Autorizatia de demolare constructie fara autorizatie – constructii ilegale

Promisiune de Vanzare

Ca sa intelegi cum si de ce nu e necesara autorizatia de demolare pentru a readuce terenul la starea initiala, prin demolare constructie fara autorizatie impusa de justitie, afla ce reprezinta si cand e necesara autorizatia de demolare, in raport cu constructii ilegale.

Recenta solutie de demolare constructie fara autorizatie, in raport cu un spatiu verde. mi-a adus aminte de un succes personal in lupta cetateanului cu autoritatile publice locale privind acele constructii ilegale, clasice deja pentru Bucuresti si alte orase importante.

demolare constructie fara autorizatie

Demolarea este, in principiu, o lucrare urbanistica, necesita autorizatie de demolare de la Primarie

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora se fac numai cu autorizatie de demolare, obţinuta în prealabil.

Încă din perioada anilor 50, potrivit Decretului nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, demolarea construcţiilor şi amenajărilor ce adăposteau locuințe se putea efectua numai pe baza autorizaţiei prealabile.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 50/1991, forma din data intrării în vigoare, demolarea construcţiilor de locuinţe se face doar prin autorizata de demolare, emisă de autoritatea publică locală.

Cum trebuie sa arata autorizatia pentru demolare

Trebuie precizat că autorizatia de demolare are același regim juridic ca şi autorizaţia de construire; se emite cu respectarea acelorași condiții generale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora și poate fi anulată de instanța de contencios administrativ.

Potrivit Anexei nr. 2 a Legii nr. 50/1991 și conform art. 42 din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, autorizaţia de demolare este actul final de autoritate al administraţiei publice competente potrivit legii, în baza căruia se pot executa lucrări de desfiinţare a construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor aferente, precum şi a amenajărilor, după caz. Demolarea (prin dezmembrare sau dinamitare) se poate efectua asupra construcţiilor de orice fel – civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de arta etc., precum și asupra instalaţiilor aferente construcţiilor.

Uneori, demolarea este impusa ca sanctiune contraventionala, si in acest caz nu e necesara autorizatia de demolare

Demolarea nu este doar o operațiune urbanistică pentru care este necesară autorizație, dar poate reprezenta și o sancțiune contravențională complementară aplicabilă de organele de control (Inspectoratul de Stat în Construcții, Poliția Locală) în cazul executării, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, precum şi a proiectelor aprobate, a clădirilor de locuințe.

Atentie, unele sanctiuni sunt abuzive, masura demolarii poate fi stearsa in instanta.

Potrivit legii-cadru din domeniul contravențional – O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, una din sancțiunile contravenționale complementare o reprezintă demolare constructie fara autorizatie şi aducerea terenului în starea iniţială.

Executarea fără autorizatie de demolare poate reprezenta și infracțiune dacă operațiunea vizează  următoarele lucrări:

– construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

– construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

– lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;

– organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote.

Poate fi reținută infracțiune și situația în care sunt executate în continuare lucrările după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, astfel rolul sancțiunii contravenționale fiind foarte important în impunerea ordinii publice în domeniul autorizării sau desființării construcțiilor.

În ce privește autorizația de demolare, trebuie amintit că, potrivit art. 33 din Legea nr. 50/1991, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice fără autorizatia de demolare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.

Așadar, observăm că legiuitorul a reglementat un termen de intrare în legalitate în care să fie obținută autorizația, termen ce poate fi introdus în procesul-verbal de constatare a contravenției. În cazul în care contravenientul nu va obține actul, la epuizarea termenului se poate aplica măsura complementară a desființării construcţiilor. În speță, agentul constatator a aplicat prin procesul-verbal încă de la început măsura complementară a desființării lucrărilor nelegal realizate în termen de 15 de zile de la expirarea termenului de 90 de zile privind necesitatea intrării în legalitate.

Scopul acordării termenului de intrare în legalitate este de a permite contravenientului luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. Durata termenului este lăsată la dispoziția organului de constatare.

