Executarea partilor sociale SRL de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai

vanzarea bunurilor mobile

Cum si de ce demareaza executarea partilor sociale SRL de executori – ex: BEJ Cojocaru Bogdan Mihai

Daca esti urmarit pentru executarea partilor sociale SRL de BEJ Cojocaru Bogdan MIhai, ar trebui sa fii interesat de art. 731 Codul de Procedura Civila privitor la vanzarea bunurilor mobile:

“Pentru realizarea creanțelor sale, creditorul va putea urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul poate indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. Dacă executorul judecătoresc apreciază că prin valorificarea acestor bunuri nu se asigură realizarea drepturilor creditorului, el va urmări și alte bunuri.”

Procedura incepe cu o somatie insotita de incheierea de incuviintare a executarii silite comunicata debitorului de catre executorul judecatoresc.

Prin somatie se precizeaza faptul ca, daca in termen de o zi de la comunicarea somatiei debitorul nu plateste suma datorata, executorul judecatoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale debitorului. Scopul sechestrului consta in valorificarea lor, chiar daca aceste bunuri sunt detinute de un tert (art. 732, alin. (1) Codul de Procedura Civila).

Retinerea din Salariu e Abuziva fara validarea popririi

Executarea partilor sociale SRL impune si sechestrul bunurilor

Exista si situatii in care este necesara aplicarea unui sechestru asupra bunurilor urmarite si anume in cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmarire, intotdeauna fiind necesar sa existe si solicitarea creditorului in acest sens, in cuprinsul cererii de executare.

ATENTIE! Daca nu exista solicitare expresa din partea creditorului pentru aceasta forma de indisponibilizare, sechestrul poate fi anulat prin Contestatia la executare

In acest caz, executorul judecatoresc va dispune sechestarea bunurilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor (art. 732, alin (2) Codul de Procedura Civila).

Masura sechestrului trebuie adusa la cunostinta publicului, printr-o procedura de publicitate a sechestrului care se realizeaza, la cererea executorului judecatoresc, printr-o mentiune in Registrul Comertului, în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în registrul succesoral ținut de Camera Notarilor Publici s.a.

Doar de la data înscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra bunului respectiv (art. 742 Codul de Procedura Civila).

ATENTIE! Un vehicul sechestrat nu este intotdeauna indisponibilizat, astfel va putea ramane acolo unde e. Problema e la folosirea lui in trafic, intrucat la un eventual control poti fi depistat.

Recomandam si urmatoarele articole:

Atentie la ce trebuie sa cuprinda procesul verbal de sechestru

De asemenea, o alta formalitate care trebuie indeplinita este intocmirea unui proces-verbal de sechestru, in care se vor consemna: mentiunile prevazute de art. 679 Codul De Procedura Civila si anume:

a) denumirea și sediul organului de executare;b) numele și calitatea celui care încheie procesul-verbal;c) data întocmirii procesului-verbal și numărul dosarului de executare; d) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare;e) numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului;f) locul, data și ora efectuării actului de executare;g) măsurile luate de executor sau constatările acestuia;h) consemnarea explicațiilor, opozițiilor și obiecțiunilor participanților la executare;i) alte mențiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare;j) menționarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a împiedicării de a semna procesul-verbal; k) menționarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, precum și a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta;l) semnătura executorului, precum și, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare;m) ștampila executorului judecătoresc,

dar si urmatoarele mentiuni:

a) somația de plată făcută verbal debitorului și răspunsul lui, dacă a fost prezent;b) enumerarea, descrierea și evaluarea, după aprecierea executorului, dacă este posibil, a fiecărui bun mobil sechestrat;c) indicarea bunurilor care, fiind exceptate de la urmărire, nu au fost sechestrate, în cazul în care bunurile sechestrate nu acoperă creanța;d) menționarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrate; e) arătarea bunurilor sechestrate asupra cărora există un drept real de garanție constituit în favoarea unei terțe persoane;f) arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate;g) arătarea persoanei căreia i se lasă în depozit bunurile sechestrate (art. 744 Codul de Procedura Civila).

Executarea partilor sociale SRL e nula fara acest proces verbal

Procesul-verbal se va semna de executor și de persoanele care, potrivit legii, au asistat la aplicarea sechestrului. Dacă ele nu pot ori refuză să semneze, executorul judecătoresc va menționa această împrejurare în procesul-verbal.

