Contestatie la Executare – Lupta cu Bancile și Recuperatorii de Creante

Contestatie la Executare silita – o expresie întâlnită în limbajul Avocatilor care Câștiga Procesele cu Bancile, ori impotriva Recuperatorilor de creante. Însă, trebuie sa înțelegeti importanța Contestarii Executarii Silite, întrucât doar prin aceasta puteti anula Executarea Silita Ilegala și sa va salvati bunurile și conturile.

contestatie la executare silita

Contestatie la Executare Silita – Definitie, efecte legale

Pentru a intelege Contestarea Executarii Silite, trebuie amintit ca procesul civil are doua faze, în starea sa tipica; in Faza a doua, o Contestatie la executare Silita joaca un rol esential.

Executarea silita – a doua fază – poate să apară numai când debitorul nu îşi execută obligaţiile de bună voie. Executarea este efectuata de executorii judecătoreşti, acestia îşi desfăşoară activitatea independent de instanţele de judecată.

O Contestatie la executare silita reprezinta instrumentul legal prin intermediul căruia debitorii pot obţine desfiinţarea măsurilor ilegale din faza executarii silite.

Formele de executare pot fi: urmărirea silită mobiliara sau imobiliara, sechestrul mobiliar ori imobiliar, poprirea salariului s.a.

Prin intermediul contestarii executarii silite, puteti contesta insasi executarea silita precum şi orice act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.

Cu alte cuvinte, printr-o contestatie la executare silita, se poate critica orice neregularitate procedurală săvârşită cu prilejul activităţii de urmărire silită.

Într-un articol anterior, am expus PE LARG, situatiile clasice în care regasim Executari silite Ilegale.

Contestaţiile la executare pot avea ca obiect şi împărţirea bunurilor proprietate comună, adică efectuarea partajului judiciar, la cererea expresa a creditorului.

Nerespectarea normelor legale, privitoare la executarea silită sau la executarea oricărui act de executare, atrage anularea actului respectiv.

Condiţiile legale pentru pornirea executării silite sunt :

– Existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile.

Lipsa oricarei trasaturi, in special cea de a fi certa,  poate oferi debitorului posibilitatea anularii executarii prin contestatie executare silita. 

– Existenţa unui titlu executoriu valabil.

In privinta acestei conditii amintim un singur exemplu : procesul verbal de constatate a contraventiei, necomunicat in prealabil contravenientului.

Competenta instantei, obiectul contestarii executarii silite și persoanele ce pot formula Contestatie la executare.

Înainte de toate, NU va recomandam sa formulati singuri contestatia la executare, rândurile din prezentul articol vizeaza doar informarea debitorilor asupra aspectelor generale, neavand statutul unei consultatii. Contestatia la executare reprezinta o activitate complexa, cu numeroase obstacole.

Participanţii la executarea silită sunt creditorul, debitorul, organele de executare, instanţa judecătorească, terţele persoane s.a.

Instanţa competentă a se pronunța asupra unei contestaţii la executare silita nu poate examina hotărârea judecătorească definitivă. În sens contrar, s-ar încălca principiul autorității lucrului judecat.

Situatia executarilor silite , demarate in baza unor contracte de credit

Dacă executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, precum un contract de credit cesionat către un recuperator de creante precum INVESTCAPITAL LTD, este conturata o excepție.

Executarile silite ale recuperatorilor de creante se bazeaza, in special, pe Clauzele abuzive din contractul de credit, incheiat cu Banca sau IFN-ul.

În acest caz, prin contestatie executare silita se poate critica insasi legalitatea cesiunii contractului de credit. 

Chiar dacă nu sunteți dvs debitorul, puteţi formula contestaţie executare silita (daca aveti calitatea de terţ faţă de raportul juridică dintre creditor şi debitor) cu condiţia să dovediti un interes sau că prin actele de executare întocmite aţi fost vătămat.

Este recomandabil ca, prin contestaţie executare silita, sa cereți şi anularea încheierii prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie sau, după caz, încuviinţarea executării silite dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine instanţei de executare.

Daca aţi promovat o contestaţie privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa de soluţionare revine instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută.

Când contestaţia formulată vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.

Contestatie la executare silita . Termenele privind formularea.

Termenul în care se poate formula o contestatie la executare silita este de 15 zile de la data când :

– aţi luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestaţi sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare ;

– dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie, dacă aveţi calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.

– de la data primirii somaţiei ori de la data când aţi luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu aţi primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Dacă aveţi calitatea de terţă persoană ce aţi pretins un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, puteţi formula contestaţie executare silita în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.

Neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat mai sus va ofera dreptul de a formula o actiune separata, în condiţiile legii.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu o puteţi face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

Așa cum descriam în acest ARTICOL, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. Termenele pot fi și mai scurte dar și mai lungi în funcție de natura serviciului.

E important sa nu confundați prescriptia dreptului de a cere executarea silita cu Perimarea Executarii Silite. Perimarea opereaza în șase luni, tot prin contestatie executare silita e constatata, presupunand lipsa activitatii în dosarul de executare.

Contestaţia executare silita se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata unui proces normal

Prin urmare, contestaţia prin care sesizaţi instanţa de judecată trebuie să cuprindă elementele prevăzute de lege, pentru cererea de chemare în judecată. La cererea de chemare în judecată veţi alătura atâtea copii de pe inscriusi câţi intimaţi sunt. De obicei exista un singur creditor. Dacă criticati și cheltuielile de executare, trebuie sa formulati contestatie executare silita și împotriva actelor emise de executorul judecatoresc.

Contestaţia executare silita se timbrează cu o taxa judiciara a carei valoare depinde de valoarea debitului. Totuși, valoarea taxei de timbru nu va putea depasi un prag maxim. Pentru reducerea ori scutirea de la plata taxei judiciare sau pentru plata acesteia în transe puteți apela la ajutorul public judiciar. In acest sens, tot judecatorul va decide.

contestarea executarii silite

Suspendarea Executarii Silite se poate solicita odată cu o Contestatie la executare ori printr-o cerere distincta

Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.

Suspendarea executării silite poate fi voluntară, legală (de plin drept) şi facultativă.

Suspendarea legală de plin drept:

a. – debitorul a decedat – executarea silită se suspendă de drept şi poate fi continuată împotriva moştenitorilor numai după un anumit termen de la data decesului. Dacă printre moştenitori sunt şi minori executarea silită va fi suspendată până la numirea reprezentantului legal.

b. – dacă se urmăreşte un imobil ipotecat, instrăinat iar dobânditorul acelui bun solicită instanţei de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeaşi datorie, aflate în posesia debitorului principal, urmărirea silită privind imobilul ipotecat, înstrăinat este suspendată de drept până la soluţionarea cererii.

In cazul contestarii executarii silite , instanţa de executare poate dispune Suspendarea Executării Silite pentru Motive Temeinice. In acest caz, prezenta unui Avocat, specializat in contestarea executarii silite, este imperativa, intrucat doar avocatii ce castiga procese cu bancile ori recuperatorii va pot oferi raspunsul.

Instanţa poate suspenda executarea dacă depuneţi o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Vă atenţionăm că suma pe care o datoraţi cu titlu de cauţiune se depune la CEC-SA sau la orice altă instituţie bancară pe numele Instantei de judecată sau, după caz, a executorului judecătoresc.

Asupra cererii de suspendare a executării silite formulate în condiţiile de mai sus, instanţa se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat.

În cazuri urgente, puteţi formula si cerere de Suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, în condiţiile susmenţionate – Motive Temeinice.

Cererea se adresează instanţei care, dacă aţi plătit cauţiunea poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.

Cautiunea se restituie contestatorului daca creditorul nu a formulat cerere pentru plata unor despagubiri, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care prin hotărâre definitiva, s-a soluţionat fondul cauzei.

Dacă va fi admisa contestarea executarii silite, instanţa, după caz va dispune una din urmatoarele solutii:

    • va anula actul de executare contestat sau va dispune îndreptarea acestuia,
    • va anula ori înceta executarea silita,
    • va dispune anularea ori lămurirea titlului executoriu
  • va obliga executorul la efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

O Contestatie la executare va ofera dreptul la Intoarcerea executarii silite – Unul din efectele formularii cu succes a contestatiei la executare

Printre efectele contestarii executarii silite, se număra atât obligarea creditorului la achitarea cheltuielilor de judecată cât și întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

Cu alte cuvinte, puteți cere și obtine restituirea banilor sau a bunurilor executate silit ilegal, alături de obligarea bancii ori a recuperatorului de creante la plata eventualului onorariu, plătit anteior unui Avocat ce v-a redactat și susținut acea contestatie executare silita.

Soluţionarea cererii pentru întoarcerea executării este de competenţa instanţei care a desfinţat titlu executoriu sau un act de executare.

Dacă instanţa care a desfinţat hotărârea judecătorească executată a dispus rejudecarea în fond a procesului, dar nu a luat şi măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură poate fi dispusă de instanţa care rejudecă fondul pricinii.

În ipoteza în care nici instanţa care rejudecă pricina nu dispune restabilirea situaţiei anterioare, cel interesat poate sesiza instanţa competentă.

Aceeaşi instanţă este competentă şi în cazul în care titlu executoriu a fost emis de un alt organ decât de o instanţă judecătorească (comisie ce judecă unele litigii).

Restabilirea situaţiei anterioare consta într-una din urmatoarele variante:

– restituirea bunurilor asupra cărora s-a efectuat executarea silită, situaţie în care adjudecătorul i se va restitui de creditor suma plătită reactualizată în funcţie de rata inflaţiei;

– restituirea bunului vândut dacă adjudecătorul a săvârşit o fraudă în legătură cu cumpărarea bunului;

– restituirea de către creditor, a sumei rezultate din vânzarea bunului mobil, actualizat în funcţie de rata inflaţiei dacă restituirea în natură a bunului nu mai este posibilă.

In concluzie, este evident ca legea apara debitorii de Executari Silite Ilegale. Solutia reprezinta o Contestatie la Executare.

E important sa intelegi ca printr-o Contestatie la executare silita poti scapa de datorie, creditor si executarul judecatoresc.

Este esential modul in care formulezi o contestatie la executare silita.

Atentia la detalii si, in special, la respectarea Conditiilor legale pentru contestarea executarii silite intrucat sunt esentiale.

Si eu am fost executat Silit Abuziv. Vezi AICI cum am scapat de propria executare.

Stiu ce inseamna sa ai conturile bancare blocate la cererea pretinsului creditor.

Cunosc sentimentul nesigurantei si frica, generate de accessarea abuziva a fortei coercitive a statului impotriva ta.

Nu cadeti in capcana de a actiona singuri, apelati la un Avocat, expert in contestatia la executare silita.

POTI COMPLETA FORMULARUL PENTRU A-TI EXERCITA DREPTUL LA O CONTESTATIE LA EXECUTARE


Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu