Un Avocat anuleaza Executarea silita a creantei fiscale pretinsa de Primar

executat de anaf si ditl

Treci prin Executarea Silita a creantelor fiscale in mod abuziv si nelegal ? Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desființat sau modificat de către organul fiscal competent.

 

Si tu poti fi executat silit abuziv și nelegal de DITL / ANAF

 

Eu am anulat executarea silita a creantei fiscale, pornita vadit ilegal de roboteii (programul software) din Primaria sector 5. 

 

Însă după cum se poate observa mai jos, am anulat dosarul și actele prin care a fost demarata executarea silita a creantelor fiscale

http://portal.just.ro/312/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000309493&id_inst=312

Solutia pe scurt: Admite contestaţia, astfel cum a fost modificată de contestatorul VELICU DANIEL, în contradictoriu cu intimaţii SUBUNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SECTOR 5 şi DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5. Anulează executarea silita, precum şi toate actele de executare emise în dosarul de executare fiscală 1079290/13.11.2016. Obligă intimata la plata către contestator a sumei reprezentând cheltuieli de judecată. Document: Hotarâre  760/2018  24.05.2018

http://portal.just.ro/98/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000309493&id_inst=98

Complet: Complet 1 Apel Tip solutie: Nefondat Solutia pe scurt: În baza art. 480 Cod procedură civilă, respinge apelul declarat de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti împotriva sentinţei civile nr. 760/24.05.2018 a Judecătoriei Slobozia.

Au dispus executarea silita a patrimoniului meu, insa, acum, eu voi executa silit Primaria pentru cheltuieli de judecata de aproape zece ori mai mult.

 

DITL / Primariile pot demara abuziv executarea silita a creantei fiscale 

 

In fapt, poti fi amendat ilegal, in lipsa, de Directia Locala de Impozite si Taxe ori A.N.A.F.

Cauza pentru care Primariile demareaza executarea silita rezida si in diverse procese verbale.

Functionarii din Primarii pot activa programul soft, astfel pot demara executarea silita a creantei fiscale, una vadit abuziva și nelegala.

Executat silit de ANAF si DITL in mod ilegal | Avocat executari

 

Cum obtii suspendarea executarii silite a creantei fiscale

 

Conform art 32 din Ordonanta 2/2001, plângerea expediata Judecatoriei împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei suspendă executarea de drept.

Anterior contestarii demararii executarii, poti contesta eventualul proces verbal de constatare a contraventiei.

Ulterior primirii intampinarii, Roboteii din primărie au dispus poprirea conturilor și executarea imobiliara, deși executarea era suspendata.

Suspendarea înseamnă ca Primaria nu poate acționa în niciun fel pentru executarea silita a creantei fiscale.

Totuși, roboteii au nesocotit aceasta interdictie în executarea silita a creantei fiscale.

Astfel, deși executarea amenzii era suspendata de drept din cauza procesului în care am criticat legalitatea procesului verbal, roboteii primariei și-au făcut de cap.

 

Un avocat specializat pe executarea silita a creantei fiscale vede altfel executarile silite demarate împotriva clientilor

 

Demersurile pe care le-am facut pentru a scapa de executarea silita a creantei fiscale sunt dificile și complexe.

Timpul pierdut cu anularea executarii silite a creantei este important, de aceea mulți debitori apeleaza la un Avocat specializat în executari silite.

Poprirea salariului tau e anulabila oricand in anul 2024

In acelasi timp, Contestarea Executarii Silite presupune o activitate constanta pentru mine.

Cunosc sentimentul nesigurantei, generat de accesarea abuziva a forței coercitive a statului impotriva ta.

Înțeleg stresul generat de Poprirea instituita abuziv pe salariu de Primărie ori ANAF.

Ca avocat, preiau stresul debitorilor executati silit abuziv de creditorii precum Bancile, Recuperatorii de creante, A.N.A.F., DTIL sau Primariile.

Tratez fiecare dosar ca și cum aș fi eu cel executat silit, întrucât cunosc prea bine cât de grav poate fi accesarea abuziva Forței Coercitive a Statului Roman.