 

Dupa cum se poate observa, procedura sechestrului este o procedura prealabila si necesara pentru executarea partilor sociale SRL

Astfel, conform art. 753 Codul de Procedura Civila, cu titlul marginal “Modalitati de valorificare”:

“Dacă în termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fost plătite suma datorată, toate accesoriile și cheltuielile de executare, executorul judecătoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație publică, vânzare directă sau prin alte modalități admise de lege.”

 

Anterior procedurii la licitatie publica, exista si posibilitatea oferita de art. 754 Codul de Procedura Civila de a se apela la o vanzare amiabila.

Da, ati citit bine, aveti posibilitatea sa vindeti bunul mobil unei rude / prieten sau vecin, prin eforturi personale, astfel sa evitati vanzarea silita.

Aceasta presupune faptul ca executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să îi încuviințeze debitorului să procedeze el însuși la valorificarea bunurilor sechestrate.

În acest caz, debitorul este obligat să îl informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau denumirea și adresa potențialului cumpărător, precum și termenul în care acesta din urmă se angajează să consemneze prețul propus.

In situatia in care, pana la implinirea termenului acordat de executorul judecatoresc, tertul comparator nu consemneaza pretul la oferit la dispozitia executorului judecatoresc, se va fixa termen pentru vanzare la licitatie publica.

Art. 756 Codul de Procedura Civila stipuleaza ca:

“În lipsa acordului părților sau dacă vânzarea directă ori amiabilă nu se realizează, executorul judecătoresc va proceda la vânzarea prin licitație publică a bunurilor sechestrate.”.

 

Procedura vanzarii la licitatie publica este diferita, in functie de tipul bunului care se vinde in executarea partilor sociale SRL

Vanzarea partilor sociale – executarea partilor sociale SRL de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai

“Vânzarea acțiunilor la societățile închise și a părților sociale se face în mod amiabil, potrivit art. 754, iar în lipsă, de către executor, prin licitație publică, dacă legea nu prevede un sistem special privind circulația acestora.” – art. 757, alin. (2) Codul de Procedura Civila.

Daca vanzarea se va face de catre executorul judecatoresc sau de catre un agent specializat, acesta va întocmi un caiet de sarcini .

Atentie, caietul de sarcini poate fi anulat prin contestarea acestuia.

Acest act e unul complex, trebuie sa contina actul constitutiv al societății, numărul și felul acțiunilor sau părților sociale supuse vânzării, garanțiile constituite asupra lor, clauzele speciale privind vânzarea sau cesiunea acestora și drepturile de preferință acordate asociaților, situația financiară anuală pe ultimele două exerciții financiare, precum și orice documente necesare pentru aprecierea consistenței și valorii drepturilor societare.

Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului, creditorului, societății emitente și celorlalți asociați, pentru a formula eventuale obiecțiuni, în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancțiunea decăderii.

 

Cum am oprit executarea partilor sociale SRL si sechestrul pe vehicul – BEJ Cojocaru Bogdan MIhai

Iata un caz cutremurator pentru justitia civila.

 1. Am cercetat situatia juridica privind vanzarea bunurilor mobile, demarata de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai;
 2. Am identificat o duzina de motive pentru care am tras concluzia ca executarea bunurilor mobile este abuziva si nelegala;
 3. Am dispus notificarea aceluiasi executor, i-am spus ce nu dorea sa auda de la un avocat specializat in executari silite;
 4. In reply, ce credeti ca-mi scrie executorul? A inchis dosarul in anul urmator – 2016 si ca a topit dosarul?
 5. Problema e ca BEJ Cojocaru Bogdan Mihai a omis sa ridice sechestrul, infiintat abuziv pe un vehicul si pe partile sociale;
 6. Da, partile sociale au fost in sechestru 5 ani, vehiculul la fel, chipurile pentru vanzarea partilor sociale SRL;
 7.          BEJ Cojocaru Bogdan Mihai a inchis dosarul in 2016 insa, a ridicat sechestrul, instalat abuziv, abia in anul 2020;

 8. O masina scumpa si parti sociale cu valoare de piata considerabila nu au fost vandute la licitatia publica.
 9. Insa, ramane noua problema: 5 ani, aproape 2.000 de zile, bunurile au fost sechestrate in mod abuziv.
 10. Viata unui om a fost tinuta intr-un sertar, afacerea acestuia, demnitatea si personalitatea au fost afectate;
 11. Nici cei mai periculosi teroristi nu sunt tratati in acest mod;
 12. Caz clasic pentru a cere Daune morale din executari.
BEJ Cojocaru Bogdan MIhai
BEJ Cojocaru Bogdan Mihai
EXECUTAREA PARTILOR SOCIALE SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunurile mobile (Partile sociale) se vor vine la Licitatia publica