In caz de constructii ilegale, oprirea santierului poate fi impusa si de Politia Locala, desi se intampla foarte rar

Conform art. 59 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, organul de control care a sancţionat contravenţional fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei, sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. În acest sens, autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

Rolul instanțelor de judecată, în vederea constatării necesității și totodată a legalității măsurii complementare a desființării de constructii ilegale, este unul esențial în vederea evitării abuzului de orice natură din partea administrației publice locale.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

https://velicu.eu/antecontractul-de-vanzare-promisiune-de-vanzare-imobiliare/

https://velicu.eu/parcelarea-dezmembrare-dezilipire-impartire-imobile-urbanism/

https://velicu.eu/proces-verbal-de-receptie-fara-spaga/

https://velicu.eu/avocat-specializat-in-constructii-urbanism-primaria-sector-5/

https://velicu.eu/juridice/certificatul-de-urbanism-ilegal-anulare/

https://velicu.eu/juridice/certificat-urbanism-cerere-avocat/

Demolare constructie fara autorizatie reprezinta o sanctiune impusa de justitie

Chiar daca constructorul detine o autorizatie de construire, anularea autorizatiei de construire genereaza situatia in care constructorul a edificat fara autorizatie, caci anularea presupune lipsa unui act administrativ valabil.

Sunt cazuri in care se poate obtine demolare constructie fara autorizatie cand legea o impune.

De exemplu. art. 9 alin. 1) Legea 24 din 2007 – prevede : Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcţiei . Asadar, daca terenul pe care se edifica constructii ilegale reprezinta spatiu verde, opereaza sanctiunea demolare constructie fara autorizatie, ce poate fi impusa de Tribunal.

Trebuie sa va judecati in contradictoriu cu Primarul caci art 18 alin. 1), prevede ca răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice.

Mai mult, pe capatul de cerere – demolare constructie fara autorizatie – ar avea calitate procesual pasiva Secretarul Primariei si Arhitectul Sef al acelaiasi Primarii intrucat demolarea, in acest caz, reprezinta o forma de acoperire a prejudiciilor.

Daca terenul e incadrat in documentatii de urbanism sau are amenajari specifice spatiilor verzi, regimul sau juridic cuprinde o servitute negativă de a nu construi, care grevează parcela, și o zonă de utilitate publică raportat la funcțiunea spațiului verde amintită la art. 60 alin. 2) din Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991.

Teza potrivit căreia parcela beneficiază de o servitute negativă se justifică raportat la dreptul comun, potrivit căruia legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie în interes public, fie în interes privat. Este logic că din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, parcela beneficiază de o Interdicţie de construire (non aedificandi), o regulă urbanistică potrivit căreia este interzisă emiterea de autorizaţii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă. Același Cod civil din 2011, prin art. 603, impune ca dreptul de proprietate să respecte sarcinile privind protecția mediului.

A se vedea art. 60 alin. 2) din Normele metodologice de aplicare a L 50/1991: c) terenuri aparent libere – terenurile fără clădiri, asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite şi executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spatiile verzi şi de protecţie, locuri de joacă pentru copii, trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane – inclusiv zonele de protecţie aferente -, rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc.),

2. Un alt temei de drept pentru a obtine demolare constructie fara autorizatie reprezinta  art 24^1 alin. (1) legea 50/1991, potrivit căruia instanţa de judecată, prin hotărârea prin care soluţionează fondul cauzei, poate dispune demolare constructii fara autorizatie.

Si eu am trecut printr-o situatie asemanatoare, vecinul a ridicat constructii ilegale, a trebuit sa cer si sa obtin in justitie demolare constructie fara autorizatie

 • Reclamant Velicu Daniel
 • Parat Primarul Sector 5
 • Arhitectul Sef Primaria Sector 5
 • Secretarul Primaria Sector 5
 • Solutia : Admite în parte acţiunea, astfel cum a fost completată şi precizată. Anulează Autorizaţia de construire nr. 210-F/03.06.2016 emisă de Primăria Sector 5 Bucureşti. Obligă în solidar pârâţii la demolare constructie fara autorizatie, in urma anularii autorizatiei de construire nr. 210-F/03.06.2016 şi la aducerea terenului la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări urmând a fi suportate de pârâtul Mocanu Marcel. Admite în principiu cererile de intervenţie accesorie formulate în interesul reclamantului de Pahonie Radu Călin şi Asociaţia pentru Consolidarea Democraţiei şi Protejarea Drepturilor Omului Prom Drom. Admite cererile de intervenţie accesorie în interesul reclamantului formulate de Pahonie Radu Călin şi Asociaţia pentru Consolidarea Democraţiei şi Protejarea Drepturilor Omului Prom Drom.
demolare constructii fara autorizatii