 

Poprirea tertilor – legea popririi – este neconstitutionala

 

ZECE motive privind executarea silita a creantelor fiscale in mod ILEGAL si ABUZIV

Darea in Plata te scapa de creditul bancar | Avocat Dare in Plata

Dreptul de a fi ascultat este ignorat de organul fiscal

 

Procedura de control, ce a generat solutia contestabila / sanctiunea pusa in executare, s-a desfasurat cu incalcarea dreptului contribuabilului de a fi ascultat.

Dreptul de a fi ascultat este expres si clar reglementat in Codul de procedura fiscala, fiind un drept esential al contribuabilului.

Înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei.

 

Dar ATENTIE, organul fiscal nu este obligat să respecte dreptul de a fi ascultat  când:

 

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;

b) cuantumul creanțelor fiscale urmează să se modifice cu mai puțin de 10% din valoarea creanței fiscale stabilită anterior;

c) se acceptă informațiile prezentate de contribuabil/plătitor, pe care acesta le-a dat într-o declarație sau într-o cerere;

d) urmează să se ia măsuri de executare silită;

e) urmează să se emită deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

Mare grija la curtia postala. caci audierea se consideră îndeplinită în următoarele situații:

a) contribuabilul/plătitorul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii;

b) contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii.

Consecintele nerespectarii dreptului de a fi ascultat

 

Dar, daca organul fiscal era obligat a-ti respecta dreptul de a fi ascultat si nu a respectat procedura, excepția lipsei audierii poate fi invocată de contribuabil/plătitor odată cu formularea contestației.

Ori de câte ori organul fiscal trebuie să stabilească un termen pentru exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații de către contribuabil/plătitor, acesta trebuie să fie rezonabil, pentru a da posibilitatea contribuabilului/plătitorului să își exercite dreptul sau să își îndeplinească obligația.

Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal.

 

Actul administrativ fiscal este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competența

 

Aici, vei gasi informatii privind competenţa organelor fiscale şi a conflictului de competenţă, reglementate de Codul de procedură fiscală. 

 

Actul administrativ fiscal nu cuprinde unul dintre elementele esentiale

 

Actul administrativ fiscal nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal.

 

Actul administrativ fiscal este afectat de o gravă și evidentă eroare.

 

Actul administrativ fiscal este afectat de o gravă și evidentă eroare atunci când cauzele care au stat la baza emiterii acestuia sunt atât de viciate încât, dacă acestea ar fi fost înlăturate anterior sau concomitent emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa.

 

Creditul cesionat la recuperatori Kruk, Eos s.a. nu e titlu executoriu

Mare grija la ce argumentele prezinta organul fiscal in actul administrativ

 

Actul administrativ fiscal este ilegal emis cand organul fiscal nu prezintă argumentele pentru care nu ia în considerare opinia prealabilă emisă în scris sau soluția adoptată de organul fiscal sau de instanța de judecată, în cazul în care contribuabilul/plătitorul a prezentat organului fiscal anterior emiterii actului administrativ-fiscal respectiva opinie/soluție.

 

Actul administrativ fiscal anterior a fost anulat ori desfiintat pe cale administrativa

 

Anularea ori desființarea totală sau parțială, cu titlu definitiv, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale principale atrage o serie de efecte.

Printre aceste efecte, vorbim si de anularea, desființarea sau modificarea, totală sau parțială, atât a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate, desființate ori modificate, cât și a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale anulate, desființate sau modificate, chiar dacă actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare ori nu au fost contestate.

În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului/plătitorului, emite un nou act administrativ fiscal, prin care desființează sau modifică în mod corespunzător actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.

 

Prescriptia extinctiva a dreptului de creanta fiscala genereaza executarea silita a creantei fiscale abuziv

 

Prscriptia extinctiva reprezinta unul din mijloacele larg raspandite privind Stingerea creanțelor fiscale, alaturi de plată, compensare, executare silită, scutire, anulare,  dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege.

Creanțele fiscale se sting prin prescripție, termenul fiind de 5 cinci ani, ca regula.

ATENTIE! Termenul de prescriptie incepe sa curga, ca si regula, de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut dreptul organului fiscal de a percepe debitul.