In continuare, pentru a putea fi demarata procedura licitatiei publice, trebuie fixat un termen la care va avea loc licitatia, conform art. 759 Codul de Procedura Civila:

(1) Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitație publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevăzute la art. 753 alin. (1) sau la art. 754, iar, în cazul bunurilor prevăzute la art. 753 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru, va fixa, prin încheiere definitivă, ziua, ora și locul licitației.(2) Vânzarea nu se va putea face în mai puțin de două săptămâni, nici în mai mult de 4 săptămâni de la data expirării termenelor prevăzute la art. 753 alin. (1) sau art. 754, iar, în cazul bunurilor prevăzute la art. 753 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru.(3) Termenul se va putea scurta sau prelungi, dacă atât creditorul, cât și debitorul o vor cere.

EXECUTAREA PARTILOR SOCIALE

 

Locul si procedura licitatiei publice

Cu privire la locul in care va avea loc licitatia, Codul de Procedura Civila stipuleaza, la art. 760, alin. (1):

“Vânzarea la licitație se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există motive temeinice, în alt loc.”.

Ulterior stabilirii locului in care va avea loc licitatia, executorul judecătoresc îi va înștiința pe creditor, debitor, terțul deținător al bunurilor sechestrate, precum și pe orice persoană care are un drept în legătură cu aceste bunuri despre ziua, ora și locul vânzării la licitație, potrivit dispozițiilor privitoare la comunicarea și înmânarea citațiilor, cu cel puțin 48 de ore înainte de termenul fixat pentru vânzare.

Ce inseamna Poprirea pe Cont /Cerere ridicare poprire cont bancar

Niciun bun nu se vinde fara o publicitate prealabila si notificarea debitorului executat silit

Apoi, se va realiza o publicitate a vanzarii conform dispozitiilor art. 762 Codul de Procedura Civila.

In acest sens, executorul judecătoresc va întocmi anunțurile de vânzare, pe care le va afișa cu cel puțin 5 zile înainte de ținerea licitației la locul licitației, la sediul executorului judecătoresc, al primăriei de la locul vânzării bunurilor și al instanței de executare, precum și în alte locuri publice, fără a impune taxe sau contraprestații.

De asemenea, executorul judecătoresc va întocmi și publicații de vânzare pe care le va aduce la cunoștința publicului prin unul dintre ziarele locale sau, în lipsă, dintre cele de circulație națională, prin ziare, reviste sau alte publicații existente ce sunt destinate comercializării unor bunuri de natura celor scoase la vânzare, precum și pe pagini de internet deschise în același scop.

 

Atentie la publicatia de vanzare din executarea partilor sociale SRL

Publicatiile de vanzare au un continut determinat de lege si trebuie sa cuprinda: a) denumirea și sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numele executorului judecătoresc;

d) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului;

e) ziua, ora și locul licitației;

f) indicarea și descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitație publică, cu arătarea pentru fiecare a prețului de începere a licitației, care este prețul prevăzut în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, cel stabilit prin expertiză; în cazul titlurilor de valoare nenegociabile, se va indica și locul de la care poate fi procurat, pe cheltuiala solicitantului, caietul de sarcini prevăzut la art. 757 alin. (4);

g) mențiunea, dacă va fi cazul, că bunurile se vând grevate de drepturile reale de folosință, dobândite ulterior înscrierii vreunei ipoteci și că, în cazul în care creanțele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitație, se va proceda, în aceeași zi, la o nouă licitație pentru vânzarea bunurilor mobile libere de acele drepturi. Prețul de la care vor începe aceste licitații va fi cel prevăzut la art. 769 alin. (6) și (7);

h) somația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să îl anunțe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege;

i) invitația către toți cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

j) locul și data afișării, în cazul anunțurilor de vânzare;

k) semnătura și ștampila executorului judecătoresc, în cazul anunțurilor de vânzare.

Scadenta anticipata a creditului e abuziva | Poti opri executarea oricand

 

Executorul judecatoresc coordoneaza si conduce vanzarea partilor sociale SRL

De pregatirea licitatiei, este responsabil executorul judecatoresc, conform art. 765 Codul de Procedura Civila.

În ziua fixată pentru vânzare, executorul judecătoresc se va duce la locul unde se află bunurile sechestrate, va ridica sigiliile sau va primi bunurile de la persoana căreia i-au fost încredințate, eliberându-i chitanță de primire; apoi, va verifica, după procesul-verbal de sechestru, numărul și starea bunurilor și va constata toate acestea, precum și lipsurile găsite, în procesul-verbal de licitație.