M-am trezit cu constructii ilegale pe spatiul vecin, prin dezafectarea unui spatiu verde cu loc de joaca pentru copii aferent.

Parcela respectivă a primit ca efect al legii reglementarea de la art. 60 alin. 2) din Normele metodologice de aplicare a L 50/1991, adică c) terenuri aparent libere – terenurile fără clădiri, asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite şi executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spatiile verzi şi de protecţie, locuri de joacă pentru copii, trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane – inclusiv zonele de protecţie aferente -, rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc.), astfel că parcela beneficiază sau trebuie să beneficieze de o protecție adecvată din partea autorităților, aspect ce nu s-a întâmplat ci dimpotrivă, mai ales că destinația terenului a fost trecută eronat în Certificatul de Urbanism

Am intampinat zeci de piedici, am recuzat si acuzat judecatori, am sesizat zeci de institutii si autoritati, am fost in eventualul loc in care te afli tu acum.

Am cerut si obtinut demolare constructie fara autorizatie, desi am intampinat serioase dificultati, ajung la un moment dat sa ma tem pentru mine si familia mea caci adversar este gruparea BULAT.

Am trecut principalele piedici, pe care trebuie sa le analizezi daca ai de a face cu constructii ilegale:

 • vecinii: Intr-un condominiu se va gasi intotdeauna un “ajutor” pentru investitor, chiar daca iti e vecin, gata sa ajute infractorii prin toate metodele, doar sa obtina un beneficiu. Nu te astepta sa gasesti ajutoare printre vecini, romanii de fel sunt lasi si gata sa dea mana cu dracu’.
 • Primaria: e important sa sesizezi Primaria cu plangere prealabila chiar daca a fost demarat deja santierul, altfel in instanta Primaria se va folosi de lipsurile procedurii initiate de tine.
 • Politia Locala sau cea nationala: trebuie sa sesizezi aceste institutii dar te vor dezamagi prin controlul pe care il vor face, eventual nici nu vor da curs solicitarii tale.
 • Inspectoratul de Stat in Constructii si alte institutii: Din pacate trebuie sa sesizezi si aceste institutii si autoritati, insa solutia va veni doar de la Tribunal – sectia contencios administrativ.
 • Procurorii: va recomand insistent sa uitati de acesti din urma “profesionisti”, va vor inchide usa intrucat nu vor sa intervina cu adevarat in afaceri, desi pasivitatea lor e un abuz grav in multe cazuri. Desi, veniturile si sporurile procurorilor sunt cele mai ridicate din tara, pasivitatea lor e criminala. Voi reveni pe aceasta ” tema ” cu alta ocazie.

Ce ma motiveaza este ca am inovat jurisprudenta in lupta cetateanului cu autoritatile publice locale, pe tema constructii ilegale.

Personal, am obtinut hotarare de demolare constructie fara autorizatie, in contradictoriu cu Arhitectul Sef si Secretarul Primariei Sector 5.

Dealtfel, norma din Legea 350/ 2001 este clara insa nu a mai fost aplicabila in acest sens, cel folosit de mine:

 • Art.34 Emiterea de certificate de urbanism (…) cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate, atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.
 • Art.27^1 Primarul/Primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-şef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuţii în domeniul urbanismului: d) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate.

Exista solutii impotriva acelor constructii ilegale, important este sa stii ce urmaresti si sa gasesti ajutoarele potrivite in lupta cu autoritatile publice locale si investitorii, in cele mai multe cazuri, grupari ce apeleaza la imobiliare pentru a spala banii din infractiuni.

Cabinet de avocatura Daniel Velicu & AsociatiiAvocat Velicu Daniel

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.