Emiterea unui act administrativ fiscal nu mai este posibilă în situația in care s-a împlinit termenul de prescripție prevăzut de lege.

 

Termenul de prescriptie extinctiva poate cunoaste si exceptii

 

Prescriptia raspunderii pentru neplata rovinietei 

 

Stiai ca art. 9 alin. (8) din OG 15/2002 stabileste un termen de prescriptie de doar 2 luni? În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.  Procesul-verbal de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.

Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei, conform articolului 9 alin. (10) din OG 15/2002. Acest lucru înseamnă că dacă vă regăsiți în situația în care au trecut mai mult de 4 luni între data la care ați fost prins fără rovinietă valabilă prin mijloacele tehnice specifice (camere video) și data la care ați primit procesul-verbal de constatare a contravenției, puteți contesta procesul-verbal în instanță invocând prescripția extinctivă având câștig de cauză și nemaifiind nevoie să plătiți cuantumul amenzii.

 

Alte situatii

 

Exceptional, termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.

Exista o serie de termene speciale, precum cel izvorat din hotarari ale instantelor ce aplica dispozitiile din Codul penal.

Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

ATENTIE! Aici, termenul curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie în termen de 5 ani începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se împlinesc 6 luni de la încheierea anului fiscal pentru care se datorează obligația fiscală.

 

Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de creanta fiscala

 

Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale este extrem de important si e la polul opus al realitatile civile.

Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței fiscale, procedează la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală.

ATENTIE! Inspecția fiscală se efectuează DOAR în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale. Verificarea situației fiscale personale se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.

 

Prescripția dreptului de a cere executarea silită a creantei fiscale

 

 Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

Termenul de prescripție se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.

ATENTIE! Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare și la scăderea acestora din evidența creanțelor fiscale.

Daca refuza ori omite, ai dreptul si chiar obligatia de a te adresa instantei de judecata cu contestatie prin care poti cere si daune morale / materiale.

 

Prescriptia sanctiunii contraventionale (un tip de prescriptie distincta fata de cele mai sus), prevazuta la art. 14 alin. 2) O.G. nr 2/2001

 

Actul administrativ fiscal – procesul verbal de constatare a contraventiei – trebuie comunicat contravenientului intr-un anumit termen limita.

Necomunicarea actului este echivalenta cu neajungerea la scadenta a unui drept de creanta, aspect ce determina lipsa caracterului executoriu.

Conform Codului de procedura fiscala, actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Doar daca sunt epuizate metodele de comunicare amintite mai sus, procedura de comunicare se realizează prin publicitate.

Altfel, procedura de comunicare este viciata, aspect care atrage nulitatea procesului verbal de constatare a contraventiei. 

ATENTIE la Articolul 14 (1) O.G. 2/2001 Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

 

Dobanda variabila e clauza abuziva | Cand este abuziva dobanda variabila

 

Contestarea administrativa a actului administrativ fiscal

 

 Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestație in termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii.

În cazul în care contestația nu este depusă la organul fiscal emitent, aceasta se înaintează, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

 Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul contestației;

c) motivele de fapt și de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.

Obiectul contestației îl constituie sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ fiscal atacat, precum și sumele și măsurile nestabilite de către organul fiscal, dar pentru care există această obligație potrivit legii.

 

ATENTIE la omisiunile din actul administrativ fiscal

 

Daca actul nu mentioneaza posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația, contestația poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.

Stergerea din Biroul de Credit invocand Secretul Bancar

 

Contestatia la executarea silita a creantelor fiscale

 

Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor codului de procedura fiscala de către organele de executare silită, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii.

Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

 Contestația se introduce la instanța judecătorească competentă și se judecă în procedură de urgență.

 

Contestația se poate face în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data când:

a) contestatorul a luat cunoștință de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somației sau din altă înștiințare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;

b) contestatorul a luat cunoștință, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare silită de a îndeplini un act de executare;

c) cel interesat a luat cunoștință, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.

 

Contestatia introdusa de o persoana terta

Contestația prin care o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării.

Neintroducerea contestației în termenul de 15 zile nu îl împiedică pe cel deal treilea să își realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.

Dacă admite contestația la executare, instanța, după caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseși, anularea sau lămurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.