Dacă vânzarea se va face în alt loc decât acela unde se găsesc bunurile ce urmează să fie vândute, ele vor fi duse în acel loc, pe cheltuiala creditorului.

 

Cine poate participa la licitatia publica de vanzare a bunurilor mobile

La procedura licitatiei poate participa orice persoana cu capacitate deplina de exercitiu, precum si orice persoana care are capacitatea de a dobandi bucurile scoase la licitatie, cu exceptia debitorului urmarit.

Referitor la acesta din urma, a se vedea art. 767, alin. (2) Codul de procedura Civila, “nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoană interpusă” si a creditorilor urmaritori sau intervenienti, care, conform art. 767, alin. (3) Codul de Procedura Civila, “nu pot, nici personal, nici prin persoane interpuse, să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75% din prețul stabilit.

ATENTIE, pretul de vanzare e reglementat de art. 758 alin. (1) sau (3).” – pretul stabilit de un expert ca urmare a efectuarii unei expertize.

Dupa cum observi, vanzarea bunurilor mobile presupune o procedura oarecum complexa.

 

Persoanele ce vor sa participe la licitatie trebuie sa ofere o garantie

Pentru a participa la licitatie, persoanele interesate trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitației, la dispoziția executorului judecătoresc, cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere.

Aceasta obligatie poarta denumirea de “garantie de participare” si este reglementata de art. 768 Codul de Procedura Civila.

Exceptia de la aceasta regula o reprezinta creditorii urmaritori sau intervenienti care nu sunt obligați, dacă au rang util de preferință, să depună garanția decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță.

 

Cum se desfasoara efectiv licitarea si vanzarea partilor sociale SRL – art. 769 Codul de Procedura Civila:

 • (1) Vânzarea la licitație se va face în mod public de către executorul judecătoresc, care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive.
 • (2) Prețul de la care începe licitația este cel prevăzut în publicații sau anunțuri, potrivit art. 762 alin. (2).
 • (3) În raport cu natura sau cu destinația lor, bunurile se vor vinde fiecare în parte sau mai multe împreună, ținându-se seama în toate cazurile ca prin modul de vânzare acestea să nu se deprecieze.
 • (4) În cazul când de la debitor s-au ridicat și sume de bani, vânzarea celorlalte bunuri nu se va putea face decât în măsura în care acele sume nu acoperă creanța creditorului urmăritor și accesoriile acesteia, împreună cu cheltuielile de executare.
 • (5) Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci când există un singur concurent, acesta a oferit prețul de începere a licitației.

 • (6) Dacă bunul este grevat de vreun drept real de folosință, dobândit ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la prețul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicație, diminuat cu valoarea acestor drepturi.
 • (7) Dacă din cauza existenței drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut obține un preț suficient pentru acoperirea creanțelor ipotecare înscrise anterior, executorul judecătoresc va relua în aceeași zi licitația pentru vânzarea bunului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la prețul menționat în publicația de vânzare, fără scăderea arătată la alin. (6).
 • (8) Dacă nu se obține prețul de începere a licitației, la același termen bunul va fi din nou scos la vânzare, caz în care licitația va începe de la prețul de 75% din cel prevăzut în publicații sau anunțuri, iar bunul va fi vândut celui care va oferi prețul cel mai mare.
 • (9) Dacă nu se oferă nici prețul minim prevăzut la alin. (8), licitația se va amâna la un alt termen, pentru care se vor îndeplini din nou formalitățile de publicitate prevăzute de art. 762. La acest termen, care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitații, licitația va începe de la 50% din prețul inițial prevăzut în publicații sau anunțuri. Dacă nu se va obține nici acest preț, bunurile vor fi vândute, la același termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și atunci când la licitație s-a prezentat un singur ofertant.
 • (10) În toate cazurile, la preț egal, va fi preferat cel care are un drept de preempțiune asupra bunului urmărit.

 • (11) Dispozițiile alin. (8) și (9) nu sunt aplicabile la vânzarea bunurilor mobile supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii. În aceste cazuri, vânzarea se va face la orice preț și oricare ar fi numărul concurenților, chiar la primul termen.
 • (12) Executorul va ține o listă cu bunurile vândute și prețul cu care s-au vândut.

