a) 75% (adică 375 de lei),  din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

b) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b), sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

4. Cât timp poți primi indemnizația de șomaj?

Indemnizația de șomaj sau ajutorul de șomaj se acordă șomerilor pe perioade stabilite diferențiat în funcție de stagiul de cotizare, conform art. 39 alin. (1), astfel:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

În cazul indemnizației de șomaj acordata absolvenților, aceasta se acorda pe o perioada de 6 luni și este o suma fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de învățământ absolvită.

5. Cum se poate obține indemnizatia de somaj?

Pentru obținerea indemnizației de șomaj solicitanții trebuie să întocmească un dosar cu mai multe documente pe care îl vor depune la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă.

Conform informațiilor disponibile pe website-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv https://www.anofm.ro/?agentie=ANOFM&page=0, actele necesare pentru solicitarea indemnizației de șomaj sunt:

 1. actul de identitate (original si copie);
 2. adeverință/adeverințe vechime pentru perioada ulterioară datei de 01.01.2011 (original si copie);
 3. decizia de desfacere a contractului de munca (original si copie);
 4. adeverință medicala cu mențiunea “apt de munca” sau “clinic sănătos” si eventualele restricții medicale;
 5. acte de studii si calificare (original si copie);
 6. carnetul de munca (original si copie);
 7. adeverință eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata;
 8. adeverință medicala, din care sa rezulte ca este (apt de munca) sau alte restricții medicale;
 9. adeverință pentru veniturile impozabile eliberate de organele financiare teritoriale
 10. dosar cu șină.

În cazul absolvenților, actele necesare acordării indemnizației de șomajsunt:

 1. CI (copie si original);
 2. act de studii sau adeverință (copie si original);
 3. certificat de căsătorie, daca este cazul (copie si original);
 4. adeverință medicala cu mențiunea “apt de munca” sau “clinic sănătos” si eventualele restricții medicale”;
 5. adeverință eliberata de administrația financiara din care sa rezulte venitul realizat;
 6. declarația pe proprie răspundere că nu urmează o forma de învățământ;
 7. dovada ca s-au înregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

6. Obligațiile persoanelor care beneficiază de indemnizația de șomaj

Conform art. 41 alin. 1 din legea 76/2002, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au și o serie de obligații. Acestea sunt, după cum urmează:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă.

e) să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate apariția stării de incapacitate temporară de muncă și datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

7. Persoane care nu pot beneficia de indemnizatia de somaj.

Conform art. 42 din legea 76/2002, există și anumite persoane care nu au dreptul de a beneficia de indemnizația de șomaj. Din aceste categorii fac parte:

 1. persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
 2. absolvenții care, la data solicitării dreptului, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate, după caz, în condițiile legii.
 3. absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, în condițiile legi.

8. Somajul poate fi supus masurii de poprire in cadrul executarii silite?

Nu, somajul nu poate fi retinut de executorul judecatoresc, cat timp scopul executarii silite nu vizeaza intretinerea persoanelor sau despagubirile mai jos amintite !

Conform art. 729 al. 4) din Codul de procedura civila, articol intitulat Limitele urmăririi veniturilor bănești, inter alia, ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, precum și sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligație de întreținere și despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.

Bibliografie/surse:

 • LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@avocat.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.
https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/