Drepturile gravidelor la locul de munca in anul 2022

Drepturile gravidelor la locul de munca

Drepturile gravidelor la locul de munca in anul 2022 derivă din drepturile angajatului conform legislației în vigoare la 11 decembrie 2020, atât națională cât și comunitară.

Pentru a trasa liniile directoare legislative și a explica succint ce poate fi adus în discuție, trebuie avut în vedere întâi legislatia de la nivel european.

  • Directiva 92/85/CEE/19-oct-1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează
  • la nivel național: Legea 25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

La nivel terminologic, drepturile gravidelor sunt prevăzute în Directiva 92/85/CEE următorii termeni-cheie:

  • Lucrătoare gravidă: o femeie care își informează angajatorul despre starea sa, în conformitate cu legislațiile și/sau practicile naționale.
  • Lucrătoare care a născut de curând: o femeie care a născut de curând, în sensul legislației și/sau al practicilor naționale, și care își informează angajatorul asupra stării sale, în conformitate cu aceste legislații și/sau practici.
  • Lucrătoare care alăptează: o femeie care alăptează, în sensul legislației naționale și/sau al practicii naționale, și care își informează angajatorul asupra stării sale, în conformitate cu aceste legislații și/sau practici.

Pentru început, privitor la Drepturile gravidelor la locul de munca 2022 derivă din dreptul muncii, aș vrea să mă raportez la Codul Muncii și la dreptul la concediu de maternitate al femeii gravide și munca de noapte.

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în situația concediului de maternitate, potrivit art. 50, iar potrivit art 60, nu se poate dispune concedierea în timpul acestui concediu.

Drepturile gravidelor la locul de munca 2022 – Art. 128. [interzicerea muncii de noapte pentru minori, gravide şi mame care alăptează ]

(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

(2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Dar, pentru a ilustra cel mai bine Drepturile gravidelor la locul de munca 2022, ma voi raporta la două cauze celebre:

Jurisprudență europeană privind drepturile gravidelor la locul de munca 2022

(rezumat explicit al unor cereri de decizie preliminară formulate în temeiul articolului 267 TFUE ,Tribunal Superior de Justiție)

Drepturile gravidelor la locul de munca e o chestiune stringenta oriunde in lume.

Cauza C-41/17, Isabel González Castro împotriva Mutua Umivale și alții.

În prima cauză, Cauza C-41/17, Isabel González Castro împotriva Mutua Umivale și alții, raportată la Directiva 92/85/CEE, putem afirma că reprezintă un exemplu extins al art .128 din Codul Muncii.

În cauza C-41/17 părțile sunt Isabel Gonzalez Castro – reclamant, iar pârâții sunt Mutua Umivale, societate de asigurare, Prosigur Spania, unde reclamanta lucrează ca agent de securitate și Institutul Nacional de Segurudad Social (care se ocupă de riscuri de accidente și boli). Această cauză obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 Tratatul de funcționare al Uniunii Europene la Curtea superioară Galicia, Spania și presupune refuzul pârâților de a-i suspenda doamnei Castro contractul de muncă și ai acorda indemnizația de risc pe perioada post natală alăptării.

Așadar, doamna Gonzalez Castro lucrează ca agent de securitate pentru Prosegur, iar în noiembrie 2014 a născut un băiat, care ulterior a beneficiat de alăptare maternă. La 5 luni mai târziu (martie 2015), doamna efectuează muncă într-un centru comercial, în schimburi, programul de lucru fiind 8 ore. Aceste schimburi sunt asigurate în doi, dar și singură, între miezul nopții și 8 dimineața, de la 2 la 8 dimineața, 3-8 dimineața și 1-8 dimineața.

Dupa cum puteti observa Drepturile gravidelor la locul de munca sunt supuse abuzului si in Occident, nu doar in Romania.

În privința celorlalte probleme ridicate, care sunt tratate împreună, ele se referă la egalitatea de tratament, discriminare pe criteriul sexului și sarcina probei.

Așadar, acordarea certificatului medical, a prestației aferente pe durata alăptării și suspendarea contractului, presupune evaluarea riscului la locul de muncă, iar neacordarea acestora au ridicat probleme serioase precum încălcarea principiilor egalității de tratament și cel al discriminării pe criteriul sexului. În art 19 alineatul unu din Directiva 2006/54 este amintit că statele, în conformitate cu sistemul judiciar, într-o problemă legată de lezarea principiilor acestora, adică discriminare directă sau indirectă, sarcina probei îi revine paratului .

Într-adevăr, societatea de asigurare și cea de pază Prosegur, în raport cu INSS (Asociația Spaniolă de Pediatrie) susțin că reclamanta nu este expusă la riscuri și că munca în schimburi de noapte nu prezintă risc, cererile doamne Gonzales Castro fiind respinse pe baza unui formular-tip, făcând trimitere la liniile directoare din legislație, așadar fără o analiză specifică și concretă a situației în speță. Ca urmare, îi revine pâratului sarcina probei, dovada a evaluării riscurilor, analizei și a faptului că nu s-a încălcat principiul nediscriminării.

La art 19 al.(1) din Directiva 2006/54 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei se aplică și aici, când nu i-a fost analizată lucrătoarei situația concretă în care se află și au fost respinse cererile pe baza unei analize nespecifice fiind discriminată direct pe criteriul sexului. Acest aspect a fost verificat de Curte, iar pârâții urmează să facă dovada neîncălcării principiului, demonstrând că a existat o evaluare corespunzătoare a riscurilor la locul de muncă.