 

Atentie, unele persoane pot detine un drept de preemptiune asupra bunurilor mobile

Odata cu finalizarea procedurii de licitatie, titularul unui drept de preempțiune care nu a participat la licitație nu va mai putea să își exercite dreptul după adjudecarea bunului (art. 770 Codul de Procedura Civila).

 

DEPUNEREA SI CONSEMNAREA PRETULUI IN VANZAREA PARTILOR SOCIALE SRL – art. 771 Codul de Procedura Civila

 •  (1) După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preț, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată; la cererea sa, acceptată de creditor sau de reprezentantul său, prețul se va putea depune și ulterior, în cel mult 5 zile de la data licitației.

 • (2) În cazul în care adjudecatar este însuși creditorul urmăritor și nu participă alți creditori la urmărire sau, deși participă, aceștia se află într-un rang de preferință inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul prețului creanța sa, în tot sau în parte. Dacă prețul bunului este mai mare decât valoarea creanței, creditorul va putea depune în contul prețului creanța sa numai dacă depune, de îndată sau în cel mult 5 zile de la data licitației, diferența dintre prețul de adjudecare și valoarea creanței.
 • (3) Dacă prețul sau, după caz, diferența de preț nu se va depune potrivit alin. (1) sau (2), se va relua licitația ori, după caz, o altă modalitate de valorificare a bunului, la același termen sau la un alt termen, pentru care se vor împlini formalitățile de publicitate prevăzute de art. 762, iar primul adjudecatar va fi răspunzător atât de scăderea prețului obținut la a doua vânzare, cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta; aceste sume se vor stabili de către executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu și se vor reține cu precădere din suma depusă conform art. 768.
 • (4) Executorul judecătoresc va consemna de îndată sumele de bani încasate, păstrând dovada consemnării. Despre aceasta el va face mențiune și în procesul-verbal de licitație.

 

Cand se inchide licitatia publica si vanzarea partilor sociale SRL

In sfarsit, inchiderea licitatiei are loc de îndată ce din sumele obținute se pot acoperi toate creanțele ce se urmăresc, precum și toate cheltuielile de executare (art. 772, alin. (1) Codul de Procedura Civila).

Dupa inchiderea licitatiei, executorul judecatoresc va intocmi un proces verbal de licitatie (art. 773 Codul de Procedura Civila), care va cuprinde mentiunile prevazute la art. 679 Codul de Procedura Civila si, sub sanctiunea nulitatii:

a) arătarea locului, datei și orei când licitația a început și s-a terminat; b) indicarea procesului-verbal de sechestru și constatările prevăzute la art. 765 alin. (2); c) arătarea bunurilor vândute, prețul rezultat din vânzarea lor, precum și numele sau denumirea fiecărui adjudecatar.

 

Titlul de proprietate in urma cumpararii bunului mobil

Fiecare adjudecatar va primi de la executorul judecatoresc un titlu de proprietate care va cuprinde data și locul licitației, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat și, după caz, a prețului plătit sau care urmează să fie plătit. 

Certificatul eliberat fiecărui adjudecatar constituie dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor vândute; în cazul titlurilor de valoare nominative, adjudecatarul va putea obține transferul acestora pe numele său, în temeiul certificatului de adjudecare.

Dacă emitentul titlurilor refuză în mod nejustificat transferul, instanța de executare, la cererea adjudecatarului, va da o încheiere care va constata transferul intervenit.

Clauzele Abuzive din Contractele Bancare nasc Executari Ilegale

 

Ce inseamna de fapt licitatia publica si ce efect are pentru vanzarea partilor sociale SRL

Efectul adjudecarii bunului mobil la licitatia publica il reprezinta dobandirea dreptului de proprietate asupra bunului adjudecat, liber de orice sarcini, de catre adjudecatar (art. 775 Codul de Procedura Civila).

Este important de retinut faptul ca: “ În cazul vânzării silite la licitație publică nu există garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut” (art. 776 Codul de Procedura Civila).

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

Exista si o situatie in care este inadmisibila desfiintarea vanzarii si anume:

În cazul vânzărilor la licitație publică făcute în condițiile prezentei secțiuni nu este admisibilă nicio cerere de desființare a vânzării împotriva terțului adjudecatar care a plătit prețul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia.

Asemenea cerere nu poate fi făcută decât pe cale de acțiune principala.

Totusi, când adjudecatar a fost creditorul, vânzarea va putea fi desființată dacă există temei de nulitate, potrivit dreptului comun (art. 777 Codul de Procedura Civila).

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Cabinet Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol – executarea partilor sociale SRL – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.