Ce inseamna PUZ – Plan Urbanistic Zonal | Avocat Velicu Daniel

Accesiunea imobiliara artificiala

Nu fac politica, dar stiu ce inseamna PUZ – Planul Urbanistic Zonal – si vreau sa ofer cunoasterea mea celor interesati. De cand ma stiu sunt pasionat de urbanism, am scris si o carte pe tema urbanism constructii.

Primarul Municipiului Bucuresti Nicusor Dan propune Consiliului General suspendarea pe o perioadă de doi ani a PUZ-urilor din sectoarele 2,3,4,5 și 6.

Stirile recente, referitoare la suspendarea PUZ-urilor pe sectoarele municipiului Bucuresti, reamintesc nivelul scazut de cultura generala al cetatenilor.

Ce este PUZ ca definitie legala si sociala

PUZ reprezinta Instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată.

In limbaj simplu, PUZ inseamna legea unui anumit teren, ce limiteaza construirea la anumite dimensiuni sau destinatii.

Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.

PUZ reprezinta una dintre documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, alaturi de planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi.

Zona minimă reglementată care face obiectul unui plan urbanistic zonal se stabileşte conform prevederilor art. 32 alin. (4) din Legea nr 350 / 2001.

Cine emite un PUZ

Un PUZ este elaborat / propus de investitor sau de autoritatea publica locala.

PUZ se aproba de Consiliile Locale / Consiliul General al Municipiului Bucuresti, raportat la autonomia locală.

Conform art. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, autonomia locala reprezinta dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

Ce cuprinde un PUZ

Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

a) organizarea rețelei stradale;

b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;

c) modul de utilizare a terenurilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic și circulația terenurilor;

f) protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

Cand este obligatoriu un PUZ

Elaborarea Planului urbanistic zonal de investitor sau autoritatea publica locala este obligatorie în cazul:

a) zonelor centrale ale localităților;

b) zonelor construite protejate și de protecție a monumentelor;

c) zonelor de agrement și turism;

d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii;

e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;

f) infrastructurii de transport;

g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;

h) altor zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii. 

Prevederile nu se aplică în situația în care planurile urbanistice generale reglementează condițiile de autorizare a investițiilor din zonele menționate, cu excepția zonelor construite protejate.

Cand stim sigur ca este necesar un PUZ si ce va cuprinde acesta

Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general.

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise. 

Terenurile agricole sunt introduse in intravilan cu ajutorul unui PUZ

Introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole și a celor amenajate cu îmbunătățiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUZ pentru care în prealabil a fost obținut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Autoritatea publica locala va expedia PUZ-urile aprobate la autoritatile ce administreaza Cadastrul si Cartile Funciare

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoțită de documentația de aprobare a PUZ către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

ATENTIE! După aprobare Planul urbanistic zonal, împreună cu regulamentul local de urbanism aferent, este opozabil în justiție.

Ce inseamna PUZ raportat la inscrisurile continute

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii, structurate în piese scrise şi desenate.

Piesele scrise sunt formate, cel puţin, din memoriul general şi regulamentul local de urbanism.

Memoriul general are următorul conţinut-cadru:

a) descrierea situaţiei existente; b) concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente; c) soluţiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.

Planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor propuse prin planul de urbanism zonal, conform avizului de oportunitate prevăzut la art. 32 alin. (3) din Lege, evidenţiază categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale, precum şi etapizarea realizării investiţiilor.

Piesele desenate din cadrul PUZ

Piesele desenate sunt planşe realizate pe suport topografic actualizat şi cuprind:

a) încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul P.U.Z. (relaţionarea cu prevederile P.U.G.), stabilită după caz, prin avizul de oportunitate. Scara recomandată este 1:2.000 sau 1:5.000;b) analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidenţierea disfuncţionalităţilor din punct de vedere al funcţiunilor, fondului construit, circulaţiilor, sistemului de spaţii publice, regimului juridic, echipării tehnico-edilitare. Scara recomandată este 1:500 sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat;c) propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcţională şi echipare edilitară pentru zona ce face obiectul P.U.Z., la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei existente;d) propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate publică;e) propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente sau la scară redusă.

Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în format A2, A3 sau A4, care însoţesc părţile scrise şi care au rol de susţinere a propunerilor din P.U.Z. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea zonei studiate.

PUZ va fi insotit de un regulament

Regulamentul local de urbanism detaliază sub formă de prescripţii (permisivităţi şi restricţii) reglementările P.U.Z.

P.U.Z. şi regulamentul local de urbanism aferent acestuia, odată aprobate, devin acte de autoritate ale administraţiei publice locale, opozabile în justiţie.

După aprobare, P.U.Z. şi regulamentul local de urbanism aferent acestuia sunt utilizate la:

a) eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.;

b) fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;

c) declanşarea procedurilor legale pentru realizarea de investiţii ce implică exproprieri pentru cauză de utilitate publică;

d) respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.Z. şi ale regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate;

e) alte operaţiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Ce inseamna PUZ pentru zona construita protejata

Planurile de urbanism zonale pentru zone construite protejate, ca tipologie distinctă de documentaţie de urbanism ce se realizează în aplicarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a iii-a, zone protejate, se elaborează în conformitate cu Reglementarea tehnică “Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003.

Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970.

Cine poate semna un PUZ

Conform Art. 11 Regulamentul din 29.07.2010 privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora se semnează numai de către următorii specialişti atestaţi de Registrul Urbaniştilor din România: urbanişti diplomaţi, master urbanişti, urbanişti, peisagişti diplomaţi, master peisagişti, urbanişti-peisagişti, arhitecţi-urbanişti şi licenţiaţi în arhitectură specializaţi în urbanism.

S-ar putea sa te intereseze si urmatoarele articole:

https://velicu.eu/juridice/autorizatie-de-construire-30-de-zile-acte-necesare-legea-50-1991/

https://velicu.eu/proces-verbal-de-receptie-fara-spaga/

https://velicu.eu/juridice-certificatul-de-urbanism-ilegal-anulare/

https://velicu.eu/parcelarea-dezmembrare-dezilipire-impartire-imobile-urbanism/

https://velicu.eu/servitutea-de-trecere-auto-despagubiri/

Un PUZ poate fi suspendat de autoritatea publica locala ce l-a aprobat?

Odata admis prin Hotarare si publicat in Monitorul Oficial, un PUZ nu poate fi suspendat de autoritatea emitenta.

Consiliile locale / Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu au fost proiectate pentru asemenea activitati.

Observand ce inseamna PUZ, trebuie sa intelegem esenta si continutul autonomiei publice locale.

Autonomia publica locala nu ofera dreptul autoritatii la abuz, suspendarea PUZ ar fi posibila doar in urma unui abuz de putere.

Un PUZ poate fi suspendat doar in Justitie, cu dovedirea unui prejudiciu personal sau public.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Avocat Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.