Cauza C-103/16, Jessica Porras Guisado împotriva Bankia SA și alții

În cea de-al doilea exemplu concret de încălcare a drepturilor lucrătoarelor gravide raportate la Directiva 92/85/CEE,Cauza C-103/16, Jessica Porras Guisado împotriva Bankia SA și alții. Aici este vorba despre interdicția concedierii, care se referă doar la ideea de a nu concedia salariata pentru motive care țin de starea ei, deci putea fi concediată cu condiția ca angajatorul să justifice motivele concedierii.

S-a decis că pe baza raspunsurilor la întrebările adresate Curții,

1)   Atunci când o lucrătoare gravidă, care a născut de curând sau care alăptează este concediată în cadrul unei proceduri de concediere colectivă, ea aparține atât grupului lucrătorilor protejați în temeiul Directivei 92/85, cât și celui al lucrătorilor protejați în temeiul Directivei 98/59. Pe acest temei, ea trebuie, așadar, să beneficieze concomitent de drepturile prevăzute de aceste directive, care sunt complementare. Astfel, atunci când decizia de concediere a fost luată pentru motive care în esență au legătură cu starea de graviditate a lucrătoarei interesate, ea este incompatibilă cu interdicția de concediere prevăzută în această directivă. În schimb, o decizie de concediere adoptată în perioada de la începutul sarcinii până la finalul concediului de maternitate nu ar fi contrară, cu condiția însă ca angajatorul să prezinte în scris motive bine întemeiate pentru concediere și ca respectiva concediere să fie permisă de legislația și/sau de practica națională în materie.

Pe tema – Drepturile gravidelor la locul de munca, Te pot interesa si urmatoarele articole:

Drepturile gravidelor la locul de munca 2022 conform legislatiei nationale

Daca esti interesata de Drepturile gravidelor la locul de munca, afla ca noi iti oferim tot ce trebuie sa stii. Recomandam si urmatorul articol:

În ceea ce privește legislația romană, legea 25/2004 pentru aprobarea O.U.G 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă prevede următoarele drepturi și obligații pentru salariatele gravide:

Obligații in ce priveste salariatele gravide

Art. 3 (1)Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. (2)În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 şi 25.

Art. 7 (1)În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e), acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. (2)De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 8 Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Drepturile gravidelor la locul de munca 2022

Art. 10 (1)În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (2), salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:

a)înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit dispoziţiilor O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c);

b)după data revenirii din concediul de lăuzie obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, până la 3 ani.

(2)Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de O.U.G. 158/2005.
(3)Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.

Cat este indemnizatia mamei

ATENTIE! Gravidele care trec prin executari silite beneficiaza de dispozitiile Articolului 729 din Codul de procedura civila – Limitele urmăririi veniturilor bănești

7) Alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

Indemnizatia mamei e prevazuta in Codul Muncii

La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe baza cărora se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale.”

La articolul 11, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins: “(21) În situaţia în care nu se îndeplineşte condiţia de la alin. (2) privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei, pentru acordarea acesteia, întregirea perioadei de 10 luni se face avându-se în vedere salariul minim brut pe economie, corespunzător perioadei creditate.”

La articolul 11, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins: “(31) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează cuantumul indemnizaţiei de risc maternal.”

Angajatorii au o serie de obligatii

Art. 12 (1)Pentru salariatele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) şi îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare. (2)Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare. (3)Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.

Drepturile gravidelor implica si reducerea cu 1/4 a orelor de lucru

Art. 13 În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale.

Art. 15 Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.

Art. 16 Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu de lăuzie, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. g) şi în cadrul concediului pentru lăuzie stabilit prin O.u.g. nr. 158/2005.

Drepturile gravidelor la locul de munca se intind si dupa nastere

Art. 17 (1)Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.
(2)La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic. (3)Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

(4)În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

Art. 19 (1)Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte.

(2)În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate la alin. (1) este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

(3)Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca respectivă.

(4)În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul de risc maternal conform art. 10 şi indemnizaţia de risc maternal, potrivit prevederilor O.U.G. 158/2005.

Drepturile gravidelor la locul de munca

Drepturile gravidelor la locul de munca impotriva executarilor silite

ATENTIE! Gravidele care trec prin executari silite beneficiaza de dispozitiile art. 729 Cod.proc.civila. ulterior nasterii

7) Alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

Drepturile gravidelor la locul de munca impun unele protectii si ulterior nasterii.

Noi credem ca ar fi o grava eroare ca angajata sa demisioneze doar pentru ca este urmarit silit de un executor judecatoresc.

Exista solutii, daca executarea silita e abuziva si, da statistic s-a dovedit ca majoritatea executarilor sunt ilegale, banii retinuti din salariu se pot intoarce la angajat prin Intoarcerea executarii Silite

Pe tema unei popriri, te mai pot interesa si urmatoarele articole:

https://velicu.eu/prosperocapital-executa-silita-ilegal-pensiile-romanilor/

https://velicu.eu/executari-silite-recuperatori-creante-clauze-abuzive-banci/

https://velicu.eu/eos-ksi-romania-poprire-salariu/

paralegal Alexandra Plaveti – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

Prezentul articol – Drepturile gravidelor la locul de munca 2022 